Úmysly

Pondelok

06:30 Za zdravie a BP pre Pavla, Jakuba a Lucku | Ščúry
12:00 Za zdravie a obrátenie pre Kamilu a jej rodinu | Kaniansky
18:00 + Jozef, Rudolf, Pavel, Ján, Jolana a Viera | Kraus

Utorok

06:30 Za zdravie, BP a dary Ducha Svätého pre Máriu, Ľubicu a Jána s rodinami | Ščúry
12:00 Za zdravie a BP pre rodinu Fekiačovú | Kaniansky
18:00 + Anna Pritzelová | Kraus

Streda

06:30 + z rodín Albertovej, Výbochovej, Blažkovej a Hudecovej | Kraus
08:00 Za zdravie a BP pre Jaroslava Bystrianskeho | Ščúry
12:00 Za zdravie a BP pre Katarínu | Kaniansky
18:00 Za zdravie a BP pre dcéru Martinu a starkú Máriu | Kraus
18:00 Lieskovec - miestny úmysel | Lieskovec Ščúry

Štvrtok

06:30 Za zdravie a duchovný rast v láske pre Lujzu a Patrika | Ščúry
12:00 + rodičia Štefan a Mária Farárikoví | Kaniansky
18:00 + rodičia Magdaléna a Peter Kuricoví a synovia | Kraus

Piatok

06:30 + rodičia Matúš a Agnesa, Ján a Mária | Ščúry
12:00 + sestra Emília Jombíková | Kaniansky
18:00 Za oslobodenie od zlého a za BP pri štúdiu pre syna Mateja | Kraus
18:00 Lieskovec - miestny úmysel | Lieskovec Ščúry

Sobota

06:30 + rodičia Dariny a starí rodičia z oboch strán | Ščúry
18:00 Za pochovaných v tomto týždni | Kaniansky

Nedeľa

07:00 + Cecília, Mária a Ján | Kraus
09:00 Za farnosť | Kraus
10:30 Za zdravie a BP pre rodinu Kunštárovú | Ščúry
19:00 + manžel Vojtech, rodičia Rudolf a Margita a starí rodičia z oboch strán | Matúš OP
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Lieskovec Kaniansky

Oznamy

 • Dnes je pravidelná mesačná zbierka na potreby kostola a farnosti. Pán Boh zaplať za vašu finančnú účasť na živote farnosti.

Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu.

 • V utorok bude po večernej svätej omši pobožnosť ku cti sv. Šarbela. Svoje KRÁTKE modlitbové úmysly za uzdravenie môžete napísať aj prostredníctvom online formuláru: (link)
 • V tomto týždni začína pôste obdobie. Všetci veriaci sú pozvaní k živšej a bohatšej účastí na liturgii pôstneho obdobia a k úprimnému pokániu.
 • Popolcová streda je v celej Cirkvi dňom pokánia a pôstu. Prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu nemožno nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Zdržovanie sa mäsitého pokrmu zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon pôstu zaväzuje všetkých plnoletých až do začiatku šesťdesiateho roku života.

Na popolcovú stredu budú sväté omše o 6:30, o 8:00 (so žiakmi CZŠ), o 12:00 a večer o 18:00. V Lieskovci tiež o 18:00 hod. Popolec sa bude udeľovať pri všetkých svätých omšiach, preto treba počítať, že budú trvať dlhšie ako zvyčajne.

 • Odpustky v pôstnom období:
 1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať úplné odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša, aspoň po dobu štvrťhodiny.
 2. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Túto modlitbu sa budeme spoločne modliť v piatky počas pôstu na konci svätých omší pred záverečným požehnaním.
 • Krížové cesty budú bývať v piatok a v nedeľu 45 minút pred večernou sv. omšou (aj v Lieskovci) – vo farskom kostole v piatok o 17:15 hod. a v nedeľu o 18:15 hod.
 • Termín prvého turnusu pútnického zájazdu do Svätej zeme a Jordánska je 8. – 16. októbra. Pre veľký záujem zájazdu ponúkame aj druhý termín (bez Jordánska) 17. – 25. novembra. Náhradníkov prvého termínu prosíme, aby ste dali vedieť, či s vami môžeme počítať aj pre druhý turnus. Zapisovanie záujemcov je v sakristii.
 • V kostole za lavicami nájdete pôstne číslo časopisu zvolenských farností Naše spoločenstvo. Ďakujeme redakčnej rade za ich obetavú prácu.
 • Omšové úmysly na mesiace apríl – jún zapisujeme vo farskej kancelárii. Jedna osoba môže požiadať o zapísanie úmyslov max. na 3 sväté omše.
 • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.farazv.sk/

Pozvánky