Úmysly

Pondelok

06:15 Za BP pre deti a vnúčatá | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Alžbeta Holbová, Rudolf, Marta a Jozef | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 † Anton, Ondrej a Anna | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Elemír a Edita Teicherovi | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

06:15 † Anton, Emília a Marika | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 za dar obrátenia a viery pre brata a neter | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 Za BP a pokoj pre celú rodinu | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
09:30 rekolekčná svätá omša | ČERVENÝ KAMEŇ
17:30 † dcéra: Anna | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 za obrátenie detí | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † rodičia: Anna a Ján a stará mama: Anna | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 za Boží ľud | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Kamil a Kamil | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 † Jozef Bagin, synovec: Anton Križan a rodičia z oboch strán | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 Za BP pre celú rodinu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 16:45, na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši a Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 16:30.

☩ Koledníci Dobrej noviny prostredníctvom svojho koledovania vyzbierali pre deti v Afrike, ktoré sú na tom po materiálnej stránke oveľa horšie ako my, sumu: 1.057 €. Za všetky milodary obetované na tento úmysel, veľmi pekne ďakujeme. Podporovať Dobrú novinu je možné celoročne. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke: www.dobranovina.sk

☩ Ponúkame Vám na predaj časopis: Naša Žilinská diecéza – cena za kus: 1 €.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej svätej omši: skupina č. 4. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné (dôstojný priebeh slávenia vianočných sviatkov), hmotné (Farská charita – kapustnica, čaj a punč), finančné (milodary na potreby kostola: 2x – 10 €, 1x – 20 € a 1x – 100 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Vianoce sú za nami a potvrdzuje nám to aj liturgický kalendár. Dnešná nedeľa tvorí predel medzi vianočným obdobím a obdobím „cez rok“. Od narodenia Pána Ježiša prešlo tridsať rokov, keď nepoznaný v zástupe stavia sa do radu kajúcich hriešnikov a zostupuje aj on do vôd Jordána a necháva sa pokrstiť. Zatiaľ však čo tí ostatní schádzali do vody a po vyznaní hriechov vychádzali, nad našim Pánom sa nebesia uzavreté prvým hriechom otvorili a z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie! Cirkevní otcovia, napríklad sv. Maxim uvažujú, že po slávnosti Narodenia Pána by mala nasledovať slávnosť jeho krstu, ktorú možno chápať ako jeho druhé narodenie. Ježišova matka Panna Mária láskala v nežnom náručí svojho syna a ukázala ho pastierom a mudrcom. Pri krste si ho vinie k sebe Otec ako svojho Syna a posiela ho svetu, aby ho počúval. Aj pri našom krste sa nad nami otvorili nebesá. Tajomne na nás zostúpil Duch Svätý a nebeský Otec prehlásil: „Toto je môj milovaný syn, moja milovaná dcéra!“ Keď nám Boh daroval život pri našom narodení (presnejšie už pri našom počatí), stali sme sa synmi a dcérami svojich rodičov. V momente krstu sme dostali ešte vznešenejšiu hodnosť, stali sme sa milovanými synmi a dcérami nášho nebeského Otca. Ako vidíme, krst je veľká udalosť, ktorú si treba často pripomínať. To, čoho sa nám pri krste dostalo, vysvetľujú tri úkony po krste: pomazanie krizmou, odovzdanie bieleho rúcha a odovzdanie svetla. Pomazanie krizmou značí Boží dar, značí patriť Kristovi, s ním máme všetko, veď sme sa stali dedičmi Božieho kráľovstva. Biele rúcho symbolizuje nevinnosť. Keď ho hriechom zašpiníme je potrebné ho opäť očistiť. Ako nás pri krste očistili vody krstu, tak po krste sú k tomu potrebné slzy pokánia. Tiež nám bolo dané svetlo. Vlastne ani nie nám, ale našim rodičom, ktorým bolo zverené, aby nezhaslo. Ale v živote každého prichádza čas, keď Božie svetlo treba od rodičov prevziať vo všetkej zodpovednosti a vážnosti.“


Pozvánky