Úmysly

Pondelok

06:15 + Vladimír (2 výr.) | Humenné
12:00 + Mária | Humenné
18:00 + Jana (1 výr.) | Humenné
17:00 Za + z rod. Jevčáková, Čerevková | Brestov

Utorok

06:15 Za + z rod. Jevčáková, Čerevková | Humenné
12:00 + Peter | Humenné
18:00 ZBP Adriana s rodinou | Humenné
17:00 Za + z rod. Vajdová | Gruzovce

Streda

06:15 + Mária, František, Jozef | Humenné
12:00 + Ján a Ján | Humenné
18:00 + Jozef (pohreb 20.9.) | Humenné
17:00 + Milan a Andrej | Slov. Volová

Štvrtok

06:15 ZBP Katarína (80 r.) | Humenné
12:00 + Jozef, Zuzana, Jozef, Andrej | Humenné
18:00 + Michal (1 výr.) | Humenné
18:45 EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA DO 20:00 | Humenné
17:00 ZBP Vladimír (30 r.) s rodinou | Brestov
16:00 + Jana | NsP

Piatok

06:15 ZBP Katarína | Humenné
12:00 ZBP Martin (50 r.) s rodinou | Humenné
18:00 + František a Klára | Humenné
18:00 + Božena | Dubník
16:00 Poďak. za 70 r.života Gabriely a 45 r. sviatostného manželstva Gabriely a Jozefa | NsP

Sobota

07:00 ZBP Blažej, Alžbeta s rodinami | Humenné
18:00 + Dušan, Juraj, Anna | Humenné
07:00 + Daniel, Marián, Benjamín, Mária | Slov.Volová
07:00 + Mária, Karol, Dušan, Mária, Štefan | NsP

Nedeľa

07:30 + Michal, Mária, Ján, Alžbeta a ich predkovia | Humenné
09:00 Za + z rod. Drotárová, Martonová, Šepeľová, Aľušiková, Beňová, Lipajová | Humenné latinská
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 + Ján, Zuzana, Ján, Anna, Ján | Humenné
09:15 ZBP Katarína (30 r.) | Brestov
08:00 + Anna | Gruzovce
10:30 + Helena, Andrej | Slov.Volová
09:00 + Ján, Alojz, Mária Magdaléna, Ján | Dubník
10:30 + Ján | NsP

Oznamy

• Dnešnú nedeľu (20.11.), na slávnosť Krista Kráľa, bude obnova zasvätenia ľudského pokolenia
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, pri ktorom môžeme za obvyklých podmienok (sv. spoveď,
prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) získať úplné odpustky.
• HE: V utorok (22.11.) začneme prijímať úmysly svätých omší na prvý polrok 2023
(max. 2 úmysly na osobu). Zapisovať budeme vo farskej kancelárii počas úradných hodín.
• BR, GR, DUB, NsP: Úmysly svätých omší na prvý polrok 2023 na filiálkach a v nemocničnej
kaplnke, začneme prijímať od pondelka po sv. omšiach (max. 1 úmysel na číslo domu).
• SV, NsP: Na budúcu sobotu (26.11.) budú sv. omše v Slovenskej Volovej a v Nemocničnej kaplnke
o 7:00 hod., nakoľko potom odchádzame do Košíc na celodiecézne Ondrejovské rekolekcie.
• HE: V nedeľu (27.11.) má naša farnosť službu adorácie v našej arcidiecéze. Sviatosť Oltárna bude
vystavená od 14:30 do 17:45 hod.
• O týždeň, 1. adventnou nedeľou (27.11.) začína nový cirkevný rok „A“, v ktorom máme opäť
príležitosť spolu s celou Cirkvou v liturgii oslavovať Kristovo spásonosné dielo. Na 1. adventnú
nedeľu budeme pri každej svätej omši požehnávať adventné vence. Pred svätou omšou ich
nechajte pred oltárom.
• Na 1. adventnú nedeľu (27.11.) bude celoslovenská jesenná zbierka na charitu. Za Vaše milodary
vopred Pán Boh zaplať!