Úmysly

Pondelok

06:00 Za kňazov | Bazilika minor-Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzského, biskupov a učiteľov cirkvi, spomienka
08:30 †Richard Schurdák (zádušná) | Bazilika minor
18:00 †Alžbeta (ročnica) | Bazilika minor

Utorok

06:00 ZBP Jana | Bazilika minor-Najsvätejšieho mena Ježiš, ľub. spomienka
08:30 Za rehoľníkov | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor -Rádio Lumen
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 ZBP pre rodinu | Bazilika minor
08:30 Za nového diecézneho biskupa | Bazilika minor
†Viliam (1. Výr.) | Bazilika minor
18:00 | Stráne pod Tatrami

Štvrtok

06:00 ††z rodiny | Bazilika minor
08:30 †Vojtech a Margita | Bazilika minor
17:00 Adorácia | Bazilka minor
18:00 †Eduard a Irena | Bazilka minor

Piatok

06:00 †Ľudmila, Terézia a Ján | Bazilika minor-ZJAVENIE PÁNA, Slávnosť – prikázaný sviatok
08:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
10:00 ZBP Eva | Bazilika minor
16:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná škola
08:00 | Malý Slavkov
09:30 | Malý Slavkov
09:00 | Stráne pod Tatrami

Sobota

06:00 ZBP Norbert s rodinou | Bazilika minor-fatimská pobožnosť po skončení sv. omše o 6:00
15:00 Výročie obnovy ružencového bratstva | Bazilika minor
18:00 †Michal a Alžbeta | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 †Mária a Michal | Bazilika minor
08:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná škola
10:00 Za Boží ľud | Bazilika minor-KTV
15:00 pobožnosť | Bazilika minor
16:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor
08:00 | Malý Slavkov
09:30 | Malý Slavkov
09:00 | Stráne pod Tatrami

Oznamy

FARNOSŤ KEŽMAROK SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, 1.1.2023

POŽEHNANIE TROJKRÁĽOVEJ VODY
V o štvrtok 5.1. v predvečer slávnosti Zjavenia Pána pri sv. omši o 18:00
hod. a potom podľa potreby aj v samotnú slávnosť 6.1. požehnáme v bazilike
tzv. trojkráľovú vodu. V priebehu nasledujúcich dní si ju môžete zobrať do
Vašich nádob po skončení bohoslužieb alebo pri Vašej návšteve chrámu. Svätená
voda má dvojaký význam: 1. Pripomína náš krst; 2. Je symbolom duchovného
očistenia a ochrany pred Zlým. Vráťme sa aj ku zvyku mať vo vlastnej domácnosti
sväteničky nádoby na svätenú vodu. Vianočné obdobie je vhodnou príležitosťou,
aby ste si požehnali aj Vy sami svoj príbytok svätenou vodou. Váš domov je
domáca Cirkev a potrebuje duchovnú ochranu. Pomocou svätenej vody sa často
prežehnávajte. Svätenú vodu môžete použiť spolu s obradom požehnania
príbytkov, ktorý Vám ponúkneme.

POBOŽNOSŤ POŽEHNANIA PRÍBYTKU A TROJKRÁĽOVÝ UHLÍK
Na slávnosť Zjavenia Pána do každej domácnosti ponúkneme:

1. Domácu pobožnos požehnania príbytku. V každej je text modlitby
požehnania a nálepka na dvere. Všetci potrebujeme Božie požehnanie a ochranu.
Nech Boh sa stane stredom nášho života a my sa staneme požehnaním pre
druhých. Vezmite si do domácnosti len 1 kus, aby zostalo aj pre ostatných.

2. Balíček: Trojkráľový uhlík, myrhu a kriedu. Uhlík s opatrnosťou dajte na
nehorľavú podložku. Zapáľte ho so zapaľovačom alebo zápalkou. Sám sa
rozžeraví. Keď prestane iskriť, posypte ho myrhou. Dobrovoľný príspevok 2 €
vhoďte do zvončeka. Pobožnosť a balíček s trojkráľovým uhlíkom si vezmite
pri východe z baziliky. Pripomíname, že budú v ponuke až 6.1., lebo predtým
požehnáme uhlík, kriedu a myrhu v našich chrámoch pri sv. omšiach.

KŇAZSKÉ POŽEHNANIE VAŠICH PRÍBYTKOV
Tí, ktorí ste nahlásili Vaše bydlisko, dnes (1.1.2023) budeme v meste Kežmarok
požehnávať príbytky 13:30 hod.

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO NA NOVÝ ROK
V dnešný deň začíname každú svätú omšu spevom Príď, Duchu Svätý, tvorivý. Za
obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca,
úmysel chrániť sa aj všedného hriechu) môžeme získať úplné odpustky.
Vyprosujme si Božie požehnanie a ochranu Božej Matky v roku 2023.

FATIMSKÁ SOBOTA
V sobotu 7.1. po skončení rannej sv. omše, ktorá sa slávi v bazilike o 6:00, bude
pobožnosť k Fatimskej Panne Márii. Pozývame všetkých ctiteľov Božej Matky.

PRIPOMEŇME SI VLASTNÝ KRST
Na budúcu nedeľu 8.1. je sviatok Pánovho krstu. Je to vhodná príležitosť na
obnovu krstných sľubov. Poznáte dátum svojho krstu? Poznajú Vaše deti, kedy
boli pokrstené? Povedzte im to. V nedeľu krstu Pána Ježiša si v rodinách vyberte
krstné košieľky a sviečky, pozrite si fotky z krstu a porozprávajte sa o tejto
slávnosti. Svätenou vodou si dajte krížik na čelo na pripomenutie krstu.
Pomodlite sa za kňaza, ktorý Vás alebo Vaše deti pokrstil. Navštívte krstných
rodičov alebo sa za nich pomodlite.

SV. SPOVEĎ PRED 1. PIATKOM
Tento týždeň je 1. piatok v mesiaci január. Mnohí ste po predvianočnej sv.
spovedi, predsa však ponúkame možnosť sv. spovede. V našich chrámoch
budeme spovedať od pondelka do štvrtku a v sobotu polhodinu pred
všetkými sv. omšami.

MODLITBA VEŠPIER DO RÁDIA LUMEN
Od pondelka 2. januára do piatku o 19:30 hod. a v sobotu o 20:00 hod. sa
budeme v bazilike modliť vešpery, ktoré v priamom prenose bude vysielať Rádio
Lumen. Pridajte sa k nám v tejto modlitbe Cirkvi. Príďte sa pomodliť spolu s nami
do baziliky alebo sa modlite s nami prostredníctvom rádia Lumen.

DUO BENEDICTUS
Na slávnosť Zjavenia Pána 6.1. pri všetkých sv. omšiach v bazilike bude liturgiu
doprevádzať spevom a hrou na organe Duo Benedictus Magdalena Białecka a
Nadia Kazantseva. Po skončení sv. omše zaspievajú ešte 34 piesne. Ak sa
rozhodnete, môžete im dať dobrovoľný príspevok, alebo si zakúpiť CD po sv.
omši.

VÝROČIE OBNOVY RUŽENCOVÉHO SPOLOČENSTVA
V sobotu 7.1. si pripomenieme v našej farnosti výročie obnovy ružencového
spoločenstva. Stretnutie začne v bazilike o 14:30 hod. modlitbou posvätného
ruženca. Potom bude nasledovať sv. omša o 15:00 hod. Po jej skončení bude
v budove Charity posedenie pre všetkých členov ružencového spoločenstva.
Srdečne všetkých pozývame na túto sv. omšu, zvlášť tých, ktorí by sa chceli
zapojiť do ružencového spoločenstva v našej farnosti.

POMOC PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM
V bazilike na stolíku pri soche Panny Márie nájdete letáky Pápežskej nadácie:
Pomoc trpiacej Cirkvi ACN Slovensko. Môžete finančne podporiť aktivity na
pomoc prenasledovaným kresťanom vo svete.

DVOJMESAČNÍK O RÁDIU MÁRIA
V bazilike na stolíku pri soche Panny Márie si môžete zadarmo vziať
dvojmesačník modlitebného Rádia Mária. Viac informácií a program tohto
katolíckeho rádia nájdete na webstránke: www.radiomaria.sk

KATOLÍCKY KALENDÁR NA ROK 2023
Ponúkame Vám stolový kalendár na rok 2023 s fotkami rôznych katolíckych
chrámov na Slovensku. V kalendári sú uvedené štátne aj cirkevné sviatky. Môžete
si ho zakúpiť pri východe z baziliky. Cena je 2, EUR.

PUBLIKÁCIA O RÍMSKOKATOLÍCKOM KOSTOLE V ĽUBICI
Kaz Michal Lipták, ktorý je známy veľmi cennými publikáciami, v ktorých sa
venuje kresťanskému umeniu a kultúre, v spolupráci s Mgr. Jaroslavom Sarnom,
napísal knihu o Rímskokatolíckom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v
Ľubici s názvom “Najväčší dvojloďový kostol na Spiši”. Jedinečným spôsobom
približuje historickú, umeleckú a duchovnú krásu tohto chrámu. Cena je 25 €.
Knihu si môžete zakúpiť pri hlavnom východe z baziliky.

JEŽIŠ OHLASOVAL BOŽIE KRÁĽOVSTVO A POKÁNIE
Na webstránke našej farnosti v
časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s
názvom: Ježiš ohlasoval Božie
kráľovstvo a
pokánie. Je to tretie tajomstvo ruženca svetla. Vyjadruje podstatu
Ježišovho verejného účinkovania. V tejto časti sa dozviete duchovné posolstvo
tohto tajomstva ruženca.

BOŽIE SLOVO MEDZI NAMI
Farár a dekan v Kežmarku František Trstenský zverejnil prvú časť nového
podcastu s názvom „Božie Slovo medzi nami“. Nájdete ho na webstránke našej
farnosti v časti „Blog“. Vysvetľuje v ňom evanjelium tejto nedele a ponúka jeho
aplikáciu do života. Môže byť pre nás duchovnou prípravou na plné prežitie
nedele ako Pánovho dňa s hlbším porozumením Božieho slova. Novú časť
uverejní každý týždeň vždy v piatok. Pozývame všetkých k jeho pravidelnému
počúvaniu.

DUCHOVNÉ SLOVKO
Evanjeliový úryvok nám v dnešnú slávnosť ponúka ako vzor Máriu, cez ktorú nám
ukazuje cestu k dospelej viere. Božiu Matku zobrazuje ako tú, ktorá „zachovávala
všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“. Grécke sloveso „synballo“
premýšľať“, doslova znamená „držať pohromade“. Boží pohľad je odlišný, pretože
vie držať pohromade aj to, čo podľa názoru ľudí si protirečí. Človek vyčleňuje,
rozdeľuje. Jeho pohľad je často diabolský, pretože vidí len čiastočne, žije z útržkov
pravdy. Človek sa spolieha na svoje istoty, rozbíja zmysel udalostí, a preto mu chýba
skutočné pochopenie. Mária je naopak schopná zjednocujúceho pohľadu, pretože sa
na udalosti pozerá s Božou múdrosťou. Mária prežíva chvíle, ktoré presahujú jej
schopnosti, lebo patria k tajomstvu Boha. Avšak ako pravý učeník sa Mária necháva
hlboko vtiahnuť do Božieho sveta. Opúšťa ľudské spôsoby riešenia vecí a umožňuje
Božiemu slovu rásť v jej srdci v plodnom dialógu, ktorý vedie toho, kto ho prijíma, k
istote, že všetko má svoj zmysel, že všetko je milosť. Požehnaný nový rok 2023!

 

PODPORTE NÁS
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať
potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity.

Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom
pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti

s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok

Tel. č.:
052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
Email:
farakezmarok@gmail.com

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.farakezmarok.sk

 

 

 

 

 

 


Pozvánky