Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Za zdravie a BP a šťastný pôrod pre Veroniku | Farský kostol
17:30 + Juraj, Anna, Tibor a Anna | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Anna a Peter | Farský kostol
17:30 + Jozef a Justína | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
07:50 | Farský kostol
12:00 | Farský kostol
16:00 Za zomrelého | Farský kostol
17:30 + Pavlína a Rudolf a brat Rudolf | Baničné
17:30 | Klačno
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Jozef | Farský kostol
17:30 + Jozef, Ján a Ondrej | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Za zdravie a BP pre Matúša, Vladimíra a Kristínu | Farský kostol
17:30 Za zdravie a BP pre Miroslava, Vladimíra a ich rod. | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

06:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa s rod. | Farský kostol
18:15 + Božena, Viktor a Aurélia | Farský kostol
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 Za veriacich farnosti | Farský kostol
09:30 + vdp. Štefan Olos (25. výr.) | Farský kostol
11:00 + Emília a Andrej | Farský kostol
14:30 + Vladimír a Eleonóra | Farský kostol
18:15 Za zdravie a BP pre Žofiu, Danielu a Michala | Farský kostol
07:30 Poďakovanie za 75r. života a BP pre rod. | Baničné
09:00 | Baničné
10:30 Za zdravie a BP pre Andreja s rodinou | Baničné
07:30 Za zdravie a BP pre Vieru a Lukáša | Klačno
09:00 | Klačno
10:30 + Anton a Jaroslav | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
20:00 | Jezuiti

Oznamy

1) STRETNUTIE RODIČOV BIRMOVANCOV: Dnes o 19.2.2023 po sv. omši o 14:30 (o 15:30) Vo Farskom
kostole bude prvé stretnutie rodičov kandidátov na prijatie sviatosti birmovania.

2) SEMINÁR PRE ŽENY: V pondelok o 17:00 pozývame opäť všetky ženy do farského kostola na
Seminár pre ženy s témou „Máš miesto v jeho pláne“.

3) ZMIERNA POKLONA: V utorok po sv. omši o 16:00 bude zmierna poklona pred začiatkom pôstneho
obdobia. Kto sa jej zúčastní, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

4) PÔSTNE OBDOBIE: Popolcovou stredou začína pôstne obdobie. Je zamerané na Veľkú noc.
Veriacim sa odporúča živšia a bohatšia účasť na liturgii pôstneho obdobia. Upozorňujem, že podľa
zákona a tradície Cirkvi v čase od Popolcovej stredy do Turíc je potrebné pristúpiť k sviatosti
pokánia, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť veľkonočné tajomstvá.

POPOLCOVÁ STREDA: k najvýznamnejším dňom pokánia patrí Popolcová streda a Veľký piatok. V tieto
dni nás zaväzuje zákon zdržiavať sa mäsa a zákon pôstu; ostatné piatky v roku
nás zaväzuje iba zákon zdržiavať sa mäsa; zvyšné dni v pôste sme pozvaní konať
kajúce skutky, a to: venovať sa modlitbe, konať skutky nábožnosti a dobročinnej
lásky a vernejšie si plniť svoje povinnosti. Pri všetkých sv. omšiach na Popolcovú
stredu bude požehnanie popola a značenie ním na čele.

KRÍŽOVÉ CESTY: v pôstnom období sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty. Vo farskom
kostole v piatok po sv. omši o 16:00, v nedeľu vás pozývame na tematické
krížové cesty o živote božích sluhov a blahoslavených pochádzajúcich zo
Slovenska. Viesť ich budú pozvaní hostia. Začneme sv. omšou o 14:30 a po nej
o 15:30 h. bude krížová cesta. Viac info na plagátoch. V Baničnom v piatok o 17:00
(po nej bude sv. omša) a v nedeľu o 14:00. Na sídlisku Klačno v nedeľu o 14:00.

ODPUSTKY: kto si koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami,
môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážny dôvod
nemôžu zúčastniť krížovej cesty, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním
o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista a rozjímaním.

5) PRIJÍMAČKY NA GSA: Gymnázium sv. Andreja oznamuje piatakom a deviatakom základných škôl,
že prihlášky do osemročného a štvorročného gymnázia si môžu podať do 20. marca 2023 na svojej
základnej škole. Podrobné informácie nájdete na webstránke Gymnázia sv. Andreja.

6) POĎAKOVANIE: Ďakujeme miništrantom a ženám za brigádu na fare; príprava netradičného
Valentína na Kalvárii a Národného týždňa manželstva.

7) PRÁCE NA FARE: V bytoch na poschodí sa urobila nová elektro a vodoinštalácia.

8) MILODARY NA KOSTOL A PRE POTREBY FARNOSTI:
❑ Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu;
❑ Z burzy kníh sa na pastoračnú miestnosť doteraz vyzbieralo: 2 117,41 €;
❑ Bohuznáma Terézia obetovala pre potreby farnosti 500 €;
❑ Prostredníctvom farského účtu bohuznámi obetovali za uplynulý týždeň 370 €;
❑ Z krstu Samuela obetovali na kostol 50 €.

Úprimne Pán Boh zaplať za finančnú pomoc pre potreby našej farnosti.
IBAN farského účtu: SK03 0900 0000 0000 5671 1290

REVITALIZÁCIA FARSKEJ BUDOVY: Po konzultácii s Hospodárskou radou farnosti a príprave
projektovej dokumentácie, sme 31. januára t.r. započali rekonštrukčné práce vo farskej budove. Aby
fara mohla slúžiť svojmu účelu minimálne ďalších 40 rokov, pristúpili sme k prvej zásadnej
rekonštrukcii takéhoto rozsahu. Čo nás k tomu viedlo? Stúpajúce ceny energií, zatekajúca strecha,
plesne v interiéri. Revitalizácia je naplánovaná v štyroch etapách, podľa našich finančných možností:

I. Etapa: revitalizácia pastoračnej miestnosti na prízemí (elektroinštalácia, voda, príručná kuchynka
a toaleta); obnova kuchyne s jedálňou (elektroinštalácia, voda, kúrenie, nová kuchynská linka);
rekonštrukcia 3 kaplánskych bytov (elektroinštalácia, voda, kúrenie a toalety);

II. Etapa: nová strecha;

III. Etapa: zateplenie fasády budovy (po ukončení III. etapy sa náklady na prevádzku znížia o polovicu);

IV. Etapa: obnova kancelárií a pivničných skladových priestorov.
Veríme, že spoločne tak dopomôžeme nielen k hospodárnejšiemu chodu farnosti, ale nevyhnutnou
rekonštrukciou vytvoríme aj vhodnejšie prostredie pre ďalšie pastoračné aktivity. Ďakujeme vám za
každú pomoc, modlitbu, povzbudenie, milodar a trpezlivosť.

 


Pozvánky