Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + František, Anna, František, Štefan Anna a Veronika | Farský kostol
17:30 + Mária, Milan a Mária | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Štefan, Eduard a Mária | Farský kostol
17:30 + Paulína, Peter, Paulína a Šimon | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol

Štvrtok

07:50 | Farský kostol

Streda

16:00 + Anastázia, Mária, Ľudmila, Eduard a Emanuel | Farský kostol
17:30 Zdravie a BP pre Janka s rodinou | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Poďakovanie za 50 rokov manželstva | Farský kostol
17:30 + Augustín, Erika, Štefan a Mária | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Poďakovanie za 70 rokov života Márie | Farský kostol
18:15 | Farský kostol
17:30 Zdravie a BP pre synov Jaroslava a Ľubomíra | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

06:00 + Alojz, Emília a Peter | Farský kostol
14:00 | Farský kostol
18:15 + Ľudmila | Farský kostol
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
09:30 Za veriacich farnosti | Farský kostol
11:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra, Tibora, Moniku a Sofiu | Farský kostol
14:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Zámečníkovú | Farský kostol
18:15 + Filip, Anna, Vilma, Oľga a Jozef | Farský kostol
07:30 Zdravie a Božiu pomoc pre kňaza Ľuboša | Baničné
09:00 | Baničné
10:30 + Vladimír | Baničné
07:30 + František, Vladimír a Alžbeta | Klačno
09:00 | Klačno
10:30 + Mária a Jozef | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
20:00 | Jezuiti

Oznamy

1) RUŽENCOVÉ BRATSTVO (RB): Dnes bude po sv. omši o 14.30 stretnutie členov RB pri kostole sv.
Ondreja. Prosíme o účasť všetkých nových členov, ktorí vypísali prihlášky, vítaní sú však aj ostatní
členovia RB. Na stretnutí sa dozviete viac o formách RB, do ktorých ste sa prihlásili a budú sa
konať voľby horliteľov jednotlivých ruží, ale aj voľba horliteľa celého nášho RB. Prosíme
nových členov, aby priniesli poplatok za preukaz: 1,50€ pre členov Svätého a Večného ruženca
a 0,50 € pre členov Živého ruženca.

2) POMAZANIE CHORÝCH: V sobotu 11. februára slávime 31. Svetový deň chorých; ustanovil ho pápež
sv. Ján Pavol II. v roku 1992. Pri tejto príležitosti budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých.
V Baničnom pri sv. omši v stredu, v Klačne vo štvrtok a vo farskom kostole v piatok pri sv. omšiach
o 06:45 a o 16:00 h.

3) NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA: V sobotu 11. februára začína Národný týždeň manželstva. Pri
tejto príležitosti budeme sláviť sv. omšu vo Farskom kostole o 18:15 h. Na plagátoch sa dozviete
o ďalších sprievodných aktivitách.

4) STRETNUTIE RODIČOV BIRMOVANCOV: V nedeľu, 19.2.2023 po sv. omši o 14:30 (o 15:30) v kostole
sv. Ondreja bude prvé stretnutie rodičov kandidátov na prijatie sviatosti birmovania.

5) POĎAKOVANIE: Ďakujeme chlapom a miništrantom za brigádu na fare, odloženie vianočnej
výzdoby; príprava Dňa zasväteného života; seminár pre ženy.

6) PRÁCE NA FARE: Tento týždeň sme začali s rekonštrukciou pastoračnej miestnosti na fare.

7) PRIJÍMAČKY NA GSA: Gymnázium sv. Andreja oznamuje piatakom a deviatakom základných škôl,
že prihlášky do osemročného a štvorročného gymnázia si môžu podať do 20. marca 2023 na svojej
základnej škole. Pre tých, čo nie sú rozhodnutí stále ponúkame individuálnu, alebo skupinovú
prehliadku priestorov školy. V budúcom školskom roku otvárame jednu triedu osemročného
gymnázia s počtom žiakov 24 a dve triedy štvorročného gymnázia s počtom žiakov 48. Podrobné
informácie nájdete na webstránke Gymnázia sv. Andreja.

8) KŇAZSKÝ SEMINÁR: Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a už zmaturovali alebo v tomto roku
budú maturovať, nech prostredníctvom vlastného farára oznámia vedeniu kňazského seminára
svoj úmysel do konca februára 2023. Prvé stretnutie s kandidátmi do kňazského seminára sa
uskutoční v marci. Prihláška na štúdium katolíckej teológie sa posiela na Teologický inštitút v
Spišskom Podhradí do 30. apríla 2023. Podmienky prijatia na štúdium katolíckej teológie sú
zverejnené na internetovej stránke Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom
Podhradí: https://ks.kapitula.sk/sk/uvod.

9) MILODARY NA KOSTOL A PRE POTREBY FARNOSTI:
❑ Z burzy kníh sa na pastoračnú miestnosť doteraz vyzbieralo: 1 684,27 €;
❑ Bohuznámi a bohuznáme 110 €;
❑ Na novú kuchyňu bohuznáma 50 € a bohuznáme rodiny 50 €;
❑ Bohuznáma na kostol 50 € a 50 €.
❑ Z krstu Jonáša obetovali na kostol 50 €.
❑ Dobrodinci obetovali prostredníctvom farského účtu za január 500,20 €.

Úprimne Pán Boh zaplať za finančnú pomoc pre potreby našej farnosti.

IBAN farského účtu: SK03 0900 0000 0000 5671 1290

12) OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:
❑ Michal ČUVALA bývajúci v Ružomberku a Lucia MAGOVÁ, bývajúca v Ružomberku ohlasujú sa
dnes po tretí raz. Zahrňme snúbencov do modlitieb.

13) ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA FEBRUÁR:
Všeobecný: Za farnosti. Modlime sa za farnosti, aby stredobodom ich života bolo sväté prijímanie
a aby sa stávali spoločenstvami viery, bratstva a prijatia najnúdznejších.
Úmysel KBS: Aby chorí vo svojom utrpení dokázali cítiť Kristovu prítomnosť.

 

Zdroj: https://www.fararuzomberok.sk/


Pozvánky