Úmysly

Pondelok

06:15 poďakovanie za 70 rokov života | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
12:00 pohrebný obrad († Mária Kňažková) | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
15:00 pohrebný obrad († Jozef Andrisík) | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
17:30 † Jaroslav Sírny | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 † Anton | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
14:00 pohrebný obrad († Štefan Majtán) | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
17:30 Za BP pre rodinu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

06:15 za dar uzdravenia pre Martinu | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Viktor Janušek | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 poďakovanie za dar manželstva a rodičovstva | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
14:00 pohrebný obrad († Václav Kreutz) | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
17:30 Za BP pre rodinu: Filiačovu, Košútovu a Nemčekovu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 † Anna a Emil Hlaváčovi | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † z rodiny: Jakubcovej a Mikovej | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 za Boží ľud | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
14:00 sobášna svätá omša (Dávid Bartek a Petra Trenčanová) | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
17:30 † Ferdinand, Magdaléna, Vladimír a Stanislav | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 † Jozef a Alžbeta Matejíčkovi a dcéra Pavla | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 † Ľubica | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ Na budúci týždeň bude ôsma účelová zbierka na výmenu vitrážových okenných výplní kostola. Za všetky milodary a Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať!

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 16:45, na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši a Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 16:30.

☩ Vedúci farskej charity srdečne pozýva jej členov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok: 14. XI. po večernej svätej omši vo farskej klubovni. Pozývame i tých, ktorí by sa chceli stať novými členmi, ktorí by v našej farnosti chceli uskutočňovať charitatívne poslanie Cirkvi v duchu evanjeliového prikázania lásky a vydávať svedectvo prostredníctvom konkrétnej služby tým, ktorí sú v núdzi cez našu ilavskú farskú charitu.

☩ V sobotu: 19. XI. budeme v našej diecéze sláviť 37. svetový deň mládeže. Všetkých mladých otec biskup pozýva na stretnutie do diecézneho centra a Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Program a podrobnejšie informácie nájdete na: Facebooku, Instagrame a na: https://mladez.dcza.sk/

☩ V sobotu: 19. XI. navštívia našu farnosť členovia Fatimského apoštolátu (Ladislav Štefanec, Miroslava Václavková a Mária Dudášová). Pred večernou svätou omšou sa spoločne pomodlíme litánie k svätým Fatimským deťom: Hyacinte a Františkovi a po svätej omši bude krátka prednáška o posolstvách Fatimy s upriamením na prvých 5 sobôt v mesiaci, s možnosťou prijať členstvo vo Svetovom apoštoláte Fatimy. Všetci ste srdečne pozvaní.

☩ Na budúcu nedeľu sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby: Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

☩ Saleziánski spolupracovníci organizujú zbierku bicyklov na podporu dochádzky detí do školy v africkom štáte Gambia. Týmto spôsobom chceme podporiť projekt, ktorý zastrešuje organizácia Kola pro Afriku so sídlom v Ostrave. Zozbierané bicykle sa po oprave prepravujú loďou do Afriky. Viac info na: https://kolaproafriku.cz/. Zbierajú sa pojazdné i nepojazdné, moderné i „starožitné“ bicykle, súčiastky na bicykle a náradie na opravu bicyklov, ktoré môžete prinášať pani Miriam Janegovej – Košecká 25/11, Ilava v termíne: 28. – 30. XI. v čase: 8:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00, prípadne po vzájomnej dohode.

☩ Ponúkame Vám na predaj časopis: Naša Žilinská diecéza – cena za kus: 1 €.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej svätej omši: skupina č. 2. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné, finančné (milodary na výmenu okenných výplní kostola – osobne prinesené: 1x – 10 € a 1x – 50 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; výzdoba kostola; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Dnes sa často hovorí o budúcnosti sveta. Existujú vízie smutné, tragické a apokalyptické. Podľa nich svet speje k morálnej, ekologickej a kozmickej katastrofe. Optimistickejšie názory hovoria, že ešte nie je neskoro. Ešte sa môže ľudstvo zachrániť. Ježiš nám dnes ukazuje svoje videnie histórie sveta po jeho odchode z tejto zeme. V jednej zo svojich predpovedí hovorí o nevyhnutnosti vydávať svedectvo. Prenasledovanie Cirkvi nebude len nejakou dejinnou epizódou, ale bude to spôsob jej existencie. Stále budú existovať miesta, kde budú musieť kresťania vydávať svedectvo. Budú to svedectva mučenícke, ale aj svetonázorové a hodnotové. Nimi veriaci preukážu vnútornú a vonkajšiu vernosť Ježišovi, Cirkvi a jej učeniu. Ježiš nás však ubezpečuje a dáva nám nádej: „Ale ani vlas z vašej hlavy sa nestratí. Ak vytrváte, zachránite si život”. Čo máme teda robiť? Svätý Pavol nám v druhom čítaní dáva odpoveď: pracovať. Pracovať pre dobro Cirkvi a sveta. Pracovať na vlastnom posvätení a žiť vo viere, nádeji a láske.“