Úmysly

Pondelok

06:15 + z rodiny |
08:00 Na úmysel celebranta |
08:00 + Štefan | Ondrašová
09:15 Na úmysel celebranta |
18:15 + Jozef, Zuzana a rodičia |

Utorok

06:15 Za uzdravenie bohuznámej |
17:00 BPZ pre Michala, Máriu Annu a Samuela |

Streda

06:15 BPZ pre Vilmu s rodinou |
17:00 + Matej, Pavol, Štefánia, Pavol, Filoména | Ondrašová
17:00 BPZ pre Patríciu |

Štvrtok

06:15 BPZ pre Jána |
17:00 BPZ pre Helenu, Miloša, Evku, Petra |

Piatok

06:15 + Anna |
17:00 BPZ pre Pavla | Ondrašová
17:00 Poďakovanie za 50 r. manželstva Pavla a Jolany |

Sobota

07:00 + Tibor |
16:00 Poďakovanie za Božie dobrodenia | Ondrašová
16:00 Poďakovanie za Božie dobrodenia |

Nedeľa

06:15 Za ľud farnosti |
08:00 Na úmysel celebranta |
09:15 Za ľud farnosti |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |
08:00 + Jozef – 1. výročie | Ondrašová

Oznamy

  • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 16:00 do svätej omše.
  • O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 10.
  • V piatok na sviatok Sv. rodiny bude pri sv. omšiach obnova manželských sľubov. Prosíme manželov, aby si sadli vedľa seba.
  • V sobotu po večerných sv. omšiach bude ďakovná pobožnosť na konci roka, pri ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
  • Koledovanie Dobrej noviny bude 26.12.2022 v meste a 27.12.2022 v Lipt. Ondrašovej. Hárky, na ktoré sa môžete zapísať, sú v kostole na stolíku. Pre tých, ktorí chcú podporiť Dobrú novinu a nemôžu prijať koledníkov, bude pripravená krabička na milodary v kostoloch.
  • ZŠ Apoštola Pavla vyjadruje úprimné „Pán Boh zaplať“ všetkým, ktorí ste ich podporili počas  jarmoku minulú nedeľu. Vyzbieraná čiastka 1060,- € bude použitá pre potreby žiakov školy a časť vyzbieranej sumy škola odoslala na zabezpečenie jedla na jeden celý školský rok pre 20 chudobných detí cez hnutie Mary’s Meals.

    Prajeme vám požehnané
a milostiplné sviatky
narodenia Nášho Pána,
nech vás sprevádza Božia milosť
a napĺňa láska a pokoj
novonarodeného Spasiteľa.
Vaši kňazi


Pozvánky