Úmysly

Pondelok

06:00 Za Boží ľud | Bazilika minor.Sv. Štefana, prvého mučeníka – 2. sviatok vianočný
08:00 Poďakovanie za 50 r. manželstva | Bazilika minor
10:00 †Helena a Stanislav | Bazilika minor-KTV
16:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná základná škola
08:00 | Malý Slavkov
09:30 | Malý Slavkov
09:00 | Stráne pod Tatrami

Utorok

06:00 †Štefan, Júlia a Anna | Bazilika minor-Sv. Jána apoštola a evanjelistu, sviatok
08:30 Za rehoľníkov | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor-Rádio Lumen

Streda

06:00 †Stanislav Zachej | Bazilika minor-Sv. neviniatok, mučeníkov, sviatok
08:30 ZBP Hildegarda (80 r.) | Bazilika minor
18:00 †Marta, Vojtech a Jozef | Bazilika minor

Štvrtok

06:00 †Anna | Bazilika minor-5. deň v oktáve narodenia Pána
08:30 Za mladých | Bazilika minor
18:00 †Magdaléna, Daniela a Ján | Bazilka minor
18:00 | Stráne pod Tatrami

Piatok

06:00 †Ján, František a Katarína | Bazilika minor-Svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok
08:30 Za rodiny | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov
18:00 †Jozef | Bazilika minor

Sobota

06:00 †Andrej | Bazilika minor-7. deň v oktáve narodenia Pána
16:00 ZBP pre tých ktorí konajú akúkoľvek službu vo farnosti | Bazilika minor- slávnostná s pobožnosťou na konci roka
16:00 | Malý Slavkov
16:00 | Stráne pod Tatrami

Nedeľa

06:30 ZBP Jozef a Alena s rod. | Bazilika minor-SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY – Nový rok
08:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná škola
10:00 Za Boží ľ ud | Bazilika minor-KTV
15:00 pobožnosť | Bazilika minor
16:00 ZBP Štefan Mária a deti | Bazilika minor
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor
08:00 | Malý Slavkov
09:30 | Malý Slavkov
09:00 | Stráne pod Tatrami

Oznamy

 FARSKÝ LIST –   FARNOSŤ KEŽMAROK  –     SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA, 25.12.2022

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
Sviatosť zmierenia v tomto týždni budeme vysluhovať vždy pol hodiny pred
každou sv. omšou v bazilike od utorka do piatku.

NÁJDIME SI ČAS NA POĎAKOVANIE I ODPROSENIE
Končí sa kalendárny rok 2022. Je to príležitosť pozrieť sa na uplynulé mesiace.
Prežili sme pekné a radostné chvíle, možno aj náročné a bolestné dni. Aj v našich
domácnostiach využime záver roka na poďakovanie Bohu za jeho požehnanie a
ochranu. Poprosme ho o odpustenie toho, čo nebolo správne. Nezabudnime aj
našim blízkym poďakovať a prosiť o odpustenie. Základom pokoja v rodinách a
v spoločnosti je pokoj v srdci.

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ
Dnes na slávnosť Božieho narodenia 25.12. o 15:00 hod. sa uskutoční jasličková
pobožnosť v našej bazilike. Pozývame všetkých deti, rodičov a starých rodičov na
túto pobožnosť.

KOLEDNÍCI DOBREJ NOVINY
Koledníci Dobrej noviny budú v našej farnosti koledovať zajtra na sviatok sv.
Štefana 26.12. od 13.30 hod. Dobrá novina je vianočná kolednícka akcia eRka
Hnutia kresťanských spoločenstiev detí spojená so zbierkou pre rozvojové
projekty v afrických krajinách.

ĎAKOVNÁ POBOŽNOSŤ NA KONCI KALENDÁRNEHO ROKA
V sobotu 31.12. o 16:00 hod. bude v bazilike slávnostná svätá omša na
poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. V rámci
homílie sa zamyslíme nad duchovným stavom farnosti a spomenieme
niektoré osobitné udalosti v živote farnosti a Cirkvi v uplynulom
kalendárnom roku. Po svätom prijímaní bude ďakovná pobožnosť spojená s
eucharistickým požehnaním. Kto sa zúčastní na recitovaní alebo speve Teba, Bože,
chválime, môže získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv.
prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, úmysel chrániť sa aj všedného hriechu)

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO NA NOVÝ ROK
Na Nový rok začneme každú svätú omšu spevom Príď, Duchu Svätý, tvorivý. Za
obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca,
úmysel chrániť sa aj všedného hriechu) môžeme získať úplné odpustky.
Vyprosujme si Božie požehnanie a ochranu Božej Matky v roku 2023.

KŇAZSKÉ POŽEHNANIE VAŠICH PRÍBYTKOV
Tí, ktorí chcete, aby sme Vám osobne prišli požehnať Vaše príbytky, nahláste
v sakristii baziliky Vašu presnú adresu (ak je potrebné, uveďte aj číslo vchodu
a poschodie). V meste Kežmarok budeme požehnávať príbytky na Nový rok
(1.1.2023) od 13:30 hod.

OLTÁR APOŠTOLOV OPÄŤ V BAZILIKE
Máme veľkú radosť z toho, že bočný oltár apoštolov sa po rokoch
reštaurátorských prác opäť vrátil na svoje miesto v bazilike. Je to vzácny skvost
vysokej duchovnej, historickej a umeleckej hodnoty. Chceme sa poďakovať
pamiatkárom, reštaurátorom (zvlášť pani Veronike Daneček Šmigrovskej, ktorá
obnovila tabuľové maľby) za ich prácu. Osobitne ďakujeme všetkým Vám, ktorí aj
finančne podporujete našu farnosť. Celková cena opravy celého oltára je 39 000,
EUR. Ministerstvo kultúry prispelo sumou 10 000, EUR. Zvyšnú sumu hradí naša
farnosť.

DUO BENEDICTUS
Na slávnosť Zjavenia Pána 6.1.2023 pri všetkých sv. omšiach v bazilike bude
liturgiu doprevádzať spevom a hrou na organe Duo Benedictus Magdalena
Białecka a Nadia Kazantseva. Po skončení sv. omše vždy zaspievajú ešte 34
piesne. Ak sa rozhodnete, môžete im dať dobrovoľný príspevok, alebo si zakúpiť
CD po sv. omši.

POĎAKOVANIE ZA ZBIERKU PRE DOMOV DÔCHODCOV
Počas adventného obdobia sme Vás poprosili o podporu s prípravou balíčkov pre
seniorov v Domove dôchodcov, kde počas roka chodievame slúžiť sv. omše.
Celkovo ste venovali sumu 1690, EUR, za ktoré sme pripravili hygienické
balíčky. Uplynulý týždeň sme ich odovzdali klientom (111 balíčkov) a
zamestnancom (73 balíčkov). Nech Pán odmení a požehná Vašu štedrosť.

PODÁVAME DVA PROJEKTY NA MISTERSTVO KULTÚRY SR
Ministerstvo kultúry SR zverejnilo výzvy na nové projekty v rámci podpory
národných kultúrnych pamiatok. Farnosť Kežmarok podala dva projekty.
1. Reštaurátorský výskum portálu hlavného vchodu do baziliky. Je to prvý
nevyhnutný krok, aby sme po jeho vykonaní mohli v budúcnosti žiadať dotáciu
na opravu tohto portálu. 2. Rekonštrukcia šindľovej strechy na budove vedľa
zvonice. Našim cieľom je postupnými krokmi v závislosti od finančných
možností v priebehu najbližších rokov úplne zrekonštruovať túto budovu.

PUBLIKÁCIA O RÍMSKOKATOLÍCKOM KOSTOLE V ĽUBICI
Kaz Michal Lipták, ktorý je známy veľmi cennými publikáciami, v ktorých sa
venuje kresťanskému umeniu a kultúre, v spolupráci s Mgr. Jaroslavom Sarnom,
napísal knihu o Rímskokatolíckom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v
Ľubici s názvom “Najväčší dvojloďový kostol na Spiši”. Jedinečným spôsobom
približuje historickú, umeleckú a duchovnú krásu tohto chrámu. Cena je 25 €.
Knihu si môžete zakúpiť pri hlavnom východe z baziliky.

KATOLÍCKY KALENDÁR NA ROK 2023
Ponúkame Vám stolový kalendár na rok 2023 s fotkami rôznych katolíckych
chrámov na Slovensku. V kalendári sú uvedené štátne aj cirkevné sviatky. Môžete
si ho zakúpiť pri východe z baziliky. Cena je 2, EUR.

TO ČO CHCEM, JE BETLEHEM
Ponúkame Vám nálepku Betlehema s dieťatkom v jasliach na priesvitnej fólii,
ktorú si nalepíte na okno. Pripravilo ho Diecézne centrum mládeže. Cena je 4, €.

VYSVETLENIE POKĽAKNUTIA PRI VYZNANÍ VIERY
Dvakrát v roku na slávnosť Zvestovania Pána (25. marec) a na slávnosť
Narodenia Pána (25. december) si pri Vyznaní viery „Verím v Boha“
pokľakneme pri slovách „a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny,“ keď
sa recituje na jedno koleno a keď sa spieva na obidve kolená. Týmto liturgickým
úkonom vyjadrujeme tým úctu a vďačnosť, Skláňame sa pred Bohom, že sa
z lásky k nám ponížil a stal človekom.

NOVÝ PODCAST VENOVANÝ NEDEĽNÉMU EVANJELIU
Farár a dekan v Kežmarku František Trstenský začne zverejňovať nový podcast
s názvom „Božie Slovo medzi nami“. Prvú časť si budete môcť vypočuť už v
piatok 30.12.2022. Podcast uverejní každý týždeň vždy v piatok. Bude v ňom
vysvetľovať evanjelium, ktoré zaznie v bohoslužbe najbližšej nedele a ponúkne
jeho aplikáciu do života. Môže byť pre nás duchovnou prípravou na plné prežitie
nedele ako Pánovho dňa s hlbším porozumením Božieho slova. Pozývame
všetkých k jeho pravidelnému počúvaniu.

PREMENENIE VODY NA VÍNO NA SVADBE
Na webstránke našej farnosti v
časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s
názvom: Premenenie vody na
víno na svadbe.
Je to druhé tajomstvo ruženca svetla. V tejto časti sa dozviete
duchovné posolstvo biblickej udalosti, ako ho zapísal evanjelista Ján v 2. kapitole.

UZRELI VŠETKY KONČINY ZEME SPÁSU NÁŠHO BOHA (Ž 98)
Pre lektorov, žalmistov, organistov ako aj pre všetkých, ktorí majú radi biblické
žalmy, náš pán farár František Trstenský ponúka podcast s názvom “LAUDATE
DOMINUM” “CHVÁĽTE PÁNA”. Vysvetľuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie
v našich kostoloch v túto nedeľu. Môžete si ho vypočuť na webstránke farnosti
v časti „Blog“.

DUCHOVNÉ SLOVKO
Pre nás všetkých veriacich má narodenie Pána Ježiša jasne posolstvo. Boh Otec
miluje svet a človeka a povedal nám to hmatateľným spôsobom na Vianoce cez
svojho Syna. Evanjelista Lukáš zámerne upriamuje pozornosť na chudobnú rodinu z
mesta Nazaret na pozadí Rímskej ríše s jej cisármi a senátormi v luxusných
palácoch. Božia cesta prechádza cestami chudobných: Zachariáš, Alžbeta, starý
Simeon, prorokyňa Anna, Jozef a Mária… Oni sú „Pánovi chudobní“, ktorí očakávajú
spásu skôr od Pána než od ľudských síl. Z rovnakého dôvodu evanjelista viackrát
spomína dieťa uložená v žľabe, kde sa dávala potrava pre zvieratá. Je to Boží štýl,
ktorý nepotrebuje okázalosti. Človek, ktorý sa s ním chce stretnúť, sa ho bude
musieť naučiť rozpoznať v plači dieťaťa, v náreku chudobných a
marginalizovaných. Boh vo svojom narodenom Synovi nás učí, že každé stvorenie je
hodné prijatia a každý život je hodný života.

 

PODPORTE NÁS
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať
potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity.

Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom
pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti

s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok

Tel. č.:
052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
Email:
farakezmarok@gmail.com

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.farakezmarok.sk