Úmysly

Pondelok

06:00 ZBP Jana, Juraj a Juraj | Bazilika minor
08:30 ZBP Branislav a Slávka | Bazilika minor
18:00 †Vojtech | Bazilika minor

Utorok

06:00 †Ida a Emil | Bazilika minor
08:30 ZBP Lívia (30. r.) | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 †Viktória a Peter | Bazilika minor
08:30 Za nového diecézneho biskupa | Bazilika minor
18:00 ZBP pre tých čo sa venujú snúbencom | Bazilika minor- mládežnícka
18:00 | Stráne pod Tatrami

Štvrtok

06:00 Za pokoj vo svete | Bazilika minor
08:30 †Andrej a Anna | Bazilika minor
17:00 Adorácia | Bazilka minor
18:00 ZBP Pavol | Bazilka minor

Piatok

06:00 †Emil, Vladimír a Pavol | Bazilika minor
08:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
16:30 †František, Františka a Vladimír | Bazilika minor-detská
18:00 ZBP Alexandra | Bazilika minor
09:00 | Cirkevná škola
08:00 | Malý Slavkov
09:30 | Malý Slavkov
09:00 | Stráne pod Tatrami

Sobota

06:00 †Ján, Anna a Alojz | Bazilika minor
18:00 †rodičov a súrodencov | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 Za Boží ľud | Bazilika minor-2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná škola
10:00 †Patrik, Jakub a Karolína | Bazilika minor-KTV
15:00 pobožnosť | Bazilika minor
16:00 †Ladislav a Stanislav | Bazilika minor
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor
08:00 | Malý Slavkov
09:30 | Malý Slavkov
09:00 | Stráne pod Tatrami

Oznamy

FARNOSŤ KEŽMAROK –KRST PÁNA JEŽIŠA, 8.1.2023

KONČÍ SA VIANOČNÉ OBDOBIE
Dnešnou nedeľou Pánovho krstu sa končí vianočné obdobie a začína prvá časť
cezročného obdobia. Odloží sa Betlehem a prestanú sa spievať vianočné piesne.
Stromčeky ako ozdoba zostanú do 2. februára. Vyslovujeme poďakovanie tým,
ktorí sa postarali o krásnu kvetinovú a vianočnú výzdobu v našich chrámoch a jej
udržiavanie, zvlášť v bazilike. Usilujme sa, aby radosť a pokoj Vianoc zostávali v
našich srdciach a vzťahoch po celý rok.

PREŽITE KRSTNÝ TÝŽDEŇ S PIATIMI SYMBOLMI KRSTU
V nedeľu 8. januára slávime nedeľu Pánovho krstu, ktorou sa končí vianočné
obdobie. Od pondelka 9. januára Vás pozývame prežiť celý týždeň s pohľadom
upriameným na sviatosť krstu. Každý deň Vám ponúkneme na webstránke
farnosti jeden symbol sviatosti krstu. Zároveň Vám ponúkneme aj
konkrétnu úlohu dňa na každý deň. Začíname teraz v pondelok
9. januára. Dajte vedieť aj ostatným. Sledujte našu webstránku v časti „Blog.“

NÁVRH VYTVORIŤ „ZBOR RODIČOV“
Farnosť Kežmarok mala v
80. a 90. rokoch minulého storočia veľmi silnú
generáciu mladých, ktorí spievali na mládežníckych sv. omšiach a vytvárali

spoločenstvá veriacich mladých ľudí. Mnohí máte doma ešte z
tejto doby
spevníky. Potom ste odišli študovať na
vysoké školy a založili ste si rodiny. Dnes
predstavujete strednú generáciu, ktorá je aktívna v
rôznych službách našej
farnosti. Prichádzame s
ponukou vytvoriť akýsi „zbor rodičov“, ktorý bude
spievať práve piesne Vašej mladosti. (Prišiel na zem konať die
lo spásy; Postavili
sme Ti, Pane; Je krásne ísť a rozdať viac…). Časom k
nim pridáme ďalšie. Aby
sme zistili, či je z
Vašej strany záujem, pozývame Vás na prvé krátke
stretnut
ie v nedeľu 15.1. o 17:00 na Charite. Pozývame samozrejme všetkých
záujemcov tohto žánru, ktorí by sa chceli pridať spevom alebo hudobným

doprovodom.


DAR ZDRUŽENIA BAZILIKY SV. KRÍŽA
Združenie Baziliky sv. Kríža venovalo sumu vo výške 4496,31, EUR na úhradu
nákladov súvisiacich s reštaurátorskými prácami bočného Oltára apoštolov
v našej bazilike. Ide o financie poukázaných podielov zaplatenej dane za rok 2021,
ktoré ste venovali tomuto združeniu. Chceme sa poďakovať všetkým darcom,
ktorí pri daňovom priznaní poukázali 2% dane pre toto združenie.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
Sviatosť zmierenia v tomto týždni budeme vysluhovať vždy pol hodiny pred
každou sv. omšou v bazilike od pondelka do soboty

SV. OMŠE PRE MLÁDEŽ
Pozývame všetkých mladých našej farnosti opäť na sv. omše v každú stredu 11.1. o
18:00 hod. v bazilike. Pripomíname, že pre birmovancov je táto sv. omša povinná
v rámci ich prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Tešíme sa na Vás.

SV.OMŠE PRE DETI
Pozývame všetky deti našej farnosti opäť na detské sv. omše v každý piatok 13.1. o
16:30 hod. v bazilike. Na deti čaká prekvapenie. Budeme sa rozprávať o zázrakoch
Pána Ježiša. A opäť budeme aj súťažiť a odmeňovať. Tešíme sa na Vás.

ODIŠIEL PÁPEŽ HLBOKEJ VIERY A POKORY
V posledný deň kalendárneho roka 2022 si Pán povolal z tohto sveta Jozefa
Ratzingera, ktorého poznáme pod jeho menom, ktoré si vybral v roku 2005 pri
voľbe za pápeža Benedikt XVI. Pohrebné obrady sa konali vo štvrtok 5.1. 2023.
Už výber mena symbolizoval jeho nasmerovanie. Zameral sa na obrodu Cirkvi a
spoločnosti v duchu svätého Benedikta, zakladateľa mníšskeho života v Európe
v 6. storočí. Mnohé jeho postrehy k smerovaniu Európy alebo spoločenským
javom majú už dnes prorocký charakter. Za svoje apoštolské cesty si vyberal
krajiny, kde Katolícka cirkev je skôr v defenzíve (napr. Francúzsko, Veľká
Británia, Česká republika, Turecko). Novými impulzami pre život Cirkvi boli
osobitné roky, ktoré vyhlásil: Rok apoštola Pavla, Rok kňazov, Rok viery… Jeho
kniha “Úvod do kresťanstva”, ktorý zostavil v 60. rokoch minulého storočia, je
ešte aj teraz v 21. storočí fascinujúcim čítaním. Ďalšie jeho dielo trilógia Ježiš
Nazaretský je výnimočným príkladom jeho kontemplácie tajomstva Božieho
Syna. Čítať jeho diela venované liturgii alebo rozhovory s novinárom Petrom
Seewaldom prináša duchovný zážitok a radosť. Skúsme prečítať aspoň
niektorú z nich. Všetci, ktorí sa pohybovali v blízkosti pápeža Benedikta XVI.,
hovoria o jeho ľudskosti, jednoduchosti a skromnosti. Svoje posledné roky života
už ako emeritný pápež prirovnal k starozákonnému Mojžišovi, ktorý pred svojou
smrťou vystúpil na vrch Nebo, aby sa pripravil na stretnutie s Pánom. Nech mu je
Pán slávy tou najväčšou odmenou. Nech odpočíva v pokoji!

KURZY PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO 2023
Snúbenci, ktorí uvažujú prijať sviatosť manželstva, môžu sa prihlásiť na Kurzy
prípravy na manželstvo na budúci rok. Termíny kurzov v rámci Slovenska a
možnosť prihlásenia sa, sú uvedené na webstránke:
www.domanzelstva.sk.
Certifikáty z tohto kurzu majú platnosť 2 roky. Túto prípravu akceptujeme v
našej farnosti pri príprave na sobáš a povzbudzujeme snúbencov, aby ju
absolvovali.

KATOLÍCKY KALENDÁR NA ROK2023
Ponúkame Vám stolový kalendár na rok 2023 s fotkami rôznych katolíckych
chrámov na Slovensku. V kalendári sú uvedené štátne aj cirkevné sviatky. Môžete
si ho zakúpiť pri východe z baziliky. Cena je 2,- EUR.

PUBLIKÁCIA O RÍMSKOKATOLÍCKOM KOSTOLE V ĽUBICI
Kaz Michal Lipták, ktorý je známy veľmi cennými publikáciami, v ktorých sa
venuje kresťanskému umeniu a kultúre, v spolupráci s Mgr. Jaroslavom Sarnom,
napísal knihu o Rímskokatolíckom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v
Ľubici s názvom “Najväčší dvojloďový kostol na Spiši”. Jedinečným spôsobom
približuje historickú, umeleckú a duchovnú krásu tohto chrámu. Cena je 25 €.
Knihu si môžete zakúpiť pri hlavnom východe z baziliky.

JEŽIŠOVO PREMENENIE NA VRCHU
Na webstránke našej farnosti v
časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s
názvom: Ježišovo premenenie na
vrchu.
Je to štvrté tajomstvo, ktoré dáva názov celému ružencu svetla. V tejto
časti sa dozviete duchovné posolstvo tohoto tajomstva.

DALŠIA ČASŤ PODCASTU „BOŽIE SLOVO MEDZI NAMI“
Farár a dekan v Kežmarku František Trstenský zverejnil druhú časť nového
podcastu s názvom „Božie Slovo medzi nami“. Vysvetľuje v ňom evanjelium
tejto nedele Pánovho krstu a ponúka jeho aplikáciu do života. Môže byť pre nás
duchovnou prípravou na plné prežitie nedele ako Pánovho dňa s hlbším
porozumením Božieho slova. Novú časť uverejní každý týždeň vždy v piatok.
Pozývame všetkých k jeho pravidelnému počúvaniu.

DUCHOVNÉ SLOVKO
Jánovi Krstiteľovi, ktorý odmieta pokrstiť Toho, kto je hodnejší ako on, Pán Ježiš
dáva pochopiť, že ide o súčasť Božej spravodlivosti. Božie kráľovstvo sa neriadi
kategóriami, kto je „hodnejší“, alebo kto je „najväčší“, ale ochotou plniť Otcovu vôľu.
Ponorenie do vody a potom vynorenie sa z nej hlboko odzrkadľuje pravdu o Bohu
ktorý sa v Ježišovi Kristovi ponára do priepasti ľudskej existencie zranenej
hriechom neposlušnosti voči Bohu, aby ich vytiahol k novému životu. Preto neskôr
evanjelista Matúš ukazuje Ježiša ako hosťa na večeri mýtnikov a hriešnikov a
uprostred tohto poslania cituje proroka Izaiáša „On vzal na seba naše slabosti a
niesol naše choroby.“ (Mt 8, 17) Pre ľudskú múdrosť je to niečo nepredstaviteľné.
Ale toto je odkaz kresťanského Boha: Jeho slabosť v láske k človeku, ktorého chce
zachrániť.

 

 

PODPORTE NÁS
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať
potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity.

Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom
pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti

s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok

Tel. č.:
052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
Email:
farakezmarok@gmail.com

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.farakezmarok.sk