Úmysly

Pondelok

06:30 + brat Pavol a jeho manželka | Kraus
12:00 Za zdravie a BP pre Milenku, Mareka, Elišku, rodinu Mičudovú a Kubaľovú | Kaniansky
17:00 + Anna, Zoltán st. a Zoltán ml. | Rafael OP - Novéna

Utorok

06:30 + Ján Filkus, rodičia a starí rodičia z oboch strán | Ščúry
12:00 + Mária a Martin Lalíkovci a Jozef | Kaniansky
17:00 + Mária | Matúš OP - Novéna

Streda

06:30 Za zdravie a BP pre Jakuba | Kraus
12:00 Poďakovanie za 50 rokov života pre Jána a za zdravie a BP | Kaniansky
17:00 + Mária, Ondrej a Ladislav | Tadeáš OP - Novéna

Štvrtok

07:00 Za telesné a duševné zdravie pre Tomáša a oslobodenie od Zlého | Ščúry
09:00 Za zdravie a BP pre rodiny Petra, Martina a Miroslava Topercerových | o.biskup - Hodová
18:00 + Zoltán | Kaniansky

Piatok

06:30 Za zdravie a BP v chorobe pre Emíliu Mihálovú | Kraus
12:00 + manžel Imrich, rodičia z oboch strán a Stanka | Ščúry
17:00 + Ján Hraško a Mária Jančiarová | Kaniansky
18:00 Lieskovec - vigília slávnosti posviacky chrámu | Ščúry

Sobota

06:30 + Ján s rodinou | Ščúry
18:00 Za pochovaných v uplynulom týždni | Kaniansky

Nedeľa

07:00 + Peter, Ján, Peter a starí rodičia | Kraus
09:00 Za farnosť | Kaniansky
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Kraus
10:30 Za zdravie a BP pre rodiny Kamasovú, Klimentovú a Hraškovú | Ščúry - DETI
19:00 + brat Radoslav (10. výročie) a rodiny Sladkovská a Šimková | Matúš OP - MLADÍ

Oznamy

 • Dnes je zbierka na Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, ktorý zabezpečuje kňazskú formáciu a štúdiá pre Nitriansku, Banskobystrickú a Žilinskú diecézu. Seminár môžete podporiť aj elektronicky na IBAN: SK02 0200 0000 0035 4457 2553.
 • Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka na potreby kostola a farnosti.
 • V noci zo 16. na 17. novembra bude vo farskom kostole celonočná adorácia. Aby sa mohla uskutočniť, potrebujeme ochotných farníkov, ktorí budú mať službu bdenia pred Pánom. Prosíme, zapíšte sa čím skôr v sakristii kostola.
 1. Duchovnú prípravu v témach apoštolskej exhortácie Evangelii gaudium vedú pátri dominikáni.
 2. V deň hodovej slávnosti 17. novembra budú sväté omše o 7:00, 9:00 a 18:00 hod.
 3. Počas svätej omše o 9:00 hod. sa nám prihovorí diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.
 4. Hneď po svätej omši vás pozývame zotrvať v chráme a zúčastniť sa divadelného predstavenia o patrónovi diecézy sv. Františkovi Xaverskom, s názvom Malý Bask.
 5. Prosíme ochotné gazdinky o upečenie koláčov na malé agapé, ktoré bude po divadelnom predstavení za kostolom pri kríži.
 6. Harmonogram a ostatné informácie nájdete na plagáte.
 7. Úplné odpustky môžete získať v deň hodovej slávnosti návštevou farského chrámu s modlitbou Otče náš a Verím v Boha a splnením zvyčajných podmienok (svätá spoveď [krátko pred alebo po], sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca).
 • V sobotu bude výročný deň posviacky filiálneho Kostola sv. Jána Pavla II. v Lieskovci. V piatok o 18:00 hod. budeme sláviť vigílnu svätú omšu na ktorú vás srdečne pozývame. Úplné odpustky možno získať za podobných podmienok ako pri hodovej slávnosti.
 • Na budúcu nedeľu, ktorá je poslednou v liturgickom roku, slávime slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme. Všetky sväté omše budú zakončené krátkou pobožnosťou s eucharistickým požehnaním. Verejným recitovaním modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia a splnením zvyčajných podmienok možno získať úplné odpustky.
 • Omšové úmysly na mesiace január – marec 2023 budeme zapisovať od stredy 16. novembra vo farskej kancelárii. Jedna osoba môže požiadať o zapísanie úmyslov maximálne na 3 sväté omše. Ak nemáte možnosť dať omšový milodar, treba sa individuálne dohodnúť s kňazom. V opačnom prípade budú úmysly bez milodaru rezervované maximálne týždeň. Potom budú nahradené iným úmyslom.
 • Od januára pristupujeme k presunu večerných svätých omší zo 17:00 hod. na 18:00 hod. Po viacerých rozhovoroch s aktívne slúžiacimi farníkmi tak chcem vyhovieť tým, ktorým pracovná doba neumožňovala pokojne sa zúčastniť svätej omše v pracovných dňoch.
 • Ako bolo zvykom, počas adventu plánujeme rorátne detské sväté omše a spoločné raňajky na fare.
 1. Aby sme to mohli zorganizovať, prosíme ochotné rodiny, ktoré môžu pripraviť raňajky, aby sa zapísali na konkrétne dátumy v sakristii kostola.
 2. Ak nemôžete pomôcť s prípravou raňajok, môžete pomôcť aspoň finančne v sakristii kostola.
 • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.


Pozvánky