Úmysly

Pondelok

06:00 + Jozef a Mária Znancovci | Kostol sv. Petra a Pavla
14:30 + Anna a František Srokovci | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + František | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 Zosnulí z rod. Kováčovej | Kostol sv. Petra a Pavla

Utorok

06:30 + Štefan, Ján, Matilda a Ján | Kostol sv. Petra a Pavla
16:00 Zosnulí z rodiny | Nemocnica – kaplnka
17:00 Zosnulí rodičia | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 + Ján, Anna a Milan Stašákovci | Kostol sv. Petra a Pavla

Streda

06:00 + Štefan | Kostol sv. Petra a Pavla
14:30 + Mária a Peter | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Alojz, Anna, Ján, Anna a Alojz | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 + Jozef (1. výr.) | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 + Pavlína, Jozef a Anna | Kostol sv. Petra a Pavla

Štvrtok

06:00 + Agáta a Jozef | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 + Mikuláš, Mária, Ján, Anna a Andrej | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + kňaz Ladislav Vrábel (1. výr.) | Kostol sv. Petra a Pavla

Piatok

06:00 + Milan Dudžák | Kostol sv. Petra a Pavla
14:30 Za zdr. a BP pre Mariána a Michaelu | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Martin a Martin | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Mária, Ondrej a Vincent | Kostol sv. Petra a Pavla

Sobota

06:30 + Michal a Margita | Kostol sv. Petra a Pavla
16:00 Za maturantov V.BA Cirk. gymnázia (pri príležitosti stužkovej slávnosti) | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Emil a Margita | Kostol sv. Petra a Pavla

Nedeľa

06:30 + Stanislav, Mária, Jozef a Benedikt | Kostol sv. Petra a Pavla
08:00 + Juraj Ježík | Kostol sv. Petra a Pavla
09:30 + Mária Murdzová (30. deň) | Kostol sv. Petra a Pavla
11:00 Za zdravie a BP pre Marcela s rod. | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 Za zdravie a BP pre Jakuba a Annu | Kostol sv. Petra a Pavla
09:00 + Ján, Rozália a ich deti | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 + Magdaléna, Katarína, Anton, Anton a Jozef | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 Za zdr. a BP pre Annu s rod. (rím.-kat.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 (gr.-kat.) | Nemocnica – kaplnka

Oznamy

Úplné odpustky pre duše v očistci:

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8.XI. + 3 podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Okrem toho, ako vo všeobecnosti, treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj všednému.

Krypta pod Farským kostolom sv. Mikuláša (pod sakristiou) bude otvorená pre súkromnú modlitbu do 8.novembra v čase 8.00 – 17.00. Žiadame v krypte správať sa pietne, nezapaľovať žiadne sviečky ani niečo podobné.

Svätá omša za účasti detí: štvrtok o 17.00, nácvik spevokolu detí: pondelok o 14.45 v budove Cirkevnej školy. ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda pozýva všetky deti pripojiť sa k Svätomartinskému sprievodu s lampášmi. Spoločné zhromaždenie detí s lampášmi bude vo štvrtok 10. novembra o 16.15 pred Farským kostolom sv. Mikuláša. Sprievod sa začne o 16.30. Spoločne v sprievode s lampášmi prejdeme cez mesto až ku Kostolu sv. Petra a Pavla. Následne začne detská sv. omša. Deti, ktoré si prinesú lampášik, dostanú sladkú odmenu.

Adorácia: štvrtok po skončení svätej omše so začiatkom o 18.30.

V piatok 11. novembra sa v Matiašovciach uskutoční rekolekcia kňazov Spišskostaroveského a Staroľubovnianskeho dekanátu. Rekolekcia začne o 9.00 svätou omšou, ktorú bude celebrovať otec biskup s kňazmi spomínaných dekanátov. (V kancelárii nestránkový deň.)

Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: piatok o 18.30.

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše so začiatkom o 18.30, prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

Vyslovujeme vrúcne poďakovanie tým, ktorí v sobotu boli ochotní a venovali svoj čas a silu a pomohli pri upratovaní nášho Farského kostola.

Čas konsekrácie (posviacky) Farského kostola sv. Mikuláša je 17. november o 10.00 (bližšie informácie na budúcu nedeľu).

Obrázky s modlitbou za Farské misie si môžeme zobrať zo stolíka. Prosíme modliť sa za Farské misie spoločne po modlitbe posvätného ruženca pred svätou omšou a tiež osobne.

Krstná náuka: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla; predmanželská príprava: podľa rozpisu v sobotu o 10.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Ďakujeme tým, ktorí sumou 270,-€ podporili projekt „Sviečka za nenarodené deti 2022“.

Milodary pre opravy Farského kostola: bohuznáma 100,-€; Marta 100,-€; Kristián 50,-€; František 100,-€; bohuznáma rodina z krstu 100,-€; bohuznáma stavebná firma 1 500,-€; Daniel 100,-€; Ľudmila 100,-€; bohuznámy 1 000,-€; Anna 100,-€; Darina 20,-€; bohuznáma 100,-€; bohuznáma 10,-€; Janka 20,-€; bohuznáma 10,-€ Milodary pre opravy Filiálneho kostola: Alica 40,-€              – úprimná vďaka

Dnes na záver svätých omší je zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola). Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary.

OHLÁŠKY

Spracúvanie osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Preto v ohláškach môžeme uvádzať iba meno, priezvisko a bydlisko.

Dávid Medvecký, bývajúci v Poprade a Zuzana Muchová, bývajúca v Starej Ľubovni (2.x).

Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na Farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.


Pozvánky