Úmysly

Pondelok

06:00 za trpiacich hladom, vojnou a prírodnými katastrofami | Fk
12:00 + Peter Strežo | Fk
18:00 + Kvetoslav, Alžbeta, Ľubomír | Fk
07:45 za ZBP pre syna | CSŚ
18:30 ZBP rod. Kočiškovej, Pavlákovej, Michalčíkovej | Br

Utorok

06:00 za pánov kaplánov | Fk
12:00 + Ignác, Ján Kumor | Fk
18:00 Ladislav a rodičia Škvarkoví | Fk
18:30 + Apolónia, Peter, František | Br
16:00 za ZBP pre Lenku, Miška, Luciu | Ns

Streda

06:00 + Štefánia Varivová | Fk
12:00 Emília, Ján Kumor | Fk
18:00 za ružu Sv. Františka | Fk
07:45 poďakovanie za životné jubileum manžela | CSŠ
18:30 + Ondrej Čierny, Katarína | Br

Štvrtok

06:00 za kňažské a rehoľné povolania | Fk
12:00 + Štefan Gejdoš, Galko | Fk
18:00 + Dušan Štrifler | Fk
17:00 za ZBP pre Jozefa, Dianu, Jožka, Dianku Vonšák | Br
16:00 za zdravie a BP pre pána dekana | Ns

Piatok

06:00 + Eduard a Margita Zachar | Fk
12:00 + Vladimír Mlynár | Fk
18:00 Žofia Červeňová | Fk
17:00 za zdravie a BP pre Martu a Fridricha | Br
17:00 + Metod, Otília, Rudolf, Bernardína | VK

Sobota

06:30 za veriacich | Fk
18:00 + Ján Hrbka | Fk
07:00 ZBP pre Ľudovíta | Br

Nedeľa

06:30 + Jozef Medvecký | Fk
09:00 poďakovanie za 60 rokov života - Jozef Jakubiak | Fk
11:00 + Emília Jurigová | Fk
14:45 za BP a Božiu lásku pre Lukáša | Fk
07:45 BP rod. Moravčíkovej | Br
10:00 + Margita a Štefan Reguli | Br
18:30 | Br
09:15 + Anna, Miroslav Martinkovi | VK
16:00 + Margita, Pavol Potočár, Margita a Michal | Ns

Oznamy

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA
– Dnes o 15:00 hod. v kostole na Brezovci pokračujeme v cykle
Pôstnych kázni ako prípravu na Veľkú Noc. Pôstne kázne budú
spojené s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva a krátkou
adoráciou. Všetkých Vás srdečne pozývame.
– Krížové cesty – tento týždeň budú mať pobožnosť v piatok vo
farskom kostole učitelia cirkevnej školy a na Brezovci birmovanci.
– Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o jej
prípravu prosíme žalmistov.
– Ruža Márie Magdalény venuje pre potreby kostola 150 Eur; ruža sv.
Pátra Pia venuje pre potreby kostola 100 Eur. Pán Boh zaplať!
– Upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Chládeková.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.rkcdolnykubin.sk

Pozvánky