Úmysly

Pondelok

06:00 Zosn. z rod. Fedákovej a Barčákovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
13:00 + Zdenka Krafčáková – pohrebný obrad | NOVÝ CINTORÍN
14:30 + Anna a Štefan | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Peter, Zdenka a Oldřich | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Emília a Mikuláš Valčákovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Utorok

06:00 + Peter Fiľak (1. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
16:00 + Margita a Jaroslav | Nemocnica – kaplnka
17:00 + Miroslav, Jozef a Mária | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 + Johana a Juraj Guregovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Streda

06:00 + Terézia a Michal | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 + Jozef, Anna, Mária a Katarína | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Mária a Michal Petriľákovci | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 + Ján Sarnecký | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Štvrtok

06:00 Zosn. z rod. Olejárovej, Gribovej a Bialkovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
17:00 + Štefan Chovan | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 Za zdr. a BP pre rod. Sopkovú a Murckovú | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Piatok

06:00 Za BP a zdr. pre Milana a Veroniku Kapusniakovcov | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 Za zdr. a BP pre Jozefa, Soňu a Jozefa | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 Zosnulí z rod. Kocunovej | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Štefan Blaško (15. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Sobota

06:30 + Rudolf a Alžbeta Ševelkovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 Za zdr. a BP pre Reginu, Pavlínu a Annu | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Nedeľa

06:30 + Alžbeta Bizovská | Kostol sv. Petra a Pavla
07:30 + Štefan Kocún | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 + Emil a Vladimír | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 + František Konkoľ | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
10:30 + Veronika Kormaníková | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 Za zdravie a BP pre rod. Kundľovú | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 Za zdr. a BP pre rod. Štefana Landora | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 Za zdr. a BP pre Máriu Girgoškovú (80 r.) | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 + Milan Onderko (rím.-kat.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 (gr.-kat.) | Nemocnica – kaplnka

Oznamy

XXXIV. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C 

SLÁVNOSŤ NÁŠHO PÁNA JEŹIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME – 20. november 2022 

FARSKÉ OZNAMY (21. – 27. november 2022)

Dnes sa koná po skončení svätých omší pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsv. Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, určenej na slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, môže získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca, okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému).

Dnes je 37. svetový deň mládeže. Tento deň ustanovil pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1985.

LITURGICKÝ KALENDÁR

PO 21.11. Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie (spomienka)

                   Výročie posviacky Kostola sv. Petra a Pavla (v Kostole slávnosť)

UT 22.11. Sv. Cecília, panna a mučenica (spomienka)

ŠT 24.11. Sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz a spoločníci, mučeníci (spomienka)

PI 25.11. Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica (ľubovoľná spomienka)

NE 27.11. I. ADVENTNÁ NEDEĽA – A

 

ĽUDOVÉ MISIE, 26.11. – 4.12.

– od pondelka pri večerných svätých omšiach po modlitbe po prijímaní budú modlitby k Duchu Svätému

– v piatok svätú omšu o 18.30 bude celebrovať P. Michal Zamkovský, pri ktorej poďakujeme Pánu Bohu za milosti vyprosené tými, ktorí sa počas socializmu tajne modlievali vo Farskom kostole aj s P. Michalom

– začiatok misií – svätá omša v sobotu o 18.00 vo Farskom kostole

– program a časy svätých omší podľa programu misií, ktorý si môžeme zobrať jeden do rodiny pri východe z kostola, aj na stránke farnosti.

 

Modlitbové stretnutie Misijného združenia Ducha Svätého: pondelok v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše so začiatkom o 17.00, bude prítomný aj otec Henry z Ghany (aj na svätých omšiach v nedeľu o 10.30 a v pondelok o 17.00).

Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše so začiatkom o 17.00 a vo štvrtok vo Farskom kostole po skončení svätej omše so začiatkom o 18.30.

Svätá omša za účasti detí: štvrtok o 17.00, nácvik spevokolu detí: pondelok o 14.45 v budove Cirkevnej školy.

Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: piatok o 18.30 vo Farskom kostole (hlavným celebrantom a kazateľom bude P. Michal Zamkovský).

Upratovanie Farského kostola sv. Mikuláša: sobota po skončení rannej svätej omše; a v obidvoch kostoloch priebežne počas týždňa (rohože,…). Prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

Krstná náuka: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla; udeľovanie sviatosti krstu iba tam, kde je krstný prameň – teda vo Farskom kostole sv. Mikuláša (nie v Kostole sv. Petra a Pavla ani v Podsadku): v sobotu o 11.00; v nedeľu alebo počas svätej omše o 10.30 alebo po jej skončení (iba raz za deň). Počas obnovy Farského kostola sa krstilo aj v Kostole sv. Petra a Pavla a v Podsadku, keďže to bola výnimočná situácia.

Budúcou nedeľou, ktorá je I. adventnou, začíname nový cirkevný rok. Požehnanie adventného venca a tiež tých, ktoré si pripravíme a budeme ich mať vo svojich domovoch a pri nich sa spoločne modlievať, bude v sobotu pri večernej svätej omši a v nedeľu pri všetkých svätých omšiach. Svoje vence môžeme priniesť na požehnanie do kostola pred oltár pred začiatkom svätej omše.

Vyslovujeme vrúcne poďakovanie všetkým, ktorí prispeli svojou pomocou a službou pri príprave i samotnej slávnosti konsekrácie Farského kostola.

Okrem iných vecí vo Farskom kostole, aj spovedná miestnosť pri bočnom vchode ešte nie je dokončená, preto ju zatiaľ nevyužívame, ostatné sú k dispozícii.

Prosíme, aby tak ako v Kostole sv. Petra a Pavla, aj vo Farskom kostole, sakristia kostola bola vyhradená iba pre tých, ktorí majú službu počas svätej omše (kostolníci, miništranti, lektori,…), taktiež prosíme o zatváranie dverí počas zimy (kostol sa temperuje).

Dnes po skončení svätých omší si môžeme zobrať pri východe z kostola do rodiny jeden obrázok z konsekrácie (opraviť si na obrázku: celebrant Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup a hodina 11.00).

Online prenos z Farského kostola – link: https://www.youtube.com/watch?v=2gwPWjAGR08

Milodary pre opravy Farského kostola: rodina Ráczová 100,-€; bohuznáma 100,-€; bohuznáma 100,-€; bohuznáma 100,-€; bohuznáma rodina 1 000,-€ ; z pohrebu pána kostolníka Jána Virostka 300,-€; z pohrebu Jozefa Jeleňa 50,-€; bohuznámi 100,-€; bohuznámy kňaz 1 000,-€; Ján 20,-€; Peter 100,-€; Katarína 20,-€; z krstu Amélie Gontkovičovej 150,-€; z krstu Filipa Gallika 50,-€; Marta 100,-€

Milodary na kvety: Viera 40,-€                                    – úrimná vďaka

Aj tohto roku Vincentínska rodina organizuje 16. ročník celoslovenskej verejnej zbierky s názvom „Boj proti hladu“, ktorá je určená na pomoc chudobným na Haiti, v Hondurase, v Albánsku, v Rusku, na Ukrajine a na Slovensku. U nás, pod záštitou Združenia mariánskej mládeže, sa táto zbierka uskutoční dnes. Prispieť môžeme zakúpením si medovníkového srdiečka za dobrovoľný príspevok po skončení každej svätej omše vo Farskom kostole a v Kostole sv. Petra a Pavla. Za pomoc vyslovujeme vopred srdečnú vďaku. Viac informácii o zbierke nájdeme na stránke www.bojprotihladu.sk

Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na katolícku charitu. Spišská katolícka charita ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí počas I. adventnej nedele prispejú na charitu (možnosť zobrať si letáčiky s poukážkou).

 

 


Pozvánky