Úmysly

Pondelok

06:30 za + Štefana, Annu, Jozefa, Annu, Ladislava, Jaroslava a Miloša |
17:30 za + Hermínu a Františka |

Utorok

06:30 za + Štefana |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny |

Streda

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Jozefa | Popolcová streda
17:30 za + Antona, rodičov a svokrovcov | Popolcová streda

Štvrtok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Ľubomíru a členov rodiny |
17:30 za +Teréziu, Františka, Máriu a Teodora |

Piatok

06:30 za + Annu, Donáta, Štefana, Róberta a Stanislava |
17:30 za + Ladislava a Beátu |

Sobota

06:30 za + Jozefa, Vilmu, Jána, Františka a Júliu |
18:30 za + Rudolfa | s platnosťou na nedeľu

Nedeľa

07:00 za + Alojza, Máriu a ich deti | 1. pôstna nedeľa
08:30 za zdravie, Božiu pomoc a vedenie Duchom Svätým pre dcéru | 1. pôstna nedeľa
10:00 za + Juraja a Marianu | 1. pôstna nedeľa
18:30 za + Emíliu, Štefana, Vieru a Štefana | 1. pôstna nedeľa

Oznamy

7. nedeľa – 19. februára 2023

V liturgickom týždni budeme sláviť:

  • v utorok ľubovoľnú spomienku sv. Petra Damianiho, biskupa, biskupa a učiteľa Cirkvi;
  • Popolcovú stredu;
  • 1. pôstnu nedeľu.

Popolcová streda: je deň pokánia a pôstu, kedy sa neje mäso. Pôst znamená iba raz dosýta sa najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Pôst v tento deň nie je možné nahradiť iným skutkom kajúcnosti. Kánon 1252 Kódexu kánonického práva stanovuje, kto je povinný plniť pôstnu disciplínu slovami: „Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roka života. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia. Liturgicky sa vyznačuje poznačením popolom veriacich na čele a slovami: „Kajajte sa a verte evanjeliu“. K pomazaniu popolom môže pristúpiť každý človek bez rozdielu počas sv. omší, ktoré v tento deň budú slávené v Púchove o 6.30, o 17.30 a v Streženiciach o 18.30.

Úplné odpustky v pôstnom období je možné získať:

  • modlitbou krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami za obvyklých podmienok;
  • modlitbou Dobrý a preláskavý Ježišu v piatok po svätom prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného, preto po sv. prijímaní spoločne s organistami modlitbu zaspievame a následne sa pod vedením celebrujúceho kňaza pomodlíme modlitbu na úmysel Sv. Otca. Namiesto obrazu nám poslúži kríž na hlavnom oltári.

Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období:

  • farský kostol: utorok, piatok po rannej sv. omši a o 17.00; v nedeľu o 15.00;
  • filiálny kostol: nedeľa 14.00, piatok 18.00, pobožnosti predchádza modlitba sv. ruženca.

Povzbudzujeme rodičov prvoprijímajúcich detí a birmovancov: aby v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom prijatia sviatostí a prípravy, neváhali kontaktovať priamo pána dekana telefonicky, emailom, alebo osobne.

Mládežnícka sv. omša s adoráciou: bude celebrovaná vo štvrtok. Program adorácie, zahŕňa vzývanie Ducha Svätého, desiatok ruženca, chvály, modlitby a eucharistické požehnanie o 19.00. Modlitby v adorácii budú obetované za tých, ktorí hľadajú Boha a túžia spoznať jeho lásku.

Národný týždeň manželstva: v našej farnosti vyvrcholí zábavným kvízom v prednáškovej miestnosti farského úradu pre manželov každého veku dnes o 17.00. Podujatie organizuje spoločenstvo rodín, za čo vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj.

Duchovná obnova: ktorú organizujú členovia ružencového bratstva pod vedením otcov rehole dominikánov, bude v sobotu vo farskom kostole. Viac informácií o bohatom duchovnom programe sa nachádza na plagáte vo výveske.

Varovanie polície: v podobe podvodu na senioroch si môžete prečítať na webe farnosti.

Zbierka na dlh farnosti za novostavbu materskej školy: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podieľať sa i takýmto spôsobom na ľudskej a duchovnej formácií detí.

Jarná zbierka na charitu: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať charitné úsilie Cirkvi.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 3, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://puchov.fara.sk/oznamy

Pozvánky