Úmysly

Pondelok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Utorok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV

Streda

06:45 | KRÁSNO
13:00 | KRÁSNO Pohrebná sv. omša

Štvrtok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO Adorácia do 18:00

Piatok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV
18:00 | KRÁSNO Detská sv. omša

Sobota

07:00 | KRÁSNO
18:00 | KRÁSNO

Nedeľa

07:45 | KRÁSNO
09:30 | KALINOV
10:45 | KRÁSNO 34. nedeľa v Cezročnom období – KRISTA KRÁĽA

Oznamy

1. Na budúcu nedeľu sa vo všetkých farských kostoloch pred vyloženou Oltárnou sviatosťou
koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní
na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista
Kráľa, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
2. V piatok večer o 18:00 pozývame všetky deti, najmä prvoprijímajúce, na detskú sv. omšu.
3. Od 24.-26. novembra (štvrtok, piatok, sobota) v čase od 10.00 h do 20.00 h bude prebiehať
celoslovenská zbierka potravín v predajniach Tesco. Diecézna charita Žilina zbiera v predajniach
v našej diecéze a teda i u nás v Krásne nad Kysucou. Môžete sa zapojiť nakúpením potravín a ich
darovaním ľuďom v núdzi.
4. Na budúcu nedeľu o 16:00 bude mať vo FPC prednášku vdp. Jozef Šoška na tému Život a dielo
žiakov apoštolov. Všetci ste srdečne pozvaní.
5. V dňoch 14 – 20. 11. sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Náš diecézny biskup Tomáš
pozýva do Žiliny do katedrály na slávenie 37. svetového dňa mládeže v sobotu 19.11. Viac informácií
nájdete na diecéznej stránke: https/mladez.dcza.sk/ Modlime sa za mládež.
6. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
7. Modlime sa za mier a pokoj vo svete.
8. Upratovanie a čistenie kostola: Krásno: čísla domov 901 – 930
Kalinov: v piatok po sv. omši


Pozvánky