Úmysly

Pondelok

07:00 +rodičia Báťkoví a starí rodičia z oboch strán | Karmel
17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Magdalénu | Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Církvi, spomienka

Utorok

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru Máriu Ľubicu | Karmel
17:30 Za Božiu pomoc pre rodinu, +členovia rodiny | Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka

Streda

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Fekiačovú, Smutnú a Stračinovú | Karmel
10:30 +Anna Peknušiaková, rodičia a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Štvrtok

07:00 +Jozef Holokáč, rodičia a brat Ján | Karmel
17:30 +Anna Müllerová a manžel Ľudovít |

Piatok

07:30 Za veriacich | Karmel
07:45 Na poďakovanie za dar života | ZJAVENIE PÁNA slávnosť
09:00 +Emília Ostrihoňová, 5.výr., rodičia a súrodenci z oboch strán |
10:30 +rodičia, Vierka a syn |
17:30 +Júlia Sliacka, nedožitých 90. rokov, manžel Ondrej, 25.výr., dcéra Mária a za zdravie a Božiu pomoc rodine |

Sobota

07:00 Za zdravie pre brata Jaroslava Budáča | Karmel
07:30 Za ružu Márie Libiakovej |
17:30 +Ján Homola, nedožitých 70.rokov |

Nedeľa

07:30 +Jozef a Jaroslava | Karmel
07:45 Za zdravie a Božiu pomoc pre Emila a rodinu | KRST KRISTA PÁNA sviatok
09:00 +Július, Božena a Anna |
10:30 Za veriacich |
17:30 +Imrich Tkáč |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č.29. Márie
  Libiakovej.
 • V piatok je prikázaný sviatok Slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov).
  Ako je to zvykom, v tento deň pri sv. omšiach požehnáme vodu, ktorú si
  potom môžete zobrať do svojich príbytkov na nábožné ciele.
 • Na slávnosť Zjavenia Pána nás Pápežské misijné diela na Slovensku
  pozývajú sláviť misijný deň detí. Tohtoročný misijný deň detí je
  zameraný na duchovnú aj materiálnu pomoc deťom v Etiopii.
 • Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Pred prvým piatkom nebudeme
  spovedať ako spovedáme vždy, nakoľko bola vianočná sv. spoveď. Kto by
  však potreboval pristúpiť k sviatosti zmierenia má možnosť tak urobiť
  pol hodinu pred každou sv. omšou cez týždeň. Pred prvým piatkom
  nebudeme navštevovať a spovedať ani chorých.
 • V pondelok sa v kostole uskutočnil benefičný koncert speváckeho
  zboru HOSANNA a ženského speváckeho zboru Belius. Výťažok
  z koncertu vo výške 2.660,73 € bude venovaný núdznym v našej
  farnosti. Všetkým členom zboru HOSANNA a BELIUS i dobrodincom
  vyslovujeme Pán Boh zaplať!
 • V období sviatku Zjavenia Pána budeme požehnávať vaše príbytky.
  Záujemci sa môžu osobne prihlásiť u niektorého z kňazov.
 • Farnosť Detva v spolupráci s reštauráciou BaRock organizuje v poradí 19. farský
  ples, ktorý sa uskutoční v kultúrnom centre A. Sládkoviča 13. januára 2023. Lístky
  na ples si môžete objednať u p. Jána Fekiača /Johnyho/ na tel. čísle 0917 181 033 .
  Cena lístka je 33,-€. Prosíme prípadných sponzorov o ceny do tomboly. Za všetky
  vaše dary vám už vopred vyslovujeme Pán Boh zaplať.ThLic. Ľuboš Sabol – dekan farár

Pozvánky