Úmysly

Pondelok

06:00 †Pavol, Katarína s rod | Bazilika minor
08:30 Za chorých | Bazilika minor
18:00 †Ondrej, Anna, Ján a Mária | Bazilika minor

Utorok

06:00 †Angela | Bazilika minor-Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľub. spomienka
08:30 †Milan Hlaváč | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor

Streda

06:00 †Margita a Vojtech | Bazilika minor
08:30 Za kňazov | Bazilika minor
18:00 †Anna | Bazilka minor-Mládežnícka
18:00 | Stráne pod Tatrami

Štvrtok

06:00 †Alžbeta (1.výr) | Bazilika minor- Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
08:30 Za rodiny | Bazilika minor
17:00 adorácia | Bazilika minor
18:00 †Martin, Ján a Anton | Bazilika minor

Piatok

06:00 †Jozef | Bazilika minor
08:30 Za mladých | Bazilika minor
16:30 †Jozef a Viera | Bazilika minor- detská
18:00 ZBP Katarína, Mária a Sabina | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov

Sobota

06:00 †Alžbeta a Alžbeta | Bazilika minor
18:00 ZBP Alžbeta (80 r.) | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 †Pavol a Marián | Bazilika minor-34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, slávnosť
08:00 ZBP Monika, Jakub a Andrej | Bazilika minor
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná základná škola
08:00 | Malý Slavkov
09:00 | Stráne pod Tatrami
09:30 | Malý Slavkov
10:00 Za Boží ľud | Bazilika minor-KTV
15:00 pobožnosť | Bazilika minor
16:00 †z rodín | Bazilika minor
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor

Oznamy

FARSKÝ LIST

FARNOSŤ KEŽMAROK 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 13.11.2022

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
Sviatosť zmierenia v tomto týždni budeme vysluhovať vždy pol hodiny pred
každou sv. omšou v bazilike od pondelka do soboty.

MODLITBY CHVÁL V BAZILIKE
V pondelok 14. novembra po sv. omši sa budeme v bazilike modliť modlitby
chvál. Pozývame všetkých, ktorí chcú chváliť, ďakovať a prosiť nášho Nebeského
Otca. Všetci ste srdečne vítaní. Tešíme sa na Vás!

ÚPLNÉ ODPUSTKY V NEDEĽU KRISTA KRÁĽA
Na budúcu nede u 20. novembra je slávnos Krista Krá a. Je to posledná nede a
cirkevného roka. Pri každej sv. omši po modlitbe po prijímaní, bude krátka
poklona pred vyloženou Sviatosou Oltárnou. Kto sa na nej zúastní recitovania
modlitby Ježišu, Vykupite udského pokolenia, môže získa úplné odpustky za
obvyklých podmienok (sv. spove , sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca,
rozhodnutie chráni sa aj všedného hriechu).

SVETOVÝ DE CHUDOBNÝCH
Dnes je 6. svetový de chudobných, ktorý ustanovil pápež František v roku 2016.
Tohtoročnou témou je myšlienka: Ježiš Kristus sa stal pre vás chudobným
(porov. 2 Kor 8, 9). Celé kresanské spoloenstvo pápež František vyzval poda
pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnos je pošliapavaná.
Patrónom chudobných je rímsky diakon a mučeník sv. Vavrinec. Pamätajme aj my
konkrétnymi skutkami na túto výzvu Svätého Otca.

TRNAVSKÁ NOVÉNA 2022
V dňoch od 13. do 21. novembra môžete každý večer o 18:00 hod. sledovať priame
prenosy sv. omší z Trnavskej novény. V priamom prenose ich vysiela TV Lux
a rádio Lumen. Dnes 13. novembra bude slávnostným kazateľom náš pán
farár a dekan František Trstenský.

ČERVENÁ STREDA ZA PRENASLEDOVANÝCH KRESŤANOV
V stredu 23. novembra sa bude kona tzv. Červená streda, keď sa celý svet spojí,
aby sme poukázali na extrémne porušovanie udského práva na slobodu
vierovyznania v rôznych častiach sveta. Červená je farba krvi, je farbou
mučeníkov. Málokto však vie, že najviac prenasledovaní vo svete sú kresťania. Až
300 miliónov ľudí na našej planéte je utláčaných, lebo sa hlási k viere v Ježiša
Krista. Žijú v krajinách, kde čelia obmedzovaniu slobody, chudobe, hrozbe únosov,
násiliu a smrti. Naša farnosť sa v stredu 23. novembra pripojí k tejto výzve týmto
spôsobom:

1. Nasvietime našu baziliku červenou farbou;

2. Pri všetkých sv. omšiach budeme prosiť za prenasledovaných kresťanov;

3. Hneď skončení večernej sv. omše (cca. o 18:45) pôjdeme z baziliky v sprievode
so zažatými sviecami na starý cintorín, kde sa pri kríži pomodlíme jeden desiatok
ruženca „Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.“ Príďte vyjadriť svojou účasťou a
modlitbou solidaritu s prenasledovanými pre vieru.

30 ROKOV CIRKEVNEJ ŠKOLY V KEŽMARKU
Tento školský rok Základná škola s
materskou školou sv. Kríža v Kežmarku slávi
30. výročie svojho založenia.
Pripomenie si ho osobitnou slávnosťou v stredu
16. novembra
v priestoroch školy za účasti diecézneho administrátora
Mons. Jána Kuboša a
ďalších pozvaných hostí. Počas 30tich rokov škola
prešla radostnými aj náročnými obdobiami. Škola poskytuje kvalitné v
zdelanie
a
výchovu v duchu kresťanských zásad a pripravuje žiakov na ďalšie štúdium. V
dnešnej dobe je zvlášť dôležité, že škola vytvára bezpečné prostredie pre žiakov,

aby ich neohrozovali drogy, násilie, vulgarizmus a
šikanovanie. Rodičom, ktorí
prihlási
li svoje deti do cirkevnej materskej alebo základnej školy, ďakujeme za
prejavenú dôveru. Cirkevná škola má svoje pevné miesto v
sústave škôl na území
mesta Kežmarok. Vedeniu školy a
učiteľom vyprosujeme, aby sa naďalej usilovali
zachovať kvalitu vzdeláva
nia a hĺbku ľudskej a kresťanskej výchovy.

ZAPOJTE SA NAĎALEJ DO MODLITBY POSVÄTNÉHO RUŽENCA
Býva chvályhodným zvykom, že pravidelne polhodinu pred večernou sv. omšou v
bazilike sa zvykne modlievať posvätný ruženec. Chceme Vás povzbudiť, aby ste
sa pridali k tým, ktorí sa predmodlievajú jednotlivé desiatky ruženca.
Zvyčajne sedávajú v časti pod chorusom a modlia sa do mikrofónu. Prosíme Vás o
všímavosť a ochotu pomodliť sa niektorý desiatok ruženca, keď to bude
potrebné. Zároveň prosíme, aby 5 minút pred začiatkom sv. omše sa už
zachovalo posvätné ticho na vzbudenie si úmyslu a bezprostrednú prípravu.

ADVENTNÉ VENCE NA PODPORU AKTIVÍT S MINIŠTRANTMI
Blíži sa adventné obdobie a s ním aj veľmi pekná tradícia modlitby v našich
rodinách pri adventnom venci. Za pomoci ochotných ľudí aj my pripravíme pre
Vás adventné vence, ktoré si budete môcť zakúpiť. Predávať sa budú v budove
Charity vo štvrtok 24. novembra po skončení rannej sv. omše, ktorá začína o
8:30 alebo po skončení večernej sv. omše, ktorá začína o 18:00 hod. V
piatok 25. novembra po skončení rannej sv. omše, ktorá začína o 8:30, po
detskej sv. omši a po skončení večernej sv omše. Výťažok bude určený na
aktivity s miništrantmi. Vopred ďakujeme za Vašu podporu.

KONTROLNÝ DEŇ V REŠTAURÁTORSKEJ DIELNI
Chceme Vás informovať, že v uplynulý štvrtok 10. novembra sme uskutočnili
kontrolný deň v reštaurátorskej dielni v Seredi, kde sa obnovuje bočný oltár
apoštolov z našej baziliky. Tohto stretnutia sa zúčastnili aj dve pracovníčky
Krajského pamiatkového úradu. Práce postupujú podľa stanoveného
harmonogramu a podľa podpísanej zmluvy o dielo. Oltár bude inštalovaný v
našej bazilike do konca januára 2023. Je to vzácny klenot vysokej historickej,
umeleckej a duchovnej hodnoty. Cena za obnovu oltára bude 39 000, EUR.
Ministerstvo kultúry SR poskytlo našej farnosti dotáciu vo výške 10 000, EUR.
Zvyšnú sumu zaplatí naša farnosť.

VÝNIMOČNÝ NÁSTENNÝ KALENDÁR NA ROK 2023
Ponúkame Vám nástenný kalendár na rok 2023 s nádhernými fotkami
kresťanských chrámov v Svätej zemi. Môže to byť aj veľmi vhodný darček alebo
spomienka, pre tých, ktorí navštívili Svätú zem. Cena je 4, EUR.

PONÚKAME VÁM NÁŠ FARSKÝ KALENDÁR NA ROK 2023
Počas leta sme v našej bazilike mali veľmi peknú kvetinovú výzdobu gladiol,
ktorú sme aj nafotili. Teraz Vám ponúkame stolový kalendár na rok 2023 s
krásnymi fotkami kvetov z našej baziliky. Môžete si ho zakúpiť pri východe z
baziliky. Ponúknite ho aj do Vašich rodín, príbuzným, taktiež ho vezmite do
Vašich úradov a kancelárií. Cena je 2, EUR.

PÁN PRÍDE SÚDIŤ ŽIVÝCH I MŔTVYCH (Ž 98)
Pre lektorov, žalmistov, organistov ako aj pre všetkých, ktorí majú radi biblické
žalmy, náš pán farár František Trstenský ponúka podcast s názvom “LAUDATE
DOMINUM” “CHVÁĽTE PÁNA”. Vysvetuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie
v našich kostoloch v túto nedeľu. Môžete si ho vypočuť na webstránke farnosti
v časti „Blog“.

ZVESTOVANIE
Na
webstránke našej farnosti v časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s
názvom: Zvestovanie. Je to prvé
tajomstvo radostného ruženca a všetkých 20tich tajomstiev tejto modlitby.
V tejto časti sa dozviete duchovný význam zvestovania narodenia Ježiša Krista.

DUCHOVNÉ SLOVKO
Evanjeliový úryvok obsahuje dve Ježišove napomenutia. Prvým je nebezpečenstvo
falošných prorokov, ktorí uprostred kresťanov prednášajú falošné proroctvá. Život
prináša náročné situácie, ktoré sú živnou pôdou pre učiteľov a vodcov, ktorí
ponúkajú lacné riešenia. Avšak Ježišov učeník sa má dať viesť jedine Božím slovom.
Druhé napomenutie sa týka vytrvalosti v súženiach a prenasledovaniach. Mať vieru
zahŕňa moment vernosti. Viera, ktorej chýba vytrvalosťou, nie je autentickou
vierou. Uprostred vypočítavosti a cynizmu, dekadencie a korupcie. je kresťan
povolaný byť deň čo deň svedkom Božej vernosti.


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok

Tel. č.:
052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
Email:
farakezmarok@gmail.com

PODPORTE NÁS
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať
potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity.

Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom
pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti

s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok

Tel. č.:
052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
Email:
farakezmarok@gmail.com

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.farakezmarok.sk