Úmysly

Pondelok

06:00 +Michal a Žofia Matejko | Fk
12:00 za zdravie a BP pre novomanželov Romana a Eriku | Fk
18:00 za rodinu Hanušiakovú - zdravie a BP | Fk
07:45 za požehnanú starobu pre Emíliu | CSŚ
18:30 za ZBP pre rod. Adamicovú | Br

Utorok

06:00 za BP pre Martina s rodinou | Fk
12:00 + Ján Hatala, Irena | Fk
18:00 + poďakovanie za pápeža Benedikta XVI. | Fk
18:30 za duše zomrelých, najmä za tie na ktorých si nikto nespomenie | Br
16:00 za ZBP pre Annu - 50 rokov života | Ns

Streda

06:00 + Peter Tokarčík a ostatní z rodiny | Fk
12:00 + Viktor - kňaz | Fk
18:00 ZBP pre brata Jána - 30 rokov života | Fk
07:45 za obrátenie syna Janíka, Michala, Jozefa | CSŠ
18:30 + Katarína, Janka, Štefan Turčina | Br

Štvrtok

06:00 za rodinu Jozefa Krúpu | Fk
12:00 + Eva Gašová | Fk
18:00 ZBP, milosť pre Matúša ( 17 rokov života) | Fk
17:00 + Jozef Medvecký | Br
17:00 + Justína, Emil, Štefan Hládek | VK
16:00 + Júlia a Stanislav Bugaj | Ns

Piatok

06:00 za veriacich | Fk
12:00 + Erika Brodňanská | Fk
18:00 + Mons. Ladislav Stromček | Fk
17:00 + Anna a Štefan Kepša | Br
17:00 | VK

Sobota

06:30 + Mons. Alojz Kostelanský | Fk
18:00 + z rod. Matušiskových | Fk
07:00 za ZBP pre Miroslav, Aďka, Jakub, Matias Vonšákovci | Br

Nedeľa

06:30 za ZBP pre Milana Mikušiaka - 50 rokov | Fk
09:00 + Ján, Zuzana, Ján Žúbor | Fk
11:00 BP pre členov ruže sv. pátra Pia | Fk
14:45 za zdravie Anny (ang.) | Fk
07:45 za dary Ducha svätého pre dcéru a vnuka | Br
10:00 za veriacich | Br
18:30 | Br
09:15 prosba za Božiu pomoc pre rodinu | VK
16:00 za zdravie a BP pre rodinu Ladislava | Ns

Oznamy

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
– Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno pred a počas
sv. omše a okrem toho: FARSKÝ KOSTOL: v pondelok, stredu a v
piatok od 16:00 hod.
BREZOVEC: v utorok od 16:00 a vo štvrtok od 15:00 hod.
VYŠNÝ KUBÍN: v piatok od 16:00 hod.
– Vo štvrtok je sviatok Obetovania Pána. Pri sv. omšiach budeme
požehnávať sviece. Sv. omše budú takto: Fk: 06:00, 18:00 hod., Br:
17:00 hod., VK: 17: 00 hod. Ak by si niekto zabudol doniesť sviece,
vzadu na stolíku budú pre Vás pripravené.
– V piatok je spomienka na sv. Blažeja. Na konci sv. omše bude
spoločné požehnanie hrdiel.
– V sobotu slávime prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o
07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou ruženca, svätá omša a
záver tvorí adorácia s Eucharistickým požehnaním. Sviatosť oltárna
bude prenesená k adorácii do Fatimskej kaplnky, kde bude do 15:00
hod.
– V sobotu 04.02.2023, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre
(vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom
o 08:00 hod.
– Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 05.02.2023 vo farskom
kostole pri sv. omši o 11:00 hod.
– Sestry saleziánky s animátormi pozývajú všetky deti, mladých aj s
rodinami na oslavu don Bosca, ktorá sa uskutoční v nedeľu 29.01. o
15:30 h. v MSkS v estrádnej sále.
– Upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Morincová.