Úmysly

Pondelok

18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 |

Piatok

06:30 |
18:00 |

Sobota

18:00 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Oznamy

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• V nedeľu Krista Kráľa po sv. omšiach bude obnova zasvätenia ľudského pokolenia
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie.
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer.
• V piatok po sv. omši (resp. po upratovaní kostola) pozývame na Eucharistickú adoráciu.
• Minulý týždeň sa v prvonedeľnej zbierke na potreby kostola vyzbieralo 2.137 €. Za milodary
veľmi pekne ďakujeme.
• V sobotu 19. 11. 2022 budeme v našej diecéze sláviť už 37. svetový deň mládeže počas tzv.
“Kráľovského dňa”. Všetkých mladých otec biskup pozýva na stretnutie do diecézneho centra
(biskupský úrad) a Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Program a podrobnejšie informácie
nájdete na: facebook, instagram a https://mladez.dcza.sk/
• Prípadným záujemcom o štúdium na Gymnáziu Kráľovnej pokoja v Žiline dávame do
pozornosti nástenku s informáciami o Dni otvorených dverí. Viac informácií na: sskp.sk .
• 15.11.2022 od 14:00-17:00 sa v CVČ sv. Jakuba koná burza detských vecí a hračiek. Viac info
na plagáte na nástenke, alebo na FB skupine Mamiklub KNM.
• V piatok 18. novembra 2022 od 16.00 do 17.00 sa v kostole sv. Cyrila a Metoda v Radoli bude
konať detské kresťanské stretko. na ktoré pozývame deti a teenagerov. Oblečte sa športovo.
• V nedeľu 20. novembra 2022 pozývame všetky deti a teenagerov, ktorí poslali foto svojej
tabuľky z tohtoročnej októbrovej aktivity Modlíme sa ruženec 2022 doma alebo sa zúčastnili 18.
októbra v kostole v Radoli spoločnej modlitby – Milión detí sa modlí ruženec na slávnostné
vyhodnotenie spojené s odmeňovaním, ktoré bude tu v kostole v Radoli po sv. omši.
• Radi privítame nové posily na upratovanie kostola. Kto by mal záujem o túto síce nenápadnú,
no dôležitú a obetavú službu, môže sa prihlásiť v sakristii kostola, prípadne sa nezáväzne
informovať na plagátiku pred kostolom.

Sviatosť zmierenia pol hodinu pred sv. omšami okrem nedele.


Pozvánky