Úmysly

Pondelok

06:00 Za zdravie a BP pre Ivetu (60 r.) | Kostol sv. Petra a Pavla
14:30 Za zdr. a BP pre Gabiku, Ľuba a Leonarda | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Ján Fabian a zosn. z jeho rodiny | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 Za zdr. a BP pre Mikuláša (60 r.) s rod. | Kostol sv. Petra a Pavla

Utorok

06:00 + Mária, Mikuláš, Anna a Štefan | Kostol sv. Petra a Pavla
13:00 + Ján Virostko - pohrebná SC | Kostol sv. Petra a Pavla
16:00 Zosnulí z rod. Korschovej a Reľovskej | Nemocnica – kaplnka
17:00 + Jozef Landor | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 Zosnulí z rod. Herkelovej a Benkovej | Kostol sv. Petra a Pavla

Streda

06:00 Poďakovanie Magdalény za 70 r. | Kostol sv. Petra a Pavla
14:30 Za zdr. a BP pre Vladimíra | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 Za maturantov IV.A Cirk. gymnázia (pri príležitosti stužkovej slávnosti) | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 Za zdr. a BP pre Jozefa Knapíka s rod. | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 + Jozef Stesňák (1. výr.) | Kostol sv. Petra a Pavla

Štvrtok

06:00 + Jozef Varga | Kostol sv. Petra a Pavla
10:00 Konsekrácia (posviacka) kostola | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
16:00 + Ján Sulič | Nemocnica – kaplnka
17:00 + František, Jozef, Ján, Margita a Marta | Kostol sv. Petra a Pavla

Piatok

06:00 Za obrátenie Jozefa | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 + Anna a Andrej | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 Za zdravie a BP pre Gregora | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 Za zdravie a BP pre Sofiu (20 r.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Sobota

06:30 Za zdr. a BP pre Annu (80 r.) s rod. | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:30 Na úmysel celebranta | Nemocnica – kaplnka
18:30 + Milan Peleš | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Nedeľa

06:30 + Helena a Štefan | Kostol sv. Petra a Pavla
07:30 Za zdr. a BP pre Tadeáša a Rafaela | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 + Štefan a Justína Vojsovičovci | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 + Gustáv a Margita Pompovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
10:30 + Ondrej, Katarína a Ondrej | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Ján Sarnecký (30. deň) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 Zosnulí z rod. Fedorovej a Sýkorovej | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 + Žofia Malinová (1. výr.) | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 (gr.-kat.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 + Štefan Tokarčík, 1. výr. (rím.-kat.) | Nemocnica – kaplnka

Oznamy

 

XXXIII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C – 13. november 2022

FARSKÉ OZNAMY (14. – 20. november 2022)

LITURGICKÝ KALENDÁR

ŠT 17.11. Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka (spomienka, v nemocničnej kaplnke odpustová slávnosť)

    10.00 Konsekrácia Farského kostola sv. Mikuláša (štátny sviatok, nestránkový deň)

NE 20.11. XXXIV. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C

                  SLÁVNOSŤ NÁŠHO PÁNA JEŹIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

 

Pán života si v piatok 11. novembra z tohto sveta povolal nášho pána kostolníka Jána Virostka. Pohrebná svätá omša za pána kostolníka bude v utorok 15. novembra o 13.00 v Kostole sv. Petra a Pavla a potom pohrebné obrady na starom cintoríne. Nech ho Pán odmení večnou slávou za jeho službu.

Adorácia: streda po skončení svätej omše so začiatkom o 18.30.

Čas konsekrácie (posviacky) Farského kostola sv. Mikuláša je 17. november o 10.00, hlavným celebrantom bude Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor.

  • Niektoré miesta budú rezervované pre rehoľné sestry, kňazov, pozvaných hostí a zástupcov firiem, ktoré sa podieľali na obnove.
  • Slávnostnú svätú omšu bude možné sledovať aj online, link bude zverejnený najskôr v stredu večer na našej stránke a sociálnej sieti.
  • Prosíme rešpektovať pokyny usporiadateľov.
  • Po skončení svätej omše si môžeme zobrať do rodiny jeden obrázok z konsekrácie.
  • Obnova Farského kostola vlastne ešte neskončila a ani nemá skončiť. Prebiehala a bude prebiehať v súlade s rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu v Prešove a Diecéznej liturgickej komisie. V kostole ešte bude potrebné po konsekrácii niektoré veci dorobiť, niektoré predmety z kostola sú ešte v štádiu čistenia a reštaurovania, zatiaľ financujeme obnovu bez úveru, bude potrebné postupne reštaurovať všetky oltáre, nástennú maľbu v bočnej lodi pri oltári Sv. Kríža, nemáme vyplatené ešte všetky práce, finančne sme v mínuse, nie každému sa bude páčiť kostol po obnove, nie každému sa dá vyhovieť, ale aj v týchto záležitostiach buďme trpezliví, zhovievaví, veľkodušní a ľudskí.
  • Na základe usmernenia reštaurátorov a KPÚ:

Nie je možné klásť na oltáre kvety s výnimkou bohostánku a priestoru pri oltárnom kríži. Rešpektovať aktuálne rozmiestnenie prvkov mobiliáru a iných predmetov a nepresúvať ani nedokladať ďalšie predmety (stoličky, lavičky, sochy,…) Dlažbu je dovolené iba vysávať a potom čistiť určeným strojom a prípravkom, prosíme, aby sme nevykladali nohy na kľačadlá a nikde nelepili žuvačky, vážme si prácu tých, ktorí obnovili náš Farský kostol a aj nás všetkých, ktorí obnovu financovali.

  • Časy slávenia svätých omší budú od piatka tak, ako bývali pred obnovou Farského kostola.

Svätá omša za účasti detí: štvrtok o 17.00, nácvik spevokolu detí: pondelok o 14.45 v budove Cirkevnej školy.

Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: piatok o 18.30 vo Farskom kostole.

Stretnutie františkánskeho spoločenstva: sobota 19. november, svätá omša v nemocničnej kaplnke o 9.30.

Modlitby za farské misie: sobota o 19.45 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Svätá omša za účasti rodín: nedeľa 20. novembra o 10.30 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše so začiatkom o 17.00.

Upratovanie Farského kostola sv. Mikuláša (usmernia na začiatku upratovania páni kostolníci): sobota po skončení rannej svätej omše; Prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

Krstná náuka: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla; udeľovanie sviatosti krstu iba tam, kde je krstný prameň – teda vo Farskom kostole sv. Mikuláša (nie v Kostole sv. Petra a Pavla ani v Podsadku): v sobotu o 11.00; v nedeľu alebo počas svätej omše o 10.30 alebo po jej skončení (iba raz za deň). Počas obnovy Farského kostola sa krstilo aj v Kostole sv. Petra a Pavla a v Podsadku, keďže to bola výnimočná situácia.

Predmanželská príprava: podľa rozpisu v sobotu o 10.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Na budúcu nedeľu sa koná po skončení svätých omší pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsv. Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, určenej na slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, môže získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca, okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému).

Milodary pre opravy Farského kostola: Jozef 50,-€; Pavol 100,-€; Jozef s rodinou 100,-€; Jozef 100,-€; Mária 120,-€; Mária 109,-€; Kristína 100,-€; z pohrebu Jána Piláta 100,-€; pokladnička pre opravy 895,03 €; bohuznáma rodina 50,-€; Anna 100,-€; Margita 100,-€; Karol 50,-€; z krstu Izabely Jurákovej 50,-€; z krstu Martina Kuľku 30,-€ – úprimná vďaka

Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka pre opravy našich kostolov. Vyzbieralo sa pre Farský kostol 7 441,93 € a pre Filiálny kostol 651,70 €. Zbierky s milodarmi tvoria sumu: Filiálny kostol 38 364,13 € a Farský kostol sme v mínuse 16 370,48 €. Všetkým darcom vyslovujeme vrúcne poďakovanie za štedrosť a prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo.

Aj tohto roku Vincentínska rodina organizuje 16. ročník celoslovenskej verejnej zbierky s názvom „Boj proti hladu“, ktorá je určená na pomoc chudobným na Haiti, v Hondurase, v Albánsku, v Rusku, na Ukrajine a na Slovensku. U nás, pod záštitou Združenia mariánskej mládeže, sa táto zbierka uskutoční na budúcu nedeľu 20. novembra. Prispieť môžeme zakúpením si medovníkového srdiečka za dobrovoľný príspevok po skončení každej svätej omše vo Farskom kostole a v Kostole sv. Petra a Pavla. Za pomoc vyslovujeme vopred srdečnú vďaku. Viac informácii o zbierke nájdeme na stránke www.bojprotihladu.sk

OHLÁŠKY

Spracúvanie osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Preto v ohláškach môžeme uvádzať iba meno, priezvisko a bydlisko.

Dávid Medvecký, bývajúci v Poprade a Zuzana Muchová, bývajúca v Starej Ľubovni (3.x).

Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na Farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.

 


Pozvánky