Úmysly

Pondelok

06:15 + Alžbeta, Jaroslav, Jozef | Humenné
12:00 + Anna, Michal, Ladislav, Michal, Zuzana | Humenné
18:00 + Andrej, Mária, Vincent, Alexander | Humenné
17:00 + Darina (1 výr.) | Brestov

Utorok

06:15 + Pavol, Alžbeta, Andrej | Humenné
12:00 ZBP Hanka, Ellinka, Alžbetka | Humenné
18:00 + Andrej, Katarína (1 výr.) | Humenné

Streda

06:15 + Dušan, Mária, Zuzana, Žofia | Humenné
12:00 + Mária, František | Humenné
18:00 + Ľudovít, Kristína | Humenné
18:00 + Alojz (1 výr.) | Brestov
16:00 + Mária, Andrej | Gruzovce
17:00 + Januš | Dubník
16:30 + Štefan, Alžbeta, Anna, Michal a + príbuzní | Slov.Volová
07:30 + Ján (10.výr.) | NsP

Štvrtok

06:15 + Juraj a Mária | Humenné
12:00 + Juraj (pohreb 29.11.) | Humenné
18:00 ZBP Ivana a Marcel s rodinami | Humenné
18:45 EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA | Humenné

Piatok

06:15 ZBP Miroslav s rodinou | Humenné
12:00 + Ján a Margita | Humenné
18:00 ZBP Jozef a Viera | Humenné
18:00 + Anton | Dubník
16:00 ZBP a pevnú vieru Veronika s rodinou | NsP

Sobota

07:00 + Viera | Humenné
18:00 + Terézia a Imrich | Humenné
18:00 ZBP Helena, Ján | Slov.Volová
07:30 + Mária, Ján | NsP

Nedeľa

07:30 + Mária a Ján | Humenné
09:00 ZBP Jozef (80 r.) | Humenné
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 + Ján, Alžbeta, Milan, Veronika | Humenné
09:15 ZBP rod. Zuurbier | Brestov
08:00 Za živých členov ružencového bratstva | Gruzovce
10:30 ZBP Terézia (75 r.) | Slov.Volová
09:00 + Michal (5 výr.) | Dubník
10:30 ZBP Adriana, Lukáš, Branislav a vnuci | NsP

Oznamy

 

FARSKÉ OZNAMY NA 7. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ  20.2.2023 – 26.2.2023

Streda, 22.2.2023
Popolcovou stredou začína Pôstne obdobie. Je to deň prísneho pôstu. Popolec budeme
v tento deň udeľovať pri všetkých sv. omšiach.
BR,GR,SV,DU,NsP: Na všetkých filiálkach budú sv. omše v iných časoch. Všimnite si to!!!

Nedeľa, 26.2.2023
✓ Na 1. pôstnu nedeľu sa bude konať celoslovenská „Jarná zbierka na charitu“. Za vaše
milodary vopred Pán Boh zaplať.

RÔZNE OZNAMY

✓ HE: Počas pôstneho obdobia budú pobožnosti Krížovej cesty v piatok o 17:15 hod. a v nedeľu
o 14:30 hod. V nedeľu po pobožnosti budú pôstne kázne.
✓ Druhé stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v sobotu, 25.2. o 10:00 hod. a v nedeľu
26.2. o 16:00 hod. v Rekolekčnej miestnosti na fare.
✓ Manželia, ktorí v roku 2023 oslavujete svoje 25. výročie sobáša a chcete si ho pripomenúť aj
v Košickej katedrále s otcom arcibiskupom B. Boberom pri sv. omši, ktorá bude 28.5.2023, sa
príďte nahlásiť do sakristie.
✓ V súčasnosti sa v Košickom seminári pripravuje na kňazstvo 24 kandidátov. Pozývame tých, ktorí
cítia povolanie ku kňazstvu, aby sa prihlásili u svojho farára a zároveň poslali prihlášku do
Kňazského seminára v Košiciach. Prihlášku je potrebné podať do 30.4.2023.
✓ Pozývame Vás na fašiangové odprosujúce adorácie, ktoré budú v našej farnosti takto:

Farský kostol: Nedeľa  od  15:00 – 17:45  a  v utorok o 15:00 – 17:45

Brestov:  Pondelok od  15:00 – 17:45

Popolcovou stredou začína Pôstne obdobie. Je to deň prísneho pôstu – teda zdržiavania sa
mäsitých pokrmov a iba 1x do dňa sa dosýta najesť. Záväzný je od 18 – 60 rokov. To, k čomu nás
pozýva poznačenie popolom je potrebné si uvedomiť, teda aby sme počas dní pôstneho obdobia viac
dali dôraz na osobnú kajúcnosť. Môžeme si to uvedomovať zvlášť v piatky pôstneho obdobia, ktoré
je potrebné prežívať v pohľade na kríž a trpiaceho Krista. Veriaci sú v tieto dni povinní konať
pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov:
• zdržiavať sa mäsitých pokrmov
• vykonať skutok nábožnosti; účasť na svätej omši, alebo na krížovej ceste, alebo sa pomodliť
bolestný ruženec
• čítať aspoň 10 minút Sväté písmo
• vykonať skutok lásky k blížnemu: navštíviť chorého s konkrétnym prejavom pomoci, navštíviť
cintorín a pomodliť sa za zosnulých, alebo hmotne pomôcť chudobným, či viacdetným rodinám
• zrieknuť sa sledovania televíznych programov, alebo fajčenia, alebo alkoholických nápojov,
alebo vykonať iné ozajstné sebazaprenie
• Celú pôstnu dobu treba považovať za dobu pokánia, preto sa treba zdržiavať hlučných zábav.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://humenne.rimkat.sk/

Pozvánky