Úmysly

Pondelok

06:00 Za zdravie a BP pre Ruženu a Jána | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
13:00 + Katarína Vajdová - pohrebná NC | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 Za zdr. a BP pre Slavomíra, Silviu, Timeu, Miu a Máriu | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Filip a Terézia, Margita a Andrej | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + František a Rozália | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Utorok

06:00 + Pavol (3. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
06:50 Na úmysel celebranta (rím.-kat.) | ZŠ s MŠ a CG
16:00 Za zdr. a BP pre Luciu a Edda a poďak. 50 r. života | Nemocnica – kaplnka
17:00 + Helena Lorenčíková | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 + František Puškár | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Streda

06:00 Za zdravie a BP pre Moniku | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 + Július Demek | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Mária a František | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 Za duše v očistci | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Štvrtok

06:00 + Jozef Nemergut | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
17:00 + Vasiľ Dic | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Vasil a Katarína | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Piatok

06:00 Za Z a BP pre Štefana a Máriu Frőhlich (50 r. manž.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 + Magdaléna Jasovská | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 Za zdravie a BP pre Martina | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Alojz Reľovský (4. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Sobota

06:30 + Mária, Jozef, Mária a Štefan | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:30 Na úmysel celebranta | Nemocnica – kaplnka
11:00 Sobáš so svätou omšou | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 Zosn. z rod. Pajunkovej a Šefčíkovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Nedeľa

06:30 + Jozef Ondřich | Kostol sv. Petra a Pavla
07:30 + Jozef Jeleň | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 + Dušan Diňa (30. deň) | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 + Anna, Jozef, Helena a Milan (z DpS) | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 + Mária Porčogošová (1. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 + Magdaléna Jasovská (z DpS) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 Za zdravie a BP pre Viktora a Annu | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 + Martin Keklák st. a ml. (rím.-kat.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 (gr.-kat.) | Nemocnica – kaplnka

Oznamy

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A – 12. február 2023 – FARSKÉ OZNAMY (13. – 19. február 2023)

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

UT 14.2. Sv. Cyril, mních a sv. Metod, biskup, patróni Európy (votívna omša)

NE 19.2. VII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A

 

Modlitby otcov: pondelok v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše.

Svätá omša za účasti detí: štvrtok o 17.00, nácvik spevokolu detí 15 minút pred začiatkom svätej omše.

Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla; štvrtok vo Farskom kostole.

Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: piatok o 18.30 vo Farskom kostole.

Stretnutie františkánskeho spoločenstva: sobota 18. február, svätá omša v nemocničnej kaplnke o 9.30.

Svätá omša za účasti rodín: nedeľa 19. februára o 10.30 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše.

Upratovanie Farského kostola sv. Mikuláša: sobota po skončení rannej svätej omše; a v obidvoch kostoloch priebežne počas týždňa (rohože,…). Prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

Krstná náuka v sobotu o 8.00 a predmanželská príprava podľa rozpisu v sobotu o 10.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Aj v tomto roku je možnosť darovať 2 % z odvedených daní. Tlačivá na vyplnenie sú v kostoloch na stolíkoch.

Milodary pre opravy Farského kostola: z krstu Adama Vojteka 70,-€; Pavol 100,-€; Andrej 100,-€; bohuznámy 5,-€; bohuznámi manželia 100,-€; Marcela 50,-€; Vilma 50,-€; Mária 100,-€; z pohrebu Kataríny Vajdovej 50,-€; Mária 108,-€; Mária a Ján 550,-€; bohuznáma rodina z krstu 100,-€; z krstu Sophie Grichovej 40,-€.

Milodary pre opravy Filiálneho kostola: Mária 50,-€

Milodary pre opravy Filiálneho kostola: Mária 50,-€ – úprimná vďaka

Milodary pre opravy Filiálneho kostola: Mária 50,-€ – úprimná vďaka

Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka pre opravy našich kostolov. Vyzbieralo sa pre Farský kostol 6 314,78 € a pre Filiálny kostol 548,65 €. Zbierky s milodarmi tvoria sumu: Filiálny kostol 39 553,98 € a Farský kostol sme v mínuse 32 300,78 € (po zaplatení faktúr za kovové výrobky a ich montáž 19 454,-€ a doplatok za nábytok v kostole a v sakristii 7 157,-€). Všetkým darcom vyslovujeme vrúcne poďakovanie za štedrosť a prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo.

Veľmi prosíme, aby sme neznehodnocovali naše kostoly rýpaním do lavíc (už sú porýpané zreštaurované a nové lavice vo Farskom kostole), lepením žuvačiek, vykladaním nôh na kľačadlá (ničenie od posypového materiálu, špinenie),…

Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. Viac informácií na: https://www.charita.sk/pomoc-utecencom/vyhlasujeme-zbierku-na-pomoc-turecku-a-syrii-po-nicivych-zemetraseniach/.

OHLÁŠKY

Spracúvanie osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Preto v ohláškach môžeme uvádzať iba meno, priezvisko a bydlisko.

ALEXANDER ČUREJA rod. PECHA, bývajúci v St. Ľubovni – Podsadku a NIKOLA ČUREJOVÁ, bývajúca v St. Ľubovni – Podsadku (3.x).

Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na Farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.rkfarnost-sl.sk/oznamy.html

Pozvánky