Úmysly

Pondelok

06:00 + Viktória a Elek Bysterskí | Fk
12:00 + rod. Ilčíková a Strapcová | Fk
18:00 + Jozef Novák | Fk
18:30 za pokoj r. Kerdíkovej pri zvládnutí choroby | Br

Utorok

06:00 za rod. Halajovú | Fk
12:00 + Pavol Ilčík | Fk
18:00 za rodičov Eva a Vojtech | Fk
18:30 za rodičov Jozefa a Magdalénu - pokoj v rodine | Br
16:00 + Ivan Kapitán | Ns

Streda

06:00 za BP pre Ľudmilu a Jozefa | Fk
12:00 za rodiny členov ruže sv. Agnešky | Fk
18:00 za ZBP a sprevádzanie na životnej ceste za Svetlanu | Fk
18:30 za ZBP pre rodinu Žitnanskú | Br

Štvrtok

06:00 za zdravie a BP pre Annu a Miroslava | Fk
12:00 + Emília Štajerová | Fk
18:00 + Kucharčík František, Mária, Ferko | Fk
17:00 + Jozef Ďuroň | Br

Piatok

06:30 + z rod. Gustáv Duroň | Fk
09:00 + Júlia Kováčiková | Fk
11:00 na úmysel | Fk
14:45 + z rod. Vahančík | Fk
07:45 za našich kaplánov | Br
10:00 za veriacich | Br
18:30 | Br
09:15 za Božiu pomoc pre rodinu | VK
16:00 ZBP pre rod. Kapitánovú | Ns

Sobota

06:30 + z rod. Berešíkových | Fk
18:00 + Martin a Anna Briestenskí | Fk
07:00 za Jozefa - oslobodenie od závislostí | Br

Nedeľa

06:30 + Miroslav Smoleň | Fk
09:00 + Jozef Ďurkovič | Fk
11:00 za veriacich | Fk
14:45 za Annu, Alexandra, Juraja Medvecký | Fk
07:45 za veriacich | Br
10:00 za rodičov Pavla a Jolanu - za pokoj | Br
18:30 | Br
09:15 Agneša, Albín Paluga | VK
16:00 za uzdravenie zo závislostí pre Máriu | Ns

Oznamy

PANNY MÁRIE BOHORORIČKY
– V utorok, v piatok a v nedeľu už budú sv. omše aj v nemocnici
– Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o jej
prípravu prosíme žalmistov.
– Chorých, ku ktorým chodíme na prvý piatok, navštívime vo štvrtok.
– V piatok je prikázaný sviatok Zjavenie Pána – Troch kráľov, sv. omše
budú tak ako v nedeľu. Pri všetkých sv. omšiach bude požehnanie
trojkráľovej vody, ktorú si potom môžete zobrať do svojich príbytkov.
– V sobotu 07.01.2023, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre
(vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom
o 08:00 hod.
– V sobotu slávime prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o
07:00 hod. v Kostole na Brezovci modlitbou ruženca. Po ňom
nasleduje svätá omša a záver tvorí adorácia s Eucharistickým
požehnaním. Sviatosť oltárna bude následne prenesená k adorácii do
Fatimskej kaplnky, kde bude do 15:00 hod.
– Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 08.01.2023 vo farskom
kostole pri sv. omši o 11:00 hod.
– Kto má záujem o Farský list, môže si ho zakúpiť vzadu na stolíku.
– V piatok o 16.00 hod bude vo farskom kostole Trojkráľový koncert
pod záštitou primátora mesta.
– Upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Moravcová.


Pozvánky