Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 - Za duše z vypomienok (31) | Farský kostol
17:30 - Za duše z vypomienok (32) | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 - Za duše z vypomienok (33) | Farský kostol
17:30 - Za duše z vypomienok (34) | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + František, Anna, Štefan, František | Farský kostol
17:30 + Otília, Ján, Michal | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 - Za zdravie a Božiu pomoc pre Vladimíra s rod. | Farský kostol
17:30 + Jozef, Justína, Gustáv a Irena | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Bernardín, Vladimír a Ladislav | Farský kostol
17:30 + Jozef a rodina | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

06:00 - Za duše v očistci | Farský kostol
18:15 + Jozef (1. výročie) | Farský kostol
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
00:00 - Za veriacich farnosti | Farský kostol
11:00 + Mária | Farský kostol
14:30 + rodičia Štefan a Helena | Farský kostol
18:15 - Za zdravie a Božiu pomoc pre Radovana | Farský kostol
07:30 + Margita | Baničné
09:00 + Mojmír | Baničné
10:30 + Stanislav, Ondrej, Kamila, Alžbeta, Ján | Baničné
07:00 + Štefan (1. výročie) | Klačno
09:00 Za ZBP, dary DS a vieru pre deti a vnúčatá | Klačno
10:30 + Jozef, Regina, Ľudmila, Jozef a Martinka | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
20:00 | Jezuiti

Oznamy

1. PRVÁ NEDEĽA: Dnes, na prvú nedeľu v mesiaci, bude pobožnosť vo farskom kostole o 14:00 h.

2. REFORMA RUŽENCOVÉHO BRATSTVA: V priebehu budúcich 2 týždňov bude v našej farnosti
prebiehať reforma Ružencového bratstva (RB). Všetci, ktorí by ste sa chceli stať členmi RB,
vrátane tých, ktorí pred dvoma rokmi vyplnili prihlášku, je potrebné, aby ste vypísali prihlášku
nanovo a rozhodli sa, do akej formy RB chcete patriť. Vyplnenú prihlášku odovzdajte do 20.11.2022
do škatule vzadu na stolíku pri Katolíckych novinách. Tam nájdete aj prihlasovací formulár.

3. MUZIKÁL „JESUS CHRIST SUPERSTAR“: Odchod autobusu dnes (06.11.) o 13:00 h. od GSA.

4. STRETNUTIE ŽALMISTOV A NÁDEJNÝCH ORGANISTOV: Všetkých, ktorí vedia spievať a majú
záujem, pozývame na stretnutie žalmistov, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 10.11. na fare o 17:00 h.
V tomto termíne tak isto pozývame nových záujemcov o hru na organ.

5. DUCHOVNÁ OBNOVA S MUNKOVCAMI: Pozývame vás k prežitiu trojdňovej duchovnej obnovy,
ktorá sa bude konať od piatku 11.11. do nedele 13.11. pri príležitosti spomienky na deň krstu rodiny
Munkovcov. Program začína v jezuitskom kostole v piatok o 17:00 h. moderovanou adoráciou,
pokračuje vo farskom kostole katechézou počas sv. omše pre mládež o 18:15 h. V sobotu o 10:00 h.
bude v jezuitskom kostole duchovná prednáška na tému: Ovocie krstu v našom každodennom
živote; krátka diskusia a o 11:00 h. bude sv. omša, na ktorú pozývame zvlášť rodiny s deťmi.
V nedeľu počas sv. omší vo farskom kostole, v Baničnom a na Klačne bude duchovná obnova
končiť. Bližšie informácie o programe nájdete na plagáte na výveske.

6. ODPUSTKY:
a. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých veriacich nábožne navštívi kostol alebo
kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné
odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.
b. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým
alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí
Otčenáš, Zdravas´ a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť
k hriechu, aj k všednému.
c. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
d. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať
odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8.
novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

7. MODLITBY NA CINTORÍNE: Od 02.11. – 08.11. vás pozývame na spoločnú modlitbu posvätného
ruženca na cintoríne pri hlavnom kríži za všetkých zosnulých veriacich o 17:00 h.

8. POĎAKOVANIE: za prípravu koncertu Hanky Servickej; za pomoc pri príprave sv. omší na Kalvárii;
miništrantom za reprezentáciu na futbalovom turnaji v Rabči.

9. KONCERT TALIANSKEJ SKUPINY „THE SUN“: Koncert The Sun sa uskutoční v stredu 9.11.2022
o 19:00 h. v Aule Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite. Členovia tejto skupiny zažili osobný Boží
dotyk, a tak z rockerov ponorených často do alkoholu a drog sa stali zrelí muži. Dnes spievajú
o skutočných ľudských hodnotách a zároveň súčasťou koncertu je aj ich osobné svedectvo
stretnutia s Bohom.

10. MILODARY A ZBIERKY:
▪ Bohuznámi obetovali na novú kuchyňu na fare 100 €;
▪ Tešiteľky Božského Srdca obetovali na kostol v Klačne 100 €;
▪ Bohuznáma obetovala na kostol 20 €;
▪ Z pohrebu + Oľgy venovali 300 €;
▪ Bohuznámi z krstu 50 €.

11. OHLÁŠKY:
▪ Peter CIBULKA býv. v Nižná Boca a Eva UHRINOVÁ, býv. v Krompachoch, ohlasujú sa po druhý
raz;
▪ Michal DRUSKA, býv. v Ružomberku a Marana VÍŤAZOVÁ, býv. v Ružomberku, ohlasujú sa po
prvý raz.

 

„Prebuď sa, človeče, a spoznaj dôstojnosť svojej prirodzenosti. Rozpomeň
sa, že si bol stvorený na Boží obraz; ten bol síce v Adamovi porušený, ale
v Kristovi znovu obnovený.“

Sv. Lev Veľký


Pozvánky