Úmysly

Pondelok

17:00 ✝︎ Irena Hluzáková 30 dní | Orovnica
18:00 ✝︎ z rodiny Uhorskaiovej | Farský kostol

Utorok

17:00 Za Božiu pomoc pre Jozefa a Helenu | Psiare
18:00 ✝︎ Juraj Galláš a manželka | Farský kostol

Streda

18:00 Poďakovanie za 50 r. manželstva a prosba o Božiu pomoc | Kostol sv. Egídia

Štvrtok

18:00 Poďakovanie za 50 r. manželstva a prosba o Božiu pom. pre rodinu | Farský kostol

Piatok

17:00 ✝︎ Júlia Nagyová 5 výročie | Psiare
18:00 ✝︎ Kňaz Andrej Lasab | Farský kostol

Sobota

18:00 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Egídia

Nedeľa

08:00 ✝︎ Silvester Kőntes 30 dní | Psiare
09:30 ✝︎ Ján Horniak 5 výročie | Orovnica
11:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Oznamy

  • V sobotu je spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej.
    Zároveň je 31. svetový deň chorých. Pri sv. omši o 18.00 hod v kostole sv. Egídia budeme udeľovať Sviatosť pomazania chorých.
  • Sviatosť pomazania chorých môže prijať veriaci, ktorý v dôsledku staroby značne upadá na sile alebo má viac ako 60 rokov. Táto sviatosť sa môže opakovať, ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby alebo ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stáva vážnejším. Ak sa zdravotný stav nezhoršil, sviatosť pomazania chorých by nemala byť opätovne udelená skôr ako o 6 mesiacov. Pomazanie chorých sa nemá udeliť tým, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu. Pred pomazaním chorých treba pristúpiť k sviatosti zmierenia, (nemusí to byť v deň prijatia sviatosti pomazania chorých) a po prijatí pomazania chorých tiež pristúpiť k sv. prijímaniu.
  • Prosíme Vás, aby ste svojich starých a chorých, ak je to možné priviezli na sv. omšu, čo v najhojnejšom počte.
  • Bohuznámi obetovali na kostol 50, – eur. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.
  • “V dňoch od 1.8. do 6.8.2023 sa v Lisabone uskutočnia Svetové dni mládeže za účasti pápeža Františka. Registrácia slovenských účastníkov vo veku od 15 do 30 rokov je spustená na stránke  https://svetovednimladeze.sk/prihlasovanie/, kde záujemcovia nájdu aj ďalšie bližšie informácie.

 

OSTATNÉ OZNAMY

Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:
IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706
alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.

Pozvánky