Úmysly

Pondelok

06:15 † rodičia: Helena a Anton a svokrovci: Vilma a Pavol | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice

Utorok

06:15 Za BP pre Petra | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice

Streda

06:15 † Jozef a jeho rodičia | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 Za BP, živá viera, dary Ducha Svätého a obrátenie celej rodiny | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

09:30 svätá omša svätenia olejov | ŽILINA
17:30 † Alexandra Hrehorová | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
19:00 hodina so sviatostným Kristom | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

09:00 pobožnosť krížovej cesty | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
15:00 obrady Piatku utrpenia Pána | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
16:30 hodina s trpiacim Kristom | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

19:30 za Boží ľud | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 † manžel: Vladimír | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 † sestra: Emília | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ Minulý týždeň bola zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Na tento úmysel bolo obetovaných: 897, 55 €. Na budúci týždeň a veľkonočný pondelok bude výročná veľkonočná ofera. Za všetky milodary a Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať.

☩ Svätý týždeň: začína dnes – Palmovou nedeľou, je to čas v ktorom Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života. Veľkonočné trojdnie začína večernou svätou omšou na pamiatku Pánovej večere vo Štvrtok Svätého týždňa, pokračuje cez Piatok utrpenia Pána (deň pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, pričom sa odporúča predĺžiť tento pôst aj na Svätú sobotu) a vrcholí vo Veľkonočnej vigílii na Svätú sobotu a slávením Veľkonočnej nedele.

☩ V stredu: 5. IV. ráno od 8:00 navštívime prvopiatkových chorých.

☩ Úplné odpustky vo Svätom týždni: za zvyčajných podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj k ľahkému hriechu) je možné získať:
→ pri verejnej adorácii pred Sviatosťou Oltárnou vo Štvrtok Svätého týždňa (19:00) alebo spevom „Ctíme túto sviatosť slávnu“
→ pobožnosťou krížovej cesty v Piatok utrpenia Pána pred riadne ustanovenými zastaveniami (9:00)
→ nábožnou účasťou na poklone krížu v Piatok utrpenia Pána (16:30)
→ obnovou krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie na Svätú sobotu (19:30)

☩ Srdečne Vás všetkých v tomto týždni pozývame na modlitbu svätého ruženca od 16:45, na hodinu so sviatostným Kristom: vo štvrtok po svätej omši, na pobožnosť krížovej cesty: v piatok od 9:00 a na hodinu s trpiacim Kristom: v piatok po obradoch. V piatok: 7. IV. pán kaplán pozýva chlapov na večernú krížovú cestu na Butkov. Odchod autami bude o 18:30 spred fary.

☩ Spoločná predveľkonočná svätá spoveď bude v našej farnosti v utorok: 4. IV. Prosíme, aby ste si v rámci svojich možností zariadili čas a zúčastnili sa jej. Spovedať sa bude od 10:00 – 11:45 a od 17:00 – 19:00. Využime túto príležitosť a pripravme si svoje srdcia na blížiace sa sviatky Veľkej noci a povzbuďme k svätej spovedi aj svojich príbuzných, priateľov a známych. Približne každých 20 minút sa bude rozdávať sväté prijímanie. Z dôvodu spoločných svätých spovedí večerná svätá omša v tomto týždni v pondelok a utorok nebude.

☩ Svätú omšu na Veľkonočnú nedeľu o 8:45 bude sprevádzať Zmiešaný spevácky zbor Ilavčan.

☩ Po obradoch Piatka utrpenia Pána až do začiatku Veľkonočnej vigílie sa uskutoční celonočná adorácia pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou s možnosťou uctenia si svätého kríža pri Božom hrobe. Papier na záväzné zapísanie sa na hodinovú poklonu (po dvoch), k čomu Vás povzbudzujeme, je vzadu na stolíku. Robí sa tak preto, aby Pán Ježiš v Eucharistii nebol sám a samozrejme aj kvôli bezpečnosti.

☩ Od Veľkonočnej vigílie sa namiesto modlitby Anjel Pána budeme počas celého veľkonočného obdobia modliť modlitbu Raduj sa nebies kráľovná.

☩ Kto má záujem, môže ešte prispieť milodarom na veľkonočnú výzdobu farského kostola do pokladničky, ktorá sa nachádza vzadu. Za všetky milodary úprimné Pán Boh zaplať!

☩ Ponúkame Vám na predaj časopisy: Ostaňte v láske! – cena za kus: 2, 50 € a Naša Žilinská diecéza – cena za kus: 1 €.

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné, finančné (milodary na opravu farského kostola: osobne prinesené: 1x – 10 € a 1x – 50 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; výzdoba kostola; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Poznáme dva typy zážitkov: radostné a smutné. Obidva typy potrebujeme prežívať preto, aby sme si ich vzájomne vážili. Lebo aj smútok aj radosť formujú našu osobnosť. Kvetná nedeľa je zaujímavá v tom, že nám predstavuje Ježiša aj v radostnej aj v bolestnej situácii. Najprv sme čítali evanjelium o slávnostnom vstupe Ježiša do Jeruzalema. Potom sme spievali pašie o jeho utrpení a smrti. Môžeme povedať, že celý Ježišov život sa pohyboval medzi týmito dvoma skutočnosťami. Prežíval radosť zo svojho poslania, z ľudí, ktorí ho počúvali a ktorí uverili jeho slovám. Prežíval aj smútok, lebo mnohí ho nenávideli, vysmievali sa mu a chceli ho zabiť, čo sa im aj napokon podarilo. Ježiš nás učí, že podobný život čaká aj nás. Vstupujeme do týždňa, v ktorom sa budú odohrávať najväčšie udalosti našej spásy. So živou vierou a láskou sa s nimi spojme, aby sme na budúcu nedeľu mohli s radosťou osláviť sviatky našej viery.“


Pozvánky