Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Na poďakovanie Pánu Bohu za 60 r. života, 35 r. manželstva | Farský kostol
17:30 Za zdravie a BP pre Zuzanu, deti a vnúčatá | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Pavol, Rudolf, Lucia | Farský kostol
17:30 Za zdravie a BP pre Jolanu (93. rokov) | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Šimon | Farský kostol
17:30 + Štefan a Žofia | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Jakub | Farský kostol
17:30 + Miloš | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Mária a Jozef | Farský kostol
17:30 Za zdravie a BP pre Alenu | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

06:00 + Miroslav, Stanislav, Ľubomír a Ľubica | Farský kostol
18:15 Za zdravie a BP Anny, jej detí a vnúčat | Farský kostol
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
09:30 Za veriacich farnosti | Farský kostol
11:00 + Jozef a Mária | Farský kostol
14:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu | Farský kostol
18:15 Za zdravie a BP pre Petra, Stanislava a Soňu | Farský kostol
07:30 Za zdravie a BP pre dcéru Máriu a jej deti | Baničné
09:00 | Baničné
10:30 Za zdravie a BP pre Šimona, Adama, Kristínku a Terezku | Baničné
07:30 + Jozef, Mária a Jozef | Klačno
09:00 | Klačno
10:30 + Peter, Mária a Štefan | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
20:00 | Jezuiti

Oznamy

1) STRETNUTIE RODIČOV BIRMOVANCOV: V nedeľu o 19.2.2023 po sv. omši o 14:30 (o 15:30) v kostole
sv. Ondreja bude prvé stretnutie rodičov kandidátov na prijatie sviatosti birmovania.

2) POŽEHNANIE MATIEK PRED PÔRODOM: V stredu počas sv. omše o 16:00 h. požehnáme matky pred
pôrodom. Prosíme, aby zaujali miesta pred oltárom Panny Márie.

3) NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA: Včera 11. februára začal Národný týždeň manželstva. Program
si môžete pozrieť na výveskách.
– NETRADIČNÝ VALENTÍN: V utorok na sviatok sv. Valentína pozývame snúbencov a manželov
netradične osláviť tento sviatok. V kaplnke na Kalvárii sa nachádzajú v obetnom stole relikvie
sv. Valentína. Môžete si spraviť prechádzku spojenú s modlitbou za Vašu lásku a vernosť na
tomto posvätnom mieste. Kaplnka bude otvorená od 15:00 – 20:00 hod. Pre každý pár tam čaká
odkaz vo fľaši.
– PROJEKT MILOVAŤ A CTIŤ: Projekt Milovať a ctiť v rámci Národného týždňa manželstva pozýva
na prednášku Richarda Vašečku na tému Dobré manželstvo na celý život, ktorá sa uskutoční v
sobotu 18.2. po večernej svätej omši, teda o 19:00, v našom farskom kostole.

4) RUŽENCOVÉ BRATSTVO: Prosíme členov Svätého ruženca, ktorí sa nemohli zúčastniť stretnutia
Ružencového bratstva a už sú evidovaní, aby si svoje preukazy vyzdvihli v sakristii farského
kostola, zaplatili ich úhradu (1,50) a nechali nám na seba telefónny kontakt. Ďakujeme.

5) SOLIDARITA S TRPIACIMI V TURECKU: Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v
modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii.
Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej
katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.
Viac informácie nájdete na: Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrii po ničivých
zemetraseniach | Pomoc utečencom (charita.sk).

6) PRIJÍMAČKY NA GSA: Gymnázium sv. Andreja oznamuje piatakom a deviatakom základných škôl,
že prihlášky do osemročného a štvorročného gymnázia si môžu podať do 20. marca 2023 na svojej
základnej škole. Podrobné informácie nájdete na webstránke Gymnázia sv. Andreja.

7) KŇAZSKÝ SEMINÁR: Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a už zmaturovali alebo v tomto roku
budú maturovať, nech prostredníctvom vlastného farára oznámia vedeniu kňazského seminára
svoj úmysel do konca februára 2023.

8) POĎAKOVANIE: Ďakujeme chlapom, miništrantom a ženám za brigádu na fare v uplynulom týždni;
za reprezentáciu miništrantov na futbalovom turnaji.

9) PRÁCE NA FARE: V pastoračnej miestnosti sa urobila nová elektro a vodo inštalácia; aktuálne
opravujeme značne havarijný stav a funkčnosť bytov pre kaplánov.

10) MILODARY NA KOSTOL A PRE POTREBY FARNOSTI:
❑ Z burzy kníh sa na pastoračnú miestnosť doteraz vyzbieralo: 1 884,83 €;
❑ Bohuznáma na kuchyňu 50 a 100€; Bohuznáma na kostol 100 €; z krstu Tamie obetovali na
kostol 50 €; Bohuznáma na kostol a novú kuchyňu 600 €;
❑ Bohuznáma na kostol v Klačne 50 €.

Úprimne Pán Boh zaplať za finančnú pomoc pre potreby našej farnosti.

IBAN farského účtu: SK03 0900 0000 0000 5671 1290

REVITALIZÁCIA FARSKEJ BUDOVY: Po konzultácii s Hospodárskou radou farnosti a príprave
projektovej dokumentácie, sme 31. januára t.r. započali rekonštrukčné práce vo farskej budove. Aby
fara mohla slúžiť svojmu účelu minimálne ďalších 40 rokov, pristúpili sme k prvej zásadnej
rekonštrukcii takéhoto rozsahu. Čo nás k tomu viedlo? Stúpajúce ceny energií, zatekajúca strecha,
plesne v interiéri. Revitalizácia je naplánovaná v štyroch etapách, podľa našich finančných možností:

I. Etapa: revitalizácia pastoračnej miestnosti na prízemí (elektroinštalácia, voda, príručná kuchynka
a toaleta); obnova kuchyne s jedálňou (elektroinštalácia, voda, kúrenie, nová kuchynská linka);
rekonštrukcia 3 kaplánskych bytov (elektroinštalácia, voda, kúrenie a toalety);
II. Etapa: nová strecha;
III. Etapa: zateplenie fasády budovy (po ukončení III. etapy sa náklady na prevádzku znížia o polovicu);
IV. Etapa: obnova kancelárií a pivničných skladových priestorov.

Veríme, že spoločne tak dopomôžeme nielen k hospodárnejšiemu chodu farnosti, ale nevyhnutnou
rekonštrukciou vytvoríme aj vhodnejšie prostredie pre ďalšie pastoračné aktivity.” Ďakujeme vám za
každú pomoc, modlitbu, povzbudenie, milodar a trpezlivosť.


Pozvánky