Úmysly

Pondelok

06:15 + Ján a + z rod. Žinčáková a Kačmarová | Humenné
12:00 + nenarodené deti | Humenné
18:00 + Judita, Jozef, Jožino | Humenné
17:00 + Miroslav, Michal, Pavlína, Pavol, Margita, Štefan | Brestov

Utorok

06:15 Za + z rod. Vajsová, Jankovčinová, Šimončičová, Sedláková | Humenné
12:00 + Peter | Humenné
18:00 + Pavol (3 výr.) a + Ondrej | Humenné
17:00 ZBP rod. Macková, Mrízova | Gruzovce

Streda

06:15 ZBP Ján (50 r.) | Humenné
12:00 + Margita | Humenné
18:00 + Jozef | Humenné
17:00 + Ján, Pavol, Helena | Slov. Volová

Štvrtok

06:15 + Jozef | Humenné
12:00 + Mária, Jozef, Ján, Mária, Anna, Jozef | Humenné
18:00 ZBP Jozef, Jana, Natália | Humenné
18:45 EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA DO 20:00 | Humenné
17:00 ZBP Mária s rodinou | Brestov
16:00 + Ján a + z rod. Šimurdova a Dankova | NsP

Piatok

06:15 + Anna (1 výr.) a + Ján | Humenné
12:00 + Margita | Humenné
18:00 + Mária (1 výr.); za + z rod. Fedorova a Bednárova | Humenné
18:00 + Mária, Juraj, Zuzana, Jozef | Dubník
16:00 + Zuzana, Michal ml, Zuzana,Michal st. | NsP

Sobota

07:00 Za + z rod. Lelková a Sehnálková | Humenné
18:00 ZBP a poďak. Mária (80 r.) | Humenné
08:00 Za + z rod. Harvanová, Grešová | Slov.Volová
07:30 + Mária, Jozef, Mária, Vasiľ | NsP

Nedeľa

07:30 + Terézia (2 výr.) | Humenné
09:00 + Jozef a Mária | Humenné latinská
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 + Jozef, Anna, Peter | Humenné
08:00 ZBP rod. Jevčáková | Brestov
10:30 ZBP Mária (80 r.) | Gruzovce
09:15 ZBP rod. Andrejcová, Murniková, Kušnírová, Pišková | Slov.Volová
09:00 + František, Ján, Mária, Štefan | Dubník
10:30 ZBP a poďak. Milan (75 r.) | NsP

Oznamy

• HE: Bohuznámi venovali na kostol 20 €. Srdečné Pán Boh zaplať.
• Dnešnú nedeľu (13.11.) bude zbierka na Dobročinné diela sv. Alžbety. Za milodary srdečné Pán
Boh zaplať.
• Vo štvrtok (17.11.) je štátny sviatok. Kancelária farského radu bude zatvorená.
• Na budúcu nedeľu (20.11.), na slávnosť Krista Kráľa, bude obnova zasvätenia ľudského pokolenia
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, pri ktorom môžeme získať úplné odpustky.
• Farnosť Všetkých svätých v Humennom pozýva manželov na „Manželské večery“. Kurz Manželské
večery tvorí osem stretnutí. Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom posilniť
a prehĺbiť ich partnerský vzťah. Záujemcovia sa hláste v sakristii najneskôr do 18.11.2022, nakoľko
počet manželských párov je limitovaný. Bližšie informácie sú na plagáte na nástenke pred farským
kostolom a na webovej stránke farnosti.
• V dňoch 14.–20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. V rámci
tejto aktivity bude v Snine v sobotu Arcidiecézne stretnutie mladých za účasti otca arcibiskupa
Bernarda Bobera. Naši birmovanci sa tohto podujatia zúčastnia ako súčasť prípravy na prijatie
sviatosti birmovania. Na toto stretnutie však pozývame aj ostatných mladých od 14 r. Prihlásiť sa
môžu u p. kaplána Romana Haška vo štvrtok po večernej sv. omši. Zároveň vás pozývame v tomto
týždni aj k modlitbe za mladých ľudí.
• HE: V utorok (22.11.) začneme prijímať úmysly svätých omší na prvý polrok 2023
(max. 2 úmysly na osobu). Zapisovať budeme vo farskej kancelárii počas úradných hodín.
• BR, GR, DUB, NsP: Úmysly svätých omší na prvý polrok 2023 na filiálkach a v nemocničnej
kaplnke, začneme prijímať od pondelka (21.11.) po sv. omšiach (max. 1 úmysel na číslo domu).


Pozvánky