Úmysly

Pondelok

06:00 + Ferdinand K. | Fk
12:00 + Jozef Hrúzik, Hrúzikova | Fk
18:00 + Margita a Benjamín Straka | Fk
07:45 + Mária Konečná | CSŚ
18:30 + Anna Smidžarová | Br

Utorok

06:00 za zdravie a BP pre Františka s rod. | Fk
12:00 za BP pre syna Michala | Fk
18:00 + Štefánia Boorová | Fk
18:30 BP, viera, uzdravenie pre rod. Langovú | Br
16:00 + Albína Balogová - 1. výročie | Ns

Streda

06:00 poďakovanie za 89 r. života | Fk
12:00 za BP pre manžela Jána | Fk
14:45 + z rodiny Bakaľa a Kalaj | Fk
18:00 + Anna Beňušová ( 1. výročie) | Fk
07:45 za ZBP pre Romana, Danicu, Rudolfa | CSŠ
16:00 za oslobodenie od zlého pre Ľuba a BP pre Helenu L. | Br
18:30 ZBP pre synov a rodinu | Br
17:00 + Peter Páterek | VK

Štvrtok

06:00 + Vincent a Mária Berešík | Fk
12:00 + Rudolf Grofčík | Fk
18:00 + Milan Murín | Fk
17:00 za ZBP pre rodinu Júlie | Br
16:00 + z rodiny Zajacovej | Ns

Piatok

06:00 za rodinu Halajovú | Fk
12:00 + rodičov | Fk
18:00 ZBP rod. Podolínska | Fk
17:00 za zdravie a BP pre Eugena Bakuľu (70r.) | Br
17:00 za ZBP pre Martina s rodinou | VK

Sobota

06:30 za zdravie a BP pre Jozefa a Annu | Fk
18:00 za zdravie a BP pre rodinu Beňušovú | Fk
07:00 ZBP rod. Peter Marchevka | Br

Nedeľa

06:30 za ZBP a ochranu PM pre rodinu Anny K | Fk
09:00 za obrátenie Pavla a BP | Fk
11:00 + Peter a jeho rodičia | Fk
14:45 poďakovanie za 90 r. života Marty | Fk
07:45 za uzdravenie a BP Adrianky | Br
10:00 za veriacich | Br
18:30 | Br
09:15 za ZBP pre Ladislava | VK
16:00 + členov ruže M. Magdalény | Ns

Oznamy

SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
– Fašiangová poklona – Dnes bude vystavená Sviatosť Oltárna v
kostole na Brezovci od 11:00 do 18:15 a vo Vyšnom Kubíne po sv.
omši do 14:00 hod. Vo farskom kostole bude adorácia v pondelok a
utorok po rannej sv. omši do 17:45 hod. Vo štvrtok po sv. omši
adorácia nebude.
– Popolcovou stredou sa začína pôstne obdobie, v tento deň je prísny
pôst a zdržanie sa mäsitého pokrmu (nedá sa nahradiť iným skutkom
pokánia). Sväté omše s udeľovaním popolca budú takto:
FK: 06:00, 12:00, 14:45, 18:00; Brezovec: 16:00, 18:30; VK: 17:00 hod.
– Na Prvú pôstnu nedeľu 2023 sa už tradične bude konať jarná
zbierka na Charitu.
– Krížové cesty počas pôstneho obdobia budú bývať takto: vo
farskom kostole v piatok o 17:30 a v nedeľu o 14:00; v kostole na
Brezovci v piatok o 16:30 a v nedeľu o 18:00; vo Vyšnom Kubíne v
piatok o 16:30 a v nedeľu o 08:45 hod. Tento týždeň bude mať
pobožnosť v piatok vo farskom kostole – lektori, na Brezovci – mládež.
– Od Prvej pôstnej nedele v kostole na Brezovci o 15:00 budú bývať
Pôstne kázne ako príprava na Veľkú Noc. Pôstne kázne budú spojené
s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva. Pôstnym kazateľom
bude vdp. Viktor Pardeľ, riaditeľ DKÚ.
– Sviatosť krstu budeme vysluhovať budúcu nedeľu v kostole na
Brezovci po sv. omši o 8:45.
– Ruža sv. Bernarda darovala pre potreby kostola 120 Eur. Pán Boh
zaplať!
– Kostolnícku službu v kostole na Brezovci budú vykonávať páni:
Ondrej Paluga a Viktor Florek. Sme im vďační za ich službu a prajeme
im veľa zdravia a Božieho požehnania.
– Upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Kubasová.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.rkcdolnykubin.sk

Pozvánky