Úmysly

Pondelok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Martinu a členov rodiny |
17:30 za + Štefana, Johannu a Katarínu |

Utorok

06:30 za + Petra, Antóniu, Jozefa a Václava |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Beátu a Patrika |

Streda

06:30 za Boží ľud |
17:30 za + Vieru Karasovú |

Štvrtok

06:30 za + Vieru, Alojziu, Pavla, Jozefa a Pavla |
17:30 za + Ľubomíra Kvasnicu |

Piatok

06:30 za + Annu, Máriu, Jozefa, Štefana, Vincenta, Annu a Róberta |
17:30 za + Vladimíra, Štefana, Helenu, Alexandra a Helenu |

Sobota

06:30 za Boží ľud |
18:30 za + Magdalénu, Annu, Jána, Máriu, Jána, Máriu, Štefana a Stanislava | s platnosťou na nedeľu

Nedeľa

07:00 za + Milana Rusňáka | 5. pôstna nedeľa
08:30 za + Máru Adamičkovú | 5. pôstna nedeľa
10:00 zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny Poliakovej, Horečnej a Crkoňovej | 5. pôstna nedeľa
18:30 za + Mariána, Máriu, Pavla, Miroslava, Pavla, Oľgu, Máriu, Annu a starých rodičov | 5. pôstna nedeľa

Oznamy

4.pôstna nedeľa (Laetare) – 19. marca 2023

Zmena času: nastane na budúcu nedeľu, kedy sa čas posunie z 2. na 3. hodinu.

V liturgickom týždni budeme sláviť:

  • v pondelok slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie;
  • v sobotu ráno slávnosť Zvestovania Pána;
  • 5. pôstnu nedeľu.

Úplné odpustky v pôstnom období za naplnenia obvyklých podmienok je možné získať:

  • modlitbou krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami;
  • modlitbou Dobrý a preláskavý Ježišu v piatok po svätom prijímaní pred krížom Pána Ježiša.

Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude:

  • vo farskom kostole: v utorok, v piatok po rannej sv. omši a o 16.45, v nedeľu o 15.00;
  • vo filiálnom kostole: v nedeľu o 14.00, v piatok o 18.00, pobožnosti predchádza modlitba sv. ruženca.

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti v sobotu 1. apríla bude:

  • v Púchove: 09.00 – 11.30, 14.00 – 16.00;
  • v Streženiciach: 09.00 – 10.00.

Chorých k spovedaniu pred Veľkou nocou: je možné prihlásiť v sakristii do piatka. Uveďte meno, priezvisko, presnú adresu a telefónny kontakt chorého, alebo kontaktnej osoby. Chorých, ktorí pristupujú k sv. spovedi každý prvý piatok, neprihlasujte.

Pôstna krabička: vo forme obálky od Slovenskej katolíckej charity je umiestnená na stolíku za lavicami.

Sv. omša v Streženiciach: bude slávená v pondelok o 18.30 a v sobotu o 8.30.

Mládežnícka sv. omša s adoráciou: bude celebrovaná pánom kaplánom vo štvrtok. Program adorácie, zahŕňa vzývanie Ducha Svätého, desiatok ruženca, chvály, modlitby a eucharistické požehnanie o 19.00. Modlitby v adorácii budú obetované za chorých a trpiacich.

Miništrantské stretnutie spojené s florbalovým turnajom: bude v sobotu so začiatkom o 9.00. Bližšie info je na prihláške, ktorú si miništranti, alebo ich rodičia, môžu prevziať v sakristii kostola.

Deň počatého dieťaťa: organizuje Fórum života. Prostredníctvom nosenia bielych stužiek pozývajú k všetkých radostnému uvedomeniu si hodnoty vlastného počatia. Biele stužky vám budú ponúkať v piatok 24. marca po sv. omši. Ich nosením v priebehu nasledujúceho týždňa vyjadríme úctu k životu od počatia po prirodzenú smrť.

Sviatosť manželstva chcú vo farnosti Horné Kočkovce prijať: Lukáš Koňařík, pochádzajúci z farnosti Dlhé Pole a Alžbeta Rosinová, pochádzajúca z farnosti Púchov. Manželskú prekážku pre uzavretie sviatostného manželstva je povinné ohlásiť vo farskom úrade. Zahrňme snúbencov do svojich modlitieb a dobroprianí.

Varovanie polície: v podobe podvodu na senioroch si môžete prečítať na webe farnosti.

Zbierka na dlh farnosti za novostavbu materskej školy: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podieľať sa i takýmto spôsobom na ľudskej a duchovnej formácií detí.

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom: bude na budúcu nedeľu. Pán Boh odmeň a požehnaj váš život za prežívanie súcitu a spolupatričnosti.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 7, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.puchov.fara.sk/oznamy/

Pozvánky