Úmysly

Pondelok

06:15 ZBP rod. Vojtanovská, Černigová, Horvátová | Humenné
12:00 Za + z rod. Pavličková | Humenné
18:00 ZBP pre bohuznámych | Humenné

Utorok

06:15 + Mária, Jozef, Mária, Ján, Anna, Jozef | Humenné
12:00 + Marta | Humenné
16:00 + Mária, Ján, Helena | NsP
18:00 + Ján (1 výr.) | Humenné

Streda

06:15 + Viktor, Helena, Anna, Michal | Humenné
12:00 +Andrej, Mária, Pavol, Mária, Tadeáš, Margita, Pavel | Humenné
18:00 + Štefan (pohreb 19.1.), + Helena, Štefan, Arnošt, Anna | Humenné

Štvrtok

06:15 + Veronika | Humenné
12:00 + Mária,Štefan, Mária, Jozef, Štefan | Humenné
18:00 + Andrej | Humenné
18:45 EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA | Humenné
17:00 ZBP Silvia s rodinou | Brestov
18:00 + Ján a Andrej | Slov.Volová
16:00 ZBP Zuzana, Ján a Andrej s rodinou a vnučka Natália | NsP

Piatok

06:15 + Blažej, Rozália a + rodičia | Humenné
12:00 + Igor (10 výr.), Mária, Ján | Humenné
18:00 + Jozefína | Humenné
17:00 + Anna, Eduard, Miroslav | Brestov
18:00 Za + z rod. Jevčáková | Gruzovce
18:00 ZBP Mária a rod. Hudáková | Slov.Volová
18:00 Za ružencové bratstvo | Dubník
16:00 + Jozef | NsP

Sobota

07:00 Za odčinenie urážok Nepoškvr. Srdca PM | Humenné
18:00 ZBP rod. Barteková | Humenné
08:00 Za ružencové bratstvo | Brestov
08:00 + Ján, Ján, Stanislav | Slov.Volová
07:30 + Jaroslav | NsP

Nedeľa

07:30 + Anna, Michal, Marián, František | Humenné
09:00 Za ružencové bratstvo | Humenné
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 + Štefan, Štefan, Ernest | Humenné
09:15 ZBP rod. Čechovská, Sakalíková | Brestov
08:00 + Ján, Helena, Ján, Anna | Gruzovce
10:30 ZBP Darina a Miroslav s rodinou | Slov.Volová
09:00 + Ján, Tomáš Anna | Dubník
10:30 Za členov RB | NsP

Oznamy

 

FARSKÉ OZNAMY NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ        30.1.2023 – 5.2.2023

Štvrtok, 2.2.2023
✓ Vo štvrtok je sviatok Obetovania Pána.

Pri svätých omšiach budeme požehnávať hromničné sviece, ktoré si so sebou prinesiete.
✓ Večer po sv. omši bude adorácia do 20:00 hod.
Piatok, 3.2.2023
✓ V piatok je ľubovoľná spomienka na sv. Blažeja. Pri svätých omšiach budeme požehnávať
hrdlá.
✓ Starých a chorých navštívime doma na prvý piatok v mesiaci od 8:00 hod.
✓ Vo farskom kostole bude počas celého prvého piatku Eucharistická adorácia.

✓  Sv. spoveď pred prvým piatkom:  Humenné: Utorok 10:30 – 12:00,  Streda 16:30 – 18:00,  Štvrtok 16:00 – 18:00

Gruzovce:   Pondelok od 16:45

Slov. Volová:  Pondelok od 17:00

Brestov:  Pondelok od 17:45

NsP:  Utorok od : 15:00

Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená.
✓ Stretnutie rodičov prvopriijímajúcich detí bude v sobotu (4.2.) o 10:00 hod. a v nedeľu (5.2.)
o 16:00 hod. v rekolekčnej miestnosti. Stačí prísť na jedno z týchto stretnutí.
✓ HE: V poslednom čase sa množia prípady rôznych incidentov v kostole, keď niektorí vchádzajú do
kostola s úmyslom žobrať peniaze. Máme skúsenosti, že keď ich chceme vykázať vonku z kostola,
sú agresívni a vulgárni. Ak ich vykážeme z hlavného vchodu, obídu kostol a prídu buď z dvora cez
chodby, alebo z ulice Kudlovská. Minulú nedeľu sme dokonca odhalili aj krádež pokladničky
z chodby. Preto musíme prijať opatrenia, ktoré verím že budú k náprave terajšieho stavu. Včera
sme nainštalovali 2 kovové pokladničky – jedna je na stojane pod chórom, druhá je v chodbe na
stole. Do týchto pokladničiek dávajte peniaze na Katolícke noviny, farský bulletin a iné tlačoviny.
Čo sa týka incidentov, sme nútení zatvoriť všetky vchody do kostola (z dvora, z Kudlovskej ulice aj
bočný vchod, nakoľko na niektorých sv. omšiach nemáme toľko kurátorov, aby boli všade)
a otvorený bude iba hlavný vchod do kostola, ako to bolo počas pandémie. Tam budú kurátori,
ktorí budú dozerať na poriadok v kostole.

 


Pozvánky