Úmysly

Pondelok

06:30 + rodičia, svokrovci a svatkovci |
17:30 Za Božiu pomoc pre bratov Jozefa a Františka a ich rodiny |

Utorok

06:30 + rodičia Kolekoví a Glončákoví | sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi
17:30 30 + manžel Štefan a dcéra Soňa Vrťoví |

Streda

06:30 + Helena a svokra Hilda |
16:30 + Eva a Ivo Novákoví, ich rodičia, svatovci a ujo Vilko |

Štvrtok

06:30 + rodičia, súrodenci a manžel | sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka
17:30 + švagrovci Milena a Štefan, švagor Peter a deti Miška a Ivan | + adorácia

Piatok

06:30 + Ondrej a Anastázia, Marián a starí rodičia |
17:30 + Milada a Marián |

Sobota

06:30 Za všetkých zosnulých z farnosti |
17:30 + švagor Pavol a syn Pavol |

Nedeľa

07:00 Za Božiu pomoc pre rodinu | KRISTA KRÁĽA
08:15 + svokrovci a ich deti |
09:30 Na úmysel kňaza |
11:00 + rodičia Oršulkoví a ostatní zomrelí z rodiny |
18:00 Za všetkých farníkov |

Oznamy

 • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 2.
 • Deti si môžu vyzdvihnúť nálepky za dnešnú sv. omšu v sakristii.
 • Na bočnom stolíku si môžete zakúpiť kalendáre na rok 2023 za 2 €
 • V nasledujúcom období budeme upravovať farský dvor. Osadíme nádrže na zachytávanie
  dažďovej vody, aby sme potom platili menej za stočné a mali s čím polievať zeleň.
  Chceme tiež zrekultivovať zarastenú kvetinovú záhradu a vysadiť novú zeleň. Kto by bol
  ochotný pomôcť pri týchto prácach ako dobrovoľník, nech sa ohlási u nás kňazov
  a dohodneme detaily.
 • Tento týždeň je Týždeň Cirkvi pre mládež. Modlime sa za našich mladých.
 • Budúcu nedeľu na slávnosť Krista Kráľa môžeme za obvyklých podmienok získať úplné
  odpustky. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľu ľudského
  pokolenia určenej na túto slávnosť. Modlitbu sa pomodlíme na konci svätej omše.
 • Dnes je zbierka na kňazský seminár a budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Pozvánky