Úmysly

Pondelok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Utorok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV

Streda

06:45 POPOLCOVÁ STREDA | KRÁSNO Deň pokánia, Prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu
17:00 | KALINOV
18:00 | KRÁSNO

Štvrtok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO Adorácia do 18:00

Piatok

06:45 | KRÁSNO Krížová cesta Krásno o 17:15
17:00 | KALINOV Krížová cesta Kalinov o 16:15
18:00 | KRÁSNO Detská sv. omša

Sobota

07:00 | KRÁSNO
18:00 | KRÁSNO

Nedeľa

07:45 | KRÁSNO Zbierka na charitu
09:30 | KALINOV
10:45 | KRÁSNO Krížová cesta o 15:00

Oznamy

1. V piatok večer vás pozývame na detskú sv. omšu o 18:00 vo farskom kostole v Krásne.
2. Na budúcu nedeľu sa koná predpísaná zbierka na charitu. Za vaše milodary úprimné Pán Boh
zaplať.
3. V tomto týždni je Popolcová streda. Začína sa pôstne obdobie, v ktorom pamätajme aj na
zdržovanie sa zábav, veľkých osláv a diskoték. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého
pokrmu, ktoré nemožno nahradiť iným skutkom pokánia. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu viaže
všetkých od 14.-teho roku života do smrti. Pôst od jedla zaväzuje všetkých plnoletých, t.j. od 18-teho
roku života do 60.-teho roku života. Nad 60 rokov života je pôst od jedla dobrovoľný, ostáva však
pôst od mäsitého pokrmu. Pôst sa zachová tým, že sa najeme iba 1 – krát do sýta, alebo 2 – krát nie
do sýta.
4. V pôstnom období vás pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, ktorá bude bývať v Kalinove v
piatok o 16:15 a v Krásne o 17:15. V nedeľu v Krásne i v Kalinove bude bývať krížová cesta o 15:00.
5. V pôstnom období možno získať úplné odpustky a to nasledovne: Kto koná pobožnosť krížovej
cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, pričom stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.
Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať úplné odpustky
čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Pána Ježiša Krista aspoň štvrťhodinku. Veriaci, ktorý sa v
piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu
Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. V knižkách sa
modlitba nachádza v modlitbách po sv. omši. Pripomíname, že úplné odpustky možno získať iba pre
seba a je potrebné byť vyspovedaný, pristúpiť k svätému prijímaniu, zdržovať sa konania
akéhokoľvek hriechu a pomodliť sa na úmysel sv. Otca.
6. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
7. Modlime sa za mier a pokoj vo svete.

8
. Upratovanie a čistenie kostola: Krásno: čísla domov
1321–1350
Kalinov:
v piatok po sv. omši

 


Pozvánky