Úmysly

Pondelok

06:00 †Pavol a Mária | Bazilika minor
08:30 ZBP Anna (90. r.) | Bazilika minor
18:00 †Karol | Bazilika minor

Utorok

06:00 †Andrej a Agnesa | Bazilika minor
08:30 Ku cti Kristovej tváre | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor-Rádio LUMEN
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 ZBP Sylvia (50. r.) | Bazilika minor-Popolcová streda
08:30 Za pokoj | Bazilika minor
15:30 Krížová cesta | Bazilika minor
16:30 Za rehoľníkov | Bazilika minor
18:00 †Jozef Vida | Bazilika minor-mládežnícka
18:00 | Stráne pod Tatrami
18:00 | Malý Slavkov

Štvrtok

06:00 Za rodiny | Bazilika minor
08:30 †Andrej | Bazilika minor
17:00 Adorácia | Bazilika minor
18:00 Poďak. Za 90 r. života | Bazilika minor

Piatok

06:00 †Štefan a Vladimír | Bazilika minor
08:30 ZBP Stanislav | Bazilika minor
16:30 †Ladislav a Helena | Bazilika minor - detská
18:00 Krížová cesta | Bazilika minor
18:00 ZBP Ľudmila (70 r.) | Malý Slavkov

Sobota

06:00 †Ján | Bazilika minor
18:00 †Karol a Janka | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 Za Boží ľud | Bazilika minor-1. PÔSTNA NEDEĽA
08:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
08:00 | Malý Slavkov
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná základná škola
09:00 | Stráne pod Tatrami
09:30 | Malý Slavkov
10:00 †Juraj | Bazilika minor-KTV
14:30 Krížová cesta a pôstna kázeň | Bazilika minor
16:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
18:30 †Andrej, Anna a Jozef | Bazilika minor

Oznamy

FARNOSŤ KEŽMAROK 7. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK, 19.2.2023

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
Sviatosť zmierenia v tomto týždni budeme vysluhovať vždy pol hodiny pred
každou sv. omšou v bazilike od pondelka do soboty okrem stredy.

POVZBUDENIE NA ZAČIATOK PÔSTNEHO OBDOBIA
Popolcovou stredou začína Pôstne obdobie, keď nás Cirkev slovami Pána Ježiša
„Kajajte sa a verte evanjeliu“, vyzýva na pokánie. Pokánie začína tým, že uznávame svoju hriešnosť. To je prvý krok. Dnešný človek podľahol „ošiaľu
nevinnosti“. Poznačenie popolom na Popolcovú stredu nech je vonkajším
prejavom nášho vnútorného rozhodnutia meniť svoj život k lepšiemu. Naplňme,
milí bratia a sestry, toto obdobie konkrétnym sebazaprením a predsavzatím
v oblasti modlitby, almužny a pôstu.

USMERNENIE K PÔSTNEMU OBDOBIU
V pôstnom období sa zakazuje zdobiť oltáre kvetmi a hudobné nástroje sú
používajú na sprevádzanie spevu. Výnimkou je 4 pôstna nedeľa a slávnosti a
sviatky náš odpust na 5. pôstnu nedeľu, Zvestovanie Pána, sv. Jozefa). Aj v
našom súkromnom živote sa vyhýbajme zábavám a hluku. 40 dňové obdobie
pôstu naplňme stíšením a duchovným rastom.

POPOLCOVÁ STREDA DEŇ PRÍSNEHO PÔSTU
V stredu 22. februára začína pôstne obdobie. Popolcová streda je dňom prísneho
pôstu a zdržania sa mäsitého pokrmu. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta
najesť, pričom možno dvakrát niečo si prejesť. Zaväzuje všetkých plnoletých do
začatia 60. roku života. Zdržanie sa mäsitého pokrmu zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života po celý život. Zdržanie sa mäsitého pokrmu sa v tento deň nemôže nahradiť iným skutkom pokánia.

KRÍŽOVÁ CESTA NA POPOLCOVÚ STREDU
Na Popolcovú stredu 22. februára o 15:30 hod. Vás pozývame do baziliky na
pobožnosť krížovej cesty. V priamom prenose ju odvysiela rádio Lumen v rámci
duchovnej obnovy. Obetujme ju za pokoj vo svete, najmä na Ukrajine.

ZMIERNA POKLONA PRED ZAČIATKOM PÔSTNEHO OBDOBIA
Dnes 19.2. popoludní o 15:00 hod. bude v bazilike zmierna eucharistická
poklona spojená s Modlitbou odprosenia Božského Srdca Ježišovho. Je to
pobožnosť pred začiatkom pôstu s prosbou o odpustenie hriechov spoločnosti.
Pripomíname, že veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu sviatosť a zotrvá v adorácii
aspoň pol hodiny môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Pod
obvyklými podmienkami sa rozumie: sv. spoveď niekoľko dní pred adoráciou
alebo po nej, sv. prijímanie najlepšie v deň adorácie, modlitba na úmysel Sv. Otca napr. Otče náš, Zdravas a Sláva a rozhodnutie chrániť sa aj všedného hriechu.

NEDEĽNÉ PÔSTNE KÁZNE „JEŽIŠ ŤA UZDRAVUJE“
Každú pôstnu nedeľu bude v bazilike o 14:30 hod. pobožnosť krížovej cesty a
hneď po jej skončení o 15:00 hod. zaznie pôstna kázeň. Pôstnym kazateľom v našej farnosti bude ICLic. Peter Pincel, správca farnosti Matiašovce.Tohtoročná téma je: “Ježiš ťa uzdravuje.“ Srdečne Vás na tieto kázne pozývame. Príďte sa povzbudiť vo viere!

FARSKÁ PÔSTNA ZBIERKA
asťou pôstu je myslieť aj viac na blízkych a vedieť sa podeliť s prijatými
dobrodeniami. Preto už po šiestykrát v pôstnom období organizujeme v našej
farnosti poas nasledujúcich 5 týždov farskú pôstnu zbierku, ktorou chceme
pomôcť sociálne slabším rodinám i jednotlivcom. Váš dobrovoľný finanč
príspevok môžete vhodiť v bazilike do pokladnice s nápisom “Farská
pôstna zbierka”. Prispieť môžete aj prevodom finančných prostriedkov na farský účet s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188 (do správy pre prijímateľa uveďte poznámku: farská pôstna zbierka). Poas Veľkého týžda bude zrealizovaný nákup potravín a základných životných potrieb a ich roznos sociálne slabším rodinám i jednotlivcom. Zárove vás chceme vyzvať ak máte vo svojom okolí niekoho, kto takúto pomoc nutne potrebuje vhoďte do tejto pokladnice aj jeho meno, adresu a telefón, prípadne krátky opis životnej situácie vášho blížneho, aby sme ho mohli zahrnúť do tejto pomoci. Vopred Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a solidaritu so sociálne slabšími.

ZBIERKA NA CHARITU
Na budúcu nedeľu 26. februára sa uskutoční jarná zbierka na charitu. Výťažok zo zbierky na území Spišskej diecézy je určený pre služby a zariadenia Spišskej katolíckej charity. Svoje milodary budete môcť vložiť do pokladničiek označených „Zbierka na Charitu“ pri východe z baziliky. Na stolíkoch nájdete aj poštové poukážky, ktorými môžete priamo podporiť aktivity katolíckej charity.

PONÚKAME VÁM BIBLICKÝ DARČEK
Ponúkame Vám biblické vrecúško „100 citátov z Knihy proroka Izaiáša“.
Nájdete v ňom aj krátky príhovor Svätého Otca Františka o starozákonnom
prorokovi Izaiášovi. Taktiež med, ktorý nám má pripomínať, že Božie slovo je
sladšie ako med. Toto biblické vrecúško je vhodný darček aj pre druhých. Je to
spôsob, ako zostať pravidelne v kontakte s Božím slovom. Tento darček
dostanete v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku alebo v predajni Slovenka alebo v
náboženskej predajni Sv. Michal. Spoločná cena je 3, EUR.

KURZY PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO 2023
Snúbenci, ktorí uvažujú prijať sviatosť manželstva, môžu sa prihlásiť na Kurzy
prípravy na manželstvo na budúci rok. Termíny kurzov v rámci Slovenska a
možnosť prihlásenia sa, sú uvedené na webstránke:
www.domanzelstva.sk.
Certifikáty z tohto kurzu majú platnosť 2 roky. Túto prípravu akceptujeme v našej farnosti pri príprave na sobáš a povzbudzujeme snúbencov, aby ju absolvovali.

DETI, POZÝVAME VÁS DO “eRka
Srdečne pozývame všetky deti od 6tich rokov na spoločné stretnutia eRka
Kežmarok. Prihlášky na tieto stretnutia nájdete pri východe z baziliky na
stolíkoch. Členský poplatok je 5€. Vyplnené prihlášky môžete priniesť do
sakristie, alebo ich dať v škole učiteľom náboženstva. Členské prinesiete, keď
bude zvolané prvé stretnutie. “eRko“ je detská organizácia s celoslovenskou
pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi
v malých spoločenstvách stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení
dobrovoľníci. Združuje približne 6 500 členov. Je to práve eRko, ktoré napríklad
organizuje každý rok kolednícku akciu “Dobrá novina. “

JEŽIŠOVA SMRŤ NA KRÍŽI
Na webstránke našej farnosti v
časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s
názvom: Ježišova smrť na kríži. Je to záverečné tajomstvo bolestného ruženca, v ktorom rozjímame nad
poslednými gestami a slovami Krista na kríži. V tejto časti sa dozviete duchovné
posolstvo tohto tajomstva.

NOVÁ ČASŤ PODCASTU „BOŽIE SLOVO MEDZI NAMI“
Farár a dekan v Kežmarku František Trstenský zverejnil ďalšiu časť podcastu
s názvom „Božie Slovo medzi nami“. Vysvetľuje v ňom evanjelium tejto 7.
nedele v cezročnom období a ponúka jeho aplikáciu do života. Môže byť pre nás
duchovnou prípravou na plné prežitie nedele ako Pánovho dňa s hlbším
porozumením Božieho slova. Novú časť zverejňuje každý týždeň vždy
v piatok na webstránke farnosti v časti „Blog“. Pozývame všetkých k jeho pravidelnému počúvaniu

DUCHOVNÉ SLOVKO
V úplnom závere nedeľného evanjelia zaznieva Ježišova výzva: „Vy teda buďte
dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ Pojem dokonalý tu znamená
dokončený v zmysle života, ktorý našiel svoj zmysel. Ježiš preto potvrdzuje, že ak
ako kresťania chceme dať svojmu životu zmysel, musíme mať za vzor nebeského
Otca, jeho spôsob prežívania vzťahov. Dokonalosť Otca sa tu prejavuje v nezištnej
univerzálnosti jeho lásky, ktorá „dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.“ Boží Syn pozýva svojich nasledovníkov,aby svojim spôsobom lásky sprítomňovali charakteristické črty Božej lásky tým,ktorými sú výnimočnosť a univerzálnosť. Výnimočnosť a univerzálnosť, ktorá sa prejavuje predovšetkým v prikázaní lásky. Rovnako ako to robí Ježišov Otec, aj jeho učeník má milovať každého človeka aj nepriateľa. Byť dokonalým spočíva práve v uplatňovaní prikázania lásky neobmedzeným a
bezpodmienečným spôsobom.

FARNOSŤ KEŽMAROK 7. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK, 19.2.2023 DODATOK

 

POBOŽNOSTI KRÍŽOVEJ CESTY
V pôstnom období budú bývať pobožnosti krížovej cesty každý piatok o 17:30 a v nedeľu popoludní o 14:30 hod. Kto si vykoná pobožnosť krížovej cesty pred
riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné
odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku (napr. choroba), nemôžu zúčastniť na
krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Pána Ježiša aspoň štvrť hodiny (napríklad sa sami pomodlia krížovú cestu).Pod obvyklými podmienkami sa rozumie: 1. sv. spoveď niekoľko dní pred pobožnosťou alebo po nej;
2. sv. prijímanie najlepšie v deň pobožnosti; 3.modlitba na úmysel Sv. Otca napr. Otčenáš, Zdravas a Sláva; 4. rozhodnutie
chrániť sa aj všedného hriechu.

DUCHOVNÁ OBNOVA FARNOSTI S RÁDIOM LUMEN
V spolupráci s rádiom Lumen Vás pozývame prežiť Popolcovú stredu 22. februára ako deň duchovnej obnovy a pokánia s nasledujúcim programom:

08:30 Svätá omša v rádiu Lumen z Banskej Bystrice. Celebruje Mons. Marián
Chovanec, banskobystrický diecézny biskup

10:30 Zamyslenie v rádiu Lumen: František Sočufka s témou: „Sonda do života Cirkvi Slovko na Popolcovú stredu“

12:05 Zamyslenie v rádiu Lumen: František Trstenský dekan farár
v Kežmarku s témou: „Význam pôstu v živote človeka“

15:00 Modlitba Korunky Božieho Milosrdenstva v rádiu Lumen

15:15 Vydarený život Slovo Mons. prof. Antona Fabiána

15:30 Pobožnosť Krížovej cesty naživo z Baziliky sv. Kríža v      Kežmarku

16:15 Otváral nám Písma Zamyslenie Mons. prof. Jozefa Jurka

SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE V LISABONE
Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva všetkých mladých od 15 do 30
rokov spoločne putovať na Svetové dni mládeže. Tie sa uskutočnia 1. 6. augusta 2023 v Lisabone. Mladí majú na výber z dvoch možností zúčastniť sa iba Svetových dní mládeže v Lisabone, alebo sa zúčastniť aj tzv. Dní v diecéze, ktoré budú prebiehať od 24. júla 2023 v Porte. Preprava bude zabezpečená autobusmi s plánovanou návštevou Fatimy. Podrobnejšie informácie ako aj možnosť registrácie nájdete na webovej stránke
www.svetovednimladeze.sk.

 

Spoločenská etiketa v našich kostoloch

Pamätajme, že kostol je miestom osobitnej Božej prítomnosti a modlitby, preto zachovajme posvätnosť našich kostolov aj v spôsobe obliekania a správania.

  1. Pri voľbe oblečenia, najmä šiat, sukní a nohavíc, treba pamätať na ich primeranú dĺžku a vhodnosť pre bohoslužby. Vrchné oblečenie má zahaľovať aj plecia.
  2. Ak v kostole vidíme známeho človeka, stačí ho kontaktovať očami, prípadne jemným úklonom hlavou, či kývnutím rukou. Keď sa s ním chceme porozprávať, nerobme to v kostole, ale počkajme ho po svätej omši pred kostolom.
  3. Pred vstupom do kostola je potrebné vypnúť, alebo minimálne prepnúť mobil na tichý režim, aby sme nevyrušovali ostatných zvonením, alebo SMS-kou.
  4. Ak niekto iný obsadí naše obľúbené miesto, nevynucujme si ho. Vyberme si iné voľné miesto. Buďme k sebe navzájom ľudskí a empatickí.
  5. V prípade obsadených miest má mladší alebo zdravší uvoľniť staršiemu alebo chorému miesto na sedenie.
  6. Ak sa nám stane, že prichádzame na svätú omšu po jej začiatku, vyberme si miesto tak, aby sme svojím príchodom nevyrušovali iných a neoberali ich o sústredenosť.
  7. Centrom kostola je bohostánok a cez svätú omšu priestor oltára. Nerozptyľujme sa otáčaním po ostatných ľuďoch.

 

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok
Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok
Tel. č.: 052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
E-mail: farakezmarok@gmail.com

 

 

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.fara-kezmarok.sk/farske-oznamy/

Pozvánky