Úmysly

Pondelok

06:15 † Jozef | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice

Utorok

06:15 Za BP a dary Ducha Svätého pre učiteľky Materskej školy | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice

Streda

06:15 † Peter Živčic | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Imrich | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 † starí rodičia: Mária a Ondrej Živčicovi a syn Peter | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice

Piatok

06:15 † Alojz Babulák | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Ferdinand, Magdaléna, Vladimír a Stanislav | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 † Ján | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice

Nedeľa

00:00 † Ondrej | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
07:30 za Boží ľud | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 † Jozef | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ Dnes je posledná účelová zbierka na výmenu vitrážových okenných výplní kostola. Po svätých omšiach na Narodenie Pána bude obvyklá výročitá vianočná ofera. Za všetky milodary a Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať!

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 16:45.

☩ Nakoľko v tomto týždni prebiehajú spoločné predvianočné sväté spovede a aj my vysluhujeme sviatosť zmierenia vo farnostiach dekanátu, v pondelok, utorok a štvrtok večerné sväté omše nebudú. Program spoločných predvianočných svätých spovedí Ilavského dekanátu si môžete pozrieť na nástenkách alebo na webovej stránke farnosti. Ak ešte niekto nepristúpil k sviatosti zmierenia, môže využiť niektorú z týchto príležitostí. Posledná spoločná predvianočná svätá spoveď bude vo farnosti Pruské, vo štvrtok: 22. XII.

☩ Skúška na jasličkovú pobožnosť bude vo štvrtok (22. XII.) o 15:00 v kostole a v piatok (23. XII.) o 15:00 vo farskej klubovni. Generálka bude v nedeľu (25. XII.) o 13:30 v kostole a samotná jasličková pobožnosť spojená s požehnaním detí sa začne o 15:00. Účasť všetkých detí na nácvikoch je povinná. Treba si priniesť so sebou aj kostýmy a rekvizity. Vystupujúcich určite poteší a bude pre nich najkrajšou odmenou za ich námahu, keď sa na ich jasličkovú pobožnosť, ktorú si nacvičili pre Vás, prídete pozrieť, preto Vás naozaj všetkých (najmä deti) v ich mene srdečne pozývame.

☩ Koledovanie Dobrej noviny bude v našej farnosti v pondelok (26. XII.) od 13:00. Koledníci svojím koledovaním oznamujú radosť z narodenia Ježiša Krista. Kto má záujem, aby koledníci navštívili jeho príbytok, môže si vzadu pri pokladničke vyplniť lístok označený logom Dobrej noviny s menom, priezviskom a presnou adresou. Koledníci okrem spievania a vinšovania aj posvätia Vaše príbytky.

☩ Farská charita Ilava ponúka na predaj kalendár, zakúpením ktorého podporíte jej činnosť. Cena za kus: 5 €.

☩ Ponúkame Vám na predaj časopis: Naša Žilinská diecéza – cena za kus: 1 € a „365 švédskych krížoviek pre pohladenie duše” – cena za kus: 7 €. Úhradu vhoďte do zvončeka.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej svätej omši: skupina č. 2. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné (sladkosti a oblečenie), finančné (milodary na výmenu okenných výplní kostola – osobne prinesené: 2x – 20 € a 1x – 50 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; zabezpečenie priebehu spoločnej predvianočnej svätej spovede; privezenie stromčekov; zakúpenie potrebných surovín a pečenie vianočných oblátkov; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Jozef mal dve možnosti riešenia problému „Mária v požehnanom stave“. Prvým bol „súdny proces“, ktorý by zdevastoval povesť Márie a svedčil by o Jozefovej snahe pomstiť sa a nechať Máriu vypiť kalich horkosti až do dna. Druhou možnosťou bolo niečo ako „mimosúdna dohoda o vine a treste“, kedy by bolo manželstvo vyriešené administratívne medzi dvoma stranami bez veľmi bolestných vedľajších účinkov. Táto možnosť predstavovala to najoptimálnejšie riešenie. Jozef ako muž spravodlivý a možno povedať človek dobrej vôle, rozhodol sa práve pre toto spravodlivé a prijateľné riešenie. Boh mu však prostredníctvom anjela ukazuje tretiu možnosť. Vyzýva ho prijať Máriu aj s počatým dieťaťom. Je to výzva k nie malému skutku milosrdenstva. Jozefova spravodlivosť je pozvaná byť milosrdenstvom. V jadre anjelovej argumentácie je citát z Izaiáša o Emanuelovi a tvrdenie, že počaté dieťa je Mesiášom, ktorý vyslobodí ľud z hriechov, teda urobí ľudí spravodlivými pred Bohom. Jozef prijíma túto výzvu a povýši svoju spravodlivosť na milosrdenstvo, ktoré povedie k ešte väčšej spravodlivosti. Spravodlivosť sa týmto skutkom milosrdenstva rozmnoží. Možno povedať, že Jozef nakoniec prijal Máriu nie napriek tomu, že počala, ale práve preto, že počala, lebo Dieťa pod jej srdcom vyslobodí svoj ľud z hriechov. Jozef sa dostal k Mesiášovi len cez Máriu a preto je vzorom par excellence každej mariánskej úcty a príkladom spravodlivého a milosrdného človeka. Svätý Jozef nauč nás spravodlivosti a milosrdenstvu a oroduj za nás, aby sme tak aj my prijali Máriu s Božským Dieťaťom.“


Pozvánky