Úmysly

Pondelok

06:00 Zosnulí z rod. Kmečovej a Choborovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 Za zdr. a BP pre Gabiku, Ľuba a Leonarda | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Florián Sčensný | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 Elena, Michal, Ján a Peter | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Utorok

06:00 + Dana, Margita a Ján Boďovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
16:00 Za BP a zdravie pre Annu Dunkovú | Nemocnica – kaplnka
18:00 + Vanesa Čurejová | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 + František, Lucia a Michal | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Streda

06:00 Za zdr. a BP pre Dominika a Teréziu | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 Za zdravie a BP pre Vladimíra | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Mária a Andrej Kocúnovci | Kostol sv. Petra a Pavla
18:00 Zosn. z rod. Sýkorovej, Rinkovskej a Kindjovej | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Štvrtok

06:00 Za zdravie a BP pre Jakuba s rod. | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
17:00 Za zdravie a BP pre rod. Hainsovú | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Ján Fabián | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Piatok

06:00 Za zdravie a BP pre rod. Moniky | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 Za zdravie a BP pre Dušana | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Štefan | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Adam, Žofia, Vladimír, Vojtech a Žofia | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Sobota

07:30 + Katarína Dlugošová | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
17:15 Na úmysel celebranta (rím.-kat.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 + Ondrej Kocún | Kostol sv. Petra a Pavla

Nedeľa

00:00 Na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
00:00 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
00:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
06:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
07:30 Na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 Za farníkov | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 Na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 Za zdr. a BP pre Gabiku, Ľuba a Leonarda (r.-k.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 (gr.-kat.) | Nemocnica – kaplnka

Oznamy

IV. ADVENTNÁ NEDEĽA – A – 18. december 2022

FARSKÉ OZNAMY (19. – 25. december 2022)

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

SO 24.12.        piatok po IV. adventnej nedeli (Štedrý deň)

                          Večer: z nasledujúcej slávnosti

NE 25.12.       SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA – PRIKÁZANÝ SVIATOK

 

Svätá omša za účasti rodín: dnes o 10.30 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Vianocami v našej farnosti: dnes od 15.00 do 18.00 vo Farskom kostole sv. Mikuláša a v Kostole sv. Petra a Pavla a v stredu od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.30 a  Podsadku v utorok od 16.00 do 17.30.

Veľmi vás prosíme, aby ste využili uvedené časy, najmä dnes, keď bude viac spovedníkov. Počas týždňa pred svätými omšami bude možnosť prijať sviatosť zmierenia od pondelka do piatka 1⁄2 hodinu pred svätými omšami, pondelok a utorok nie pred večernými svätými omšami, lebo budeme spovedať po okolitých farnostiach. Ak by niekomu nevyhovovali tieto termíny, môže využiť možnosť, keď spovedáme po okolitých farnostiach (podľa rozpisu na nástenke a na internete). Ak by niekto skutočne súrne potreboval sviatosť zmierenia mimo uvedených možností, môže po skončení večerných svätých omší v sakristii poprosiť kňaza o vyslúženie tejto sviatosti. Pripravme sa dôsledne na svätú spoveď modlitbou, úprimným spytovaním svedomia (použitie spovedného zrkadla), vzájomným zmierením sa, ľútosťou a túžbou po náprave.

Modlitbové stretnutie Misijného združenia Ducha Svätého: pondelok v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše so začiatkom o 17.00.

Tých chorých, ku ktorým nechodievame na prvý piatok a ktorých ste zahlásili navštívime vo štvrtok 22. decembra od 14.00.

Svätá omša za účasti detí: štvrtok o 17.00, nácvik spevokolu detí: pondelok o 14.45 v budove Cirkevnej školy.

Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: piatok o 18.30 vo Farskom kostole.

Záujemcovia o požehnanie svojho príbytku a rodiny – KOLEDU sa môžu zapísať najneskôr do štvrtka 22. decembra v sakristiách kostolov a bude možnosť aj cez internet na našej stránke www.rkfarnost-sl.sk (oboznámení s princípmi ochrany osobných údajov). Prosíme o prihlasovanie v sakristiách alebo na internete cez formulár, nie telefonicky ani cez emailovú schránku farnosti!!! Ak by niekto z prihlásených bol v karanténe alebo z iných dôvodov nemohol, nech nám to zahlási). Čas požehnávania domov oznámime na budúcu nedeľu.

Vianočná výzdoba Farského kostola (stromčeky, príprava Betlehema,…) v piatok 23. decembra dopoludnia o 9.00.

Predvianočné upratovanie Farského kostola bude v piatok 23. decembra popoludní o 14.00 (potom ešte v utorok na Štedrý deň po rannej svätej omši). Prosíme Vás o pomoc a zapojenie sa do prípravy sviatkov Kristovho narodenia aj týmto spôsobom (pozývame všetkých, ktorí chcú priložiť ruku k dielu – mládež, členov spoločenstiev, ženy i muži našej farnosti).

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše.

V sobotu 24. decembra na Štedrý deň bude v Kostole sv. Petra a Pavla svätá omša aj o 16.00 z Vigílie Narodenia Pána (je to svätá omša najmä pre deti, ostatní sa zúčastnime na polnočnej svätej omši).

Štedrú večeru začneme vo všetkých domácnostiach našej farnosti v sobotu o 18.00 zvonením na modlitbu Anjel Pána. Potom si doma prečítame stať zo Svätého Písma o narodení Pána Ježiša (Lk 2, 1 – 14), pomodlíme sa pred jedlom, nasleduje spoločná večera celej rodiny, vzájomné obdarovanie sa (predloha modlitbovej pobožnosti – možnosť stiahnuť si na farskej stránke). Vrchol posvätného večera tvorí polnočná svätá omša, na ktorej sú zúčastníme ako farská rodina. Polnočné sväté omše – 00.00: vo Farskom kostole sv. Mikuláša; v Kostole sv. Petra a Pavla a v Podsadku v Kostole sv. Jozefa.

Sväté prijímanie pre chorých na slávnosť Narodenia Pána (nedeľa 25. december – dopoludnia, mimoriadni vysluhovatelia im prinesú): tí, ktorí by mali záujem, prosíme ich zahlásiť v sakristiách kostolov najneskôr do soboty 24. decembra.

Vyslovujeme vrúcne poďakovanie bohuznámej rodine a všetkým, ktorí pomáhali pri obnove kaplnky sv. Anny pri hlavnej ceste za čerpacou stanicou Slovnaft. Nech ich Pán Boh zahŕňa ja naďalej svojím požehnaním.

Prosíme, aby tak ako v Kostole sv. Petra a Pavla, aj vo Farskom kostole, sakristia kostola bola vyhradená iba pre tých, ktorí majú službu počas svätej omše (kostolníci, miništranti, lektori,…), taktiež prosíme o zatváranie dverí počas zimy (kostol sa temperuje).

Milodary pre opravy Farského kostola: bohuznáma rodina 150,-€; z krstu Adely J. 50,-€; z krstu Simony Gontkovičovej 50,-€; z krstu Sáry Kupeckej 50,-€; Marta 50,-€; Karol 50,-€; bohuznámy 100,-€; Božena 100,-; Pavol 100,-€; Margita 100,-€; Anna 100,-€; bohuznámi manželia 200,-€; Ružena 100,-€; rodina Nemergutová 30,-€; bohuznáma 100,-€; rodina Veroniky Kormaníkovej 50,-€; Prometeus-SL, s.r.o. 100,-€; Jozef 50,-€; bohuznámi manželia 100,-€; Kristína 200,-€; Ján a Mária 300,-€; Mária 10,-€; rodina Jaržembovská 50,-€; Ján 20,-€; z krstu Adely Hrebíkovej 50,-€ – úprimná vďaka.