Úmysly

Pondelok

06:00 Zosnulí z rod. Kinskej a Petrusovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 Za zdr. a BP pre Martina, Sylviu, Leu a Martina | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Viktor Čuprun a Anna Štelmachová | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 Poďak. Judity a Pavla za 35 r. manž. | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Utorok

06:00 Poďak. za 60 r. života a 40 r. manž. | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
06:50 (gr.-kat.) | ZŠ s MŠ a CG
16:00 Poďakovanie za uzdravenie otca | Nemocnica – kaplnka
17:00 + Rudolf Čureja a rodičia | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 + Helena Plutová (1. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Streda

06:00 Za zdravie a BP pre rod. Kormaníkovú | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 + Anna, Jozef, Helena a Milan | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 Zosn. z rod. Kalafutovej, Fečkovej a Krafčákovej | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 + Július a Helena Korčkovskí | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Štvrtok

06:00 Za zdravie a BP pre Pavla s rod. | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
17:00 + Jozef, Anna, František a Jozef Balážovci | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Eva (7. výr.) a zosn. z rod. Mištovej, Alexikovej a Oroszovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Piatok

06:00 + František, Lucia a Michal | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 + Magdaléna Jasovská | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Andrej a Mária Kupeckí | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 Zosn. z rod. Mlynarčíkovej a Kovalčíkovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Sobota

06:30 Za zdravie a BP pre rod. Jakuba | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
15:00 Sobášny obrad: Peter Husár – Nikola Peštová | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 Za zdr. a BP pre Jolanu Kunovú (70 r.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Nedeľa

06:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
07:30 Za BP a zdravie pre Máriu (40 r.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 Poďak. Petra za 40 r. a za pož. rod. | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 + Milan Hudáček (1. výr.) | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 + Ján Grib | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 Na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 + Milan Hutník | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 (gr.-kat.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 + Mária (rím.-kat.) | Nemocnica – kaplnka

Oznamy

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A – 5. február 2023 – FARSKÉ OZNAMY (6. – 12. február 2023)

Dnes, na prvú nedeľu mesiaca, bude vo Farskom kostole vystavená k poklone Najsvätejšia Sviatosť Oltárna – po skončení svätej omše, ktorá začína o 10.30 (po skončení krstu), až do 18.15, kedy začne záverečná pobožnosť. O 15.00 bude pobožnosť Korunky Božieho milosrdenstva. Prosíme miništrantov, aby počas vystavenia Sviatosti Oltárnej mali službu, a ostatných, ak by neboli miništranti, aby neodchádzali z kostola, pokiaľ príde niekto ďalší na poklonu.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PO 6.2. Sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci (spomienka)

PI 10.2. Sv. Školastika, panna (spomienka)

SO 11.2. Preblahoslavená Panna Mária Lurdská (ľubovoľná spomienka); 31. svetový deň chorých

NE 12.2. VI. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A

 

Svätá omša za účasti detí: štvrtok o 17.00, nácvik spevokolu detí 15 minút pred začiatkom svätej omše.

Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: piatok o 18.30 vo Farskom kostole.

Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla; štvrtok vo Farskom kostole.

V piatok 10. februára sa v Chmeľnici uskutoční rekolekcia kňazov Spišskostaroveského a Staroľubovnianskeho dekanátu. Rekolekcia začne o 9.00 svätou omšou, ktorú bude celebrovať otec biskup s kňazmi spomínaných dekanátov (v kancelárii nestránkový deň).

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše.

Upratovanie Farského kostola sv. Mikuláša: sobota po skončení rannej svätej omše; a v obidvoch kostoloch priebežne počas týždňa (rohože,…). Prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

Krstná náuka: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla; predmanželská príprava podľa rozpisu v sobotu o 10.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Prihlášky do kňazského seminára: Tí, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, nech sa s tajomstvom povolania zdôveria svojmu farárovi alebo kňazovi, ktorému dôverujú. Termín podania prihlášky do kňazského seminára je najneskôr do 28. februára 2023. Prihláška sa podáva prostredníctvom vlastného farára. Bližšie informácie na stránke kňazského seminára.

Animátori z eRka, Mariánskej mládeže a ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda pozývajú všetky deti na Karneval svätých, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. februára o 15.00 v budove Cirkevnej školy. Pozývame všetky deti, aby si vytvorili masku svätca, priniesli si prezuvky, vstupné je dobrovoľné.

Pokladnička „Betlehem“: 1 551,97 €; z toho v Podsadku 221,06 €

Milodary pre opravy Farského kostola: Anna 100,-€; Kristián 50,-€; pokladnička pre opravy 649,76 €; bohuznáma rodina 1 000,-€; bohuznáma rodina 100,-€; Antónia 50,-€; bohuznáma 100,-€; bohuznáma 20,-€; Mária 20,-€   – úprimná vďaka

Dnes pri svätých omšiach je zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola). Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary.

OHLÁŠKY

Spracúvanie osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Preto v ohláškach môžeme uvádzať iba meno, priezvisko a bydlisko.

PETER HUSÁR, bývajúci v Starej Ľubovni a NIKOLA PEŠTOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (3.x); ALEXANDER ČUREJA rod. PECHA, bývajúci v Starej Ľubovni – Podsadku a NIKOLA ČUREJOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni – Podsadku (2.x).

Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na Farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.rkfarnost-sl.sk/oznamy.html