Úmysly

Pondelok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Utorok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV

Streda

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Štvrtok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO Adorácia do 18:00

Piatok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV
18:00 | KRÁSNO Mládežnícka sv. omša

Sobota

07:00 | KRÁSNO
18:00 | KRÁSNO

Nedeľa

07:45 | KRÁSNO
09:30 | KALINOV
10:45 | KRÁSNO

Oznamy

1. V piatok večer vás pozývame na mládežnícku sv. omšu o 18:00 vo farskom kostole v Krásne.
2. Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi
následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Kto by chcel pomôcť, môže tak urobiť prostredníctvom
Slovenskej katolíckej Charity. Viac informácii nájdete na internetovej stránke charita.sk (účet SK93 1100
0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090)
3. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
4. Modlime sa za mier a pokoj vo svete.
5. Upratovanie a čistenie kostola: Krásno: čísla domov 1291 – 1320
Kalinov: v piatok po sv. omši


Pozvánky