Úmysly

Pondelok

16:00 z rodiny Samuela Capalaja | Psiare
17:30 ✝︎ z rod. Gažiovej, Čaradovej a Forgáčovej | Orovnica
18:00 ✝︎ Viktor Meleg, manž. Katarína, deti a vnuci | Farský kostol

Utorok

18:00 ✝︎ František Hapena, manželka Pavlína a syn Jozef | Farský kostol

Streda

18:00 ✝︎ Jozef a Júlia Bandzioví, nedožitých 100 r. | Kostol sv. Egídia

Štvrtok

17:00 Adorácia | Farský kostol
18:00 ✝︎ Anton Meleg, brat Marian, sest. Helena a ✝︎ z rodiny Melegovej | Farský kostol

Piatok

16:30 Krížová cesta | Psiare
17:00 Stanislav Bandzi 1. výročie | Psiare
17:15 Krížová cesta | Farský kostol
18:00 ✝︎ Marian Belica | Farský kostol

Sobota

08:00 ✝︎ Jozef Suchán, manž. Ernestína a syn Pavol | Kostol sv. Egídia
09:00 Na úmysel celebranta | Orovnica

Nedeľa

07:00 Za farníkov | Kostol sv. Egídia
08:00 ✝︎ Stanislav Bandzi (30. deň) | Psiare
09:30 ✝︎ Alžbeta Lovecká, manž. Rudolf a rod. z obochh strán | Orovnica
11:00 ✝︎ Ladislav Dobšovič a manželka Anna | Farský kostol

Oznamy

  • Do budúcej nedele prosím zahláste v sakristii kostola, alebo na telefónnom čísle: 0948 830 860 vašich starých a chorých na veľkonočnú sv. spoveď u vás doma. Spovedať budem v pondelok 03. 4. 2023 – pondelok od 9.00 ráno. Nemusíte nahlasovať tých, ku ktorým sa chodí pravidelne na prvý piatok v mesiaci.
  • Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude 2. 4. 2023 – teda na Kvetnú nedeľu. V Psiaroch a na Orovnici by sa spovedalo od 14.00 hodiny približne hodinu a vo farskom kostole – bazilike od 15.00 hodiny taktiež približne hodinu. Prosíme Vás, aby ste na sv. spoveď prišli načas a potrebne pripravení spytovaním svedomia.
  • Zvyk zahaľovať kríže v kostole pred 5. pôstnou nedeľou, sa zachováva aj u nás. Kríže zostanú zahalené až do konca slávenia utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Vopred ďakujeme za Vaše milodary. Na budúci týždeň sa mení čas na letný.

OSTATNÉ OZNAMY

Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:
IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706
alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.

Pozvánky