Úmysly

Pondelok

06:15 Za BP pre Anetku | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † z rodiny: Jakúbkovej, Filovej a Dohňanskej | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 † Marcela Majtánová | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
15:00 pohrebný obrad († Libuša Staňová) | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
17:30 † Dušan a Helena | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

07:00 Za BP pre bohuznámu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
17:30 † z rodiny Ondrejičkovej | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 † rodičia a starí rodičia z oboch strán a ostatní † z rodiny | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † z rodiny Kotrasovej | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 † rodičia: Štefan a Oľga Mikulovi | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
16:45 pobožnosť krížovej cesty | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
17:30 † Pavol, Helena, Rudolf a Anna | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 za Boží ľud | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Ferdinand, Magdaléna, Vladimír a Stanislav | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 Za BP pre Petra | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 Za BP pre Martinu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
15:00 pobožnosť krížovej cesty | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ Dnes je zbierka na opravu farského kostola. Na budúci týždeň bude zbierka na charitu. Za všetky milodary a Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať!

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 16:45, na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši, Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 16:30 a pobožnosť Krížovej cesty v piatok od 16:45 a v nedeľu od 15:00.

☩ Pôstne obdobie, ktoré nás pripravuje na slávenie veľkonočného tajomstva, sa začína Popolcovou stredou, ktorá je dňom pokánia v celej Cirkvi. V tento deň zachovávame prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu (dnes sa nenahrádza zdržovanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia). Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života až do začatia šesťdesiateho roku života.
Počas pôstneho obdobia sa budeme modlievať pobožnosť krížovej cesty, ktorá je jedinečným spôsobom, ako vedome prepojiť s Kristom a s mocou jeho lásky všetko, čo je v našom živote ťažké, ako i uvedomiť si a precítiť, že v životných ťažkostiach nie sme sami. Modlitbou krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami za obvyklých podmienok je možné získať v pôstnom období úplné odpustky. Pobožnosť krížovej cesty bude bývať vo farskom kostole v piatok od 16:45 a v nedeľu od 15:00. Vzadu na stolíku je rozpis, do ktorého sa môžu zapísať tí, ktorí by chceli viesť krížovú cestu: ružencové spoločenstvo, farská charita, deti, birmovanci, mládež, miništranti, rodiny, starí, chorí …
Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky čítaním, alebo počúvaním a rozjímaním o umučení a smrti Pána Ježiša. Úplné odpustky za obvyklých podmienok získa i ten, kto sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu“.
Na webovej stránke farnosti je pre záujemcov k dispozícii pôstna challenge.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej svätej omši: skupina č. 2. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné, finančné (milodary na potreby kostola: osobne prinesený: 1x – 100 €; poukázané na farský účet: 3x – 10 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Známe trestné pravidlo „oko za oko a zub za zub“ sa zapísalo nielen do starozákonnej Knihy Levitikus, ale aj do starobylého Chammurapiho zákonníka v Babylone, ktorý vytesali 1750 rokov pred narodením Krista do kamennej dosky. V ňom každý mohol čítať: „Ak syn udrie otca, budú mu odťaté ruky. Ak niekto vypichne oko inému, jeho oko bude vypichnuté. Ak niekto zlomí kosť inému, aj jeho kosť bude zlomená.“ Znie to kruto, ako aj starozákonné: „Kto zabije akéhokoľvek človeka, musí zomrieť; kto inému spôsobí úraz, nech sa aj jemu spraví tak, zlomeninu za zlomeninu.“ (porov. Lv 24, 17 – 20). Treba si však uvedomiť, že tieto zákony pripomínali vtedajšiemu človekovi zásadu: „Nerob druhému to, čo nechceš, aby iní robili tebe.“ A súčasne mu bránili v túžbe pomstiť sa, v ktorej sa často nedokázal zastaviť, kým ju niekoľkonásobne neprekročil. Preto Boh akoby sa znížil na úroveň človeka a aspoň čiastočne obmedzil túto jeho neskrotnú chuť po pomste. Ježiš sa však rozhodol ísť ešte ďalej a tento zákon akoby „novelizoval“. Začal hovoriť nielen o spravodlivom treste, ale aj o nadstavení druhého líca, o ponechaní plášťa tomu, kto mi zoberie všetko, či dokonca o láske k nepriateľovi. Je to možné? Veď si len spomeňte, čo to s nami robí, keď nás niekto urazí, aké ťažké je utíšiť naše vnútro a nevrátiť to tým istým spôsobom, nechať aj sto centimetrov zeme tomu, kto sa chce so mnou donekonečna súdiť o pár centimetrov. Či sa chceme raz postaviť pred Božiu tvár s nahnevaným srdcom pre obyčajnú zem alebo iné veci, ktoré aj tak raz pustíme z rúk? A predsa sú ľudia, ktorí do konca života nemali pokoja pre veci tejto zeme. Dnes im stačí niekoľko hrobových centimetrov. Pred nami je však ešte jedna dôležitá požiadavka dokonalosti: miluj svojho nepriateľa. Čo s tým? Máme na to? Ak ešte nemáme silu na takúto lásku, začnime ju praktizovať z opačného konca: modlime sa zaňho. Modlitba dokáže aj z najväčších nepriateľov urobiť priateľov.“


Pozvánky