Úmysly

Pondelok

06:00 ZBP Štefan a celá rodina | Bazilika minor
08:30 †Anna | Bazilika minor
18:00 ZBP Miroslav a Mária | Bazilika minor

Utorok

06:00 †František a Júlia | Bazilika minor
08:30 †Magdaléna | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 †Viktória, Mária a Albert | Bazilika minor
08:30 ZBP Júlia | Bazilika minor
18:00 †Jozef, Cecília a Mária | Bazilika minor-mládežnícka
18:00 | Stráne pod Tatrami

Štvrtok

06:00 †Anna | Bazilika minor
08:30 ZBP Mária (56 r.) | Bazilika minor
17:00 Adorácia | Bazilika minor
18:00 †Jozef a Alžbeta | Bazilika minor

Piatok

06:00 †Jozef a Margita | Bazilika minor
08:30 ZBP Katarína | Bazilika minor
16:30 †Štefan a Katarína | Bazilika minor - detská
18:00 †Jozef, Anna a Martina | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov

Sobota

06:00 †Michaela a Milan | Bazilika minor
18:00 †Ján | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 Za Boží ľud | Bazilika minor-7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00 ZBP Monika a Ľuboš s rod | Bazilika minor
08:00 | Malý Slavkov
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná základná škola
09:00 | Stráne pod Tatrami
09:30 | Malý Slavkov
10:00 Za Boží ľud | Bazilika minor-KTV
15:00 Zmierna pobožnosť | Bazilika minor
16:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor

Oznamy

FARNOSŤ KEŽMAROK – 6. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK, 12.2.2023

ZMIERNA POKLONA PRED ZAČIATKOM PÔSTNEHO OBDOBIA

Na budúcu nedeľu 19.2. popoludní o 15:00 hod. bude v bazilike zmierna eucharistická poklona spojená s Modlitbou odprosenia Božského Srdca Ježišovho. Je to pobožnosť pred začiatkom pôstu s prosbou o odpustenie hriechov spoločnosti. Pripomíname, že veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Pod obvyklými podmienkami sa rozumie: sv. spoveď – niekoľko dní pred adoráciou alebo po nej, sv. prijímanie – najlepšie v deň adorácie, modlitba na úmysel Sv. Otca – napr. Otčenáš, Zdravas a Sláva a rozhodnutie chrániť sa aj všedného hriechu.

ZASADNUTIE PASTORAČNEJ RADY

Pozývame všetkých členov pastoračnej rady na stretnutie, ktoré bude v pondelok 13. februára o 19:00 hod. na farskom úrade. Témou bude najmä príprava pastoračných aktivít počas pôstneho obdobia.

 KAPLNKY V OKRESE KEŽMAROK

Prešovský samosprávny kraj a Múzeum v Kežmarku Vás pozývajú na výstavu ”Stratené v čase. Kaplnky v okrese Kežmarok.” Výstavu si môžete pozrieť vo Výstavnej sieni múzea na ul. Dr. Alexandra č. 11 v Kežmarku v dňoch od 9.februára do 24. marca (pondelok až piatok od 8:30 do 16:30). Vstupné: dospelí 2,-€, deti, študenti a dôchodcovia: 1,- €.

 TERMÍN SVIATOSTI BIRMOVANIA

Chceme Vás informovať, že z biskupského úradu nám potvrdili dátum birmovky. Bude to sobota 3.6. 2023 o 10:00 hod. v Bazilike Sv. Kríža v Kežmarku. Mal by prísť otec biskup Ján Kuboš, diecézny administrátor Spišskej diecézy.

POZVÁNKA NA „MANŽELSKÉ VEČERY“

Kurz Manželské večery tvorí osem stretnutí. Vždy začína spoločnou večerou manželov pri sviečkach. Po večeri nasleduje príhovor páru, ktorý kurz vedie a následne sa spustí DVD s prednáškou. Potom je čas pre manželov na vzájomný rozhovor. Vôbec nezáleží na tom, či v manželstve žijete menej ako dva roky alebo viac ako tridsať rokov. Ak máte pekné manželstvo, kurz vám pomôže ďalej ho zlepšiť a posilní vaše dobré návyky. V našej farnosti budú prebiehať vždy vo štvrtok o 19:00 hod. v Hoteli Club. Cena za pár je 14,- EUR za 1 večer. Začneme 16.2. 2023. Kontakt na prihlásenie: manzelskevecery.kezmarok@gmail.com a tel. 0905 452 482.

Viac informácií o tomto kurze nájdete na: www.manzelskevecery.maranathapo.sk.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA

Sviatosť zmierenia v tomto týždni budeme vysluhovať vždy pol hodiny pred každou sv. omšou v bazilike od pondelka do soboty.

 DETI, POZÝVAME VÁS DO “eRka”

Srdečne pozývame všetky deti od 6-tich rokov na spoločné stretnutia eRka. Kežmarok. Prihlášky na tieto stretnutia nájdete pri východe z baziliky na stolíkoch. Členský poplatok je 5€. Vyplnené prihlášky môžete priniesť do sakristie, alebo ich dať v škole učiteľom náboženstva. Členské prinesiete, keď bude zvolané prvé stretnutie. “eRko“ je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje približne 6 500 členov. Je to práve eRko, ktoré napríklad organizuje každý rok kolednícku akciu “Dobrá novina. “

 JEŽIŠOVA KRÍŽOVÁ CESTA

Na webstránke našej farnosti v časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s názvom: Ježišova krížová cesta. Je to štvrté tajomstvo bolestného ruženca, ktoré pripomína Ježišovo cestu utrpenia. V tejto časti sa dozviete duchovné posolstvo tohoto tajomstva.

 NOVÁ ČASŤ PODCASTU „BOŽIE SLOVO MEDZI NAMI“

Farár a dekan v Kežmarku František Trstenský zverejnil tretiu časť podcastu s názvom „Božie Slovo medzi nami“. Vysvetľuje v ňom evanjelium tejto 6. nedele v cezročnom období a ponúka jeho aplikáciu do života. Môže byť pre nás duchovnou prípravou na plné prežitie nedele ako Pánovho dňa s hlbším porozumením Božieho slova. Novú časť zverejňuje každý týždeň vždy
v piatok na webstránke farnosti v časti „Blog“. Pozývame všetkých k jeho pravidelnému počúvaniu.

DUCHOVNÉ SLOVKO

Evanjelium nám pripomína, že Boží zákon je dar, ale aj zodpovednosť: zodpovednosť, ktorú treba brať vážne, až po zachovávanie aj tých najmenších prikázaní. Aj v dnešnej dobe tvoria Cirkev veriaci, ktorí sú vnímaví na zázraky a charizmy, ale málo pozorní na dodržiavanie Božích a cirkevných prikázaní. Možno aj nám hrozí pokušenie byť viac nadšení pre kresťanské aktivity, než pre pokornú poslušnosť Božej vôli. A predsa nestačí len poslúchať, pretože pravá poslušnosť si vyžaduje rozlišovanie. Poslušnosť presahuje literu a doslovnosť. Litera zabíja, je to Duch, ktorý dáva život. Skutočný syn a dcéra sa neobmedzuje len na poslúchanie (to robí aj otrok): syn a dcéra s láskou hľadá autentickú vôľu Otca, ktorú treba hľadať „nad rámec“ litery. Napríklad prikázanie „Nezabiješ“ Ježiš vykladá tak, že brata zabíjame mnohými spôsobmi: slovami, ľahostajnosťou, zlobou, nenávisťou… V srdci človeka sa rozhoduje o vraždách, cudzoložstve, klamstve, nepriateľstve… Veriaci je povolaný prevziať zodpovednosť za svoje činy vo svetle dvoch pilierov, ktorými sú: vernosť Bohu a vernosť človeku.

 

FARNOSŤ KEŽMAROK – 6. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK, 12.2.2023 – DODATOK

 IKONA SV. RODINY NA PAMIATKU JAROSLAVA HALMA

Pán života si dňa 6.2. 2023 povolal do večnosti známeho umelca Jaroslava Halma. Stal sa známym najmä vďaka spolupráci s benediktínmi v Sampore, pre ktorých písal ikony. Benediktín otec Jozef hovorí: „Ikona je druh obrazu, ktorý je komentárom k textu Svätého písma. Preto sa hovorí, že ikona sa nemaľuje, ale píše. V prípade ikony nejde o to, aby sa ľuďom páčila, ale o to, aby sa pri nej dalo modliť.“ Ako spomienku na tohto umelca sme umiestnili pred oltárom v našej bazilike ikonu Svätej rodiny, ktorej Jaroslav Halmo bol autorom. Všimnite si jej symboliku. V strede hore je symbol Boha Otca a žiara Ducha Svätého, ktorá zostupuje na Syna Ježiša. Spolu tvoria osoby Najsvätejšej Trojice. V strede ikony je Ježiš Kristus, lebo on prišiel, aby nás vykúpil. Vedľa neho stojí Panna Mária, z ktorej si vzal telo a stal sa človekom. Napokon sv. Jozef je sklonený a v ruke má krčah s vodou. Spolu tvoria Svätú rodinu. Svätá rodina je v službe osobe, ktorá je zobrazená sivou farbou, nemá tvár, je neznáma. Predstavuje ľudí na okraji spoločnosti, ktorých neraz nepoznáme identitu, ani meno. Ježiš má v ruke kalich – symbol Eucharistie. Mária tejto postave podáva chlieb – skutok milosrdenstva (Bol som hladný a dali ste mi jesť…). Jozef jej umýva nohy. Toto gesto lásky urobil Ježiš apoštolom pri Poslednej večeri. Ruka ženy, ktorá berie chlieb začína mať živú –ľudskú farbu, lebo Boží dotyk dáva život. Celou ikonu prechádza zvitok, ktorý je symbolom Božieho slova, ktoré sa nám dáva, aby sme ho čítali a žili. Nech je Svätá rodina pre nás príkladom, aby sa naše rodiny, a naše domácnosti stávali miestom vzájomnej pomoci a služby a naše oči sa otvorili pre pomoc tým, ktorí sú neraz marginalizovaní a prehliadaní.

Pane, vďaka ti za každé dobré dielo, ktorým zosnulý Jaroslav dvíhal naše duše k tebe. Pane, daj mu večne prebývať v Tvojej prítomnosti. Amen.

SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE V LISABONE

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva všetkých mladých od 15 do 30 rokov spoločne putovať na Svetové dni mládeže. Tie sa uskutočnia 1.- 6. augusta 2023 v Lisabone. Mladí majú na výber z dvoch možností – zúčastniť sa iba Svetových dní mládeže v Lisabone, alebo sa zúčastniť aj tzv. Dní v diecéze, ktoré budú prebiehať od 24. júla 2023 v Porte. Preprava bude zabezpečená autobusmi s plánovanou návštevou Fatimy. Podrobnejšie informácie ako aj  možnosť registrácie nájdete na webovej stránke: www.svetovednimladeze.sk.

EXODUS S DEŤMI – ZA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA

Milé deti, v tomto roku si pripomíname 10 rokov, keď bol zvolený za pápeža argentínsky kardinál Jorge Mario Bergoglio. Vybral si meno František. Bol zvolený 13. marca 2013. Pozývame Vás obetovať pôstne obdobie za nášho Svätého Otca, aby ho dobrý Pán napĺňal svojím požehnaním, zdravím, radosťou a pokojom. Pripravili sme pre Vás aktivitu s názvom “Exodus s deťmi”. Počas celého pôstu sú pre Vás pripravené výzvy (úlohy), pri ktorých si potrénujete pevnú vôľu, trpezlivosť, dobrotu srdca a precvičíte aj telo.

Môžete sa zapojiť celé rodiny. Obálku s hracím plánom, návodom a fotkou pápeža Františka dostanete v sakristii baziliky a v kostoloch na filiálkach. Dobrovoľný príspevok je 1,-EUR.

PUBLIKÁCIA O RÍMSKOKATOLÍCKOM KOSTOLE V ĽUBICI

Kňaz Michal Lipták, ktorý je známy veľmi cennými publikáciami, v ktorých sa venuje kresťanskému umeniu a kultúre, v spolupráci s Mgr. Jaroslavom Sarnom, napísal knihu o Rímskokatolíckom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Ľubici s názvom “Najväčší dvojloďový kostol na Spiši”. Jedinečným spôsobom približuje historickú, umeleckú a duchovnú krásu tohto chrámu. Cena je 25 €. Knihu si môžete zakúpiť pri hlavnom východe z baziliky.

ŠTVRTKOVÉ ADORÁCIE

Pripomíname, že v našej farnosti sa konajú pravidelné adorácie pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou každý štvrtok večer od 17:00 hod. v bazilike. Povzbudzujeme Vás k účasti na týchto adoráciách, Príďte vyprosovať od eucharistického Krista milosti pre Vás, Vaše rodiny i celú našu farnosť.

SV.OMŠE PRE DETI

Pozývame všetky deti našej farnosti na detské sv. omše v každý piatok o 16:30 hod. Rozprávame sa o zázrakoch Pána Ježiša. Deti postupne dostávajú časti pexesa s obrázkami Ježišových zázrakov. Na záver sv. omše losujeme správne odpovede a odmeníme niektoré z nich. Tešíme sa na Vás.

OMŠE PRE MLÁDEŽ

Pozývame všetkých mladých našej farnosti každú stredu o 18:00 hod. v bazilike na sv. omšu pre mladých. Pripomíname, že pre birmovancov je táto sv. omša povinná v rámci ich prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Tešíme sa na Vás.

PODPORTE NÁS

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne  prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!

Spoločenská etiketa v našich kostoloch

Pamätajme, že kostol je miestom osobitnej Božej prítomnosti a modlitby, preto zachovajme posvätnosť našich kostolov aj v spôsobe obliekania a správania.

  1. Pri voľbe oblečenia, najmä šiat, sukní a nohavíc, treba pamätať na ich primeranú dĺžku a vhodnosť pre bohoslužby. Vrchné oblečenie má zahaľovať aj plecia.
  2. Ak v kostole vidíme známeho človeka, stačí ho kontaktovať očami, prípadne jemným úklonom hlavou, či kývnutím rukou. Keď sa s ním chceme porozprávať, nerobme to v kostole, ale počkajme ho po svätej omši pred kostolom.
  3. Pred vstupom do kostola je potrebné vypnúť, alebo minimálne prepnúť mobil na tichý režim, aby sme nevyrušovali ostatných zvonením, alebo SMS-kou.
  4. Ak niekto iný obsadí naše obľúbené miesto, nevynucujme si ho. Vyberme si iné voľné miesto. Buďme k sebe navzájom ľudskí a empatickí.
  5. V prípade obsadených miest má mladší alebo zdravší uvoľniť staršiemu alebo chorému miesto na sedenie.
  6. Ak sa nám stane, že prichádzame na svätú omšu po jej začiatku, vyberme si miesto tak, aby sme svojím príchodom nevyrušovali iných a neoberali ich o sústredenosť.
  7. Centrom kostola je bohostánok a cez svätú omšu priestor oltára. Nerozptyľujme sa otáčaním po ostatných ľuďoch.

 

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok
Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok
Tel. č.: 052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
E-mail: farakezmarok@gmail.com

 

 

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.fara-kezmarok.sk/farske-oznamy/

Pozvánky