Úmysly

Pondelok

06:30 za Boží ľud |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Rozáliu členov rodiny, za + Pavla, Margitu, Jozefa, Martu, Milana a Jozefa |

Utorok

06:30 za + Ľuboslava, Annu, Ľudovíta, Ľuboslava, Júliu, Jána a Alžbetu |
17:30 za + Andreja, Irmu, Vojtecha a Martu |

Streda

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Renátu, Alenu a členov ich rodín |
17:30 za + Karola, Alžbetu, Antóniu, Helenu, Vojtecha a Imricha |

Štvrtok

06:30 za + Vladimíra, Vincenta a Viktóriu |
17:30 za + Tomáša |

Piatok

06:30 za + Šimona |
17:30 za + Róberta a Helenu |

Sobota

06:30 za + Jozefa, Matildu a Jozefa |
18:30 za + Richarda a Ladislava | s platnosťou na nedeľu

Nedeľa

07:00 za + Stanislava | 33. nedeľa
08:30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny Cipkovej | 33. nedeľa
10:00 za + Helenu Gabčovú | 33. nedeľa
18:30 za + Jozefa Kučíka | 33. nedeľa

Oznamy

V liturgickom týždni budeme sláviť:

 • v stredu sviatok výročia posvätenia Lateránskej baziliky;
 • vo štvrtok spomienku sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi;
 • v piatok sv. Martina z Tours, biskupa;
 • v sobotu spomienku sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka;
 • nedeľu.

Prinášanie odpustkov za duše v očistci: je možné uskutočniť do utorka.

Sv. omše v Streženiciach: budeme sláviť v pondelok a v utorok o 18.30.

Varovanie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne a Konferencie biskupov Slovenska: smeruje k občanom vo veci predchádzania špecifickej kriminality, páchanej na osobách vyššieho veku. Páchatelia si vopred, premyslene a dôkladne vytypujú svoje obete z radu seniorov a na ich oslovenie a získanie dôvery, používajú rôzne legendy, so silnými emotívnymi príbehmi. Buďme opatrní a obozretní.

Formačné stretnutie saleziánov – spolupracovníkov: bude v utorok popoludní pod vedením dona Štefana Walnera, ktorý bude celebrantom večernej sv. omše.

Birmovanci: budú mať stretnutie v piatok so začiatkom sv. omše o 17.30, bude nasledovať katechéza v kostole a práca v skupinkách do 19.00. Účasť birmovancov je povinná.

Detská sv. omša: bude slávená 14. novembra v pondelok o 17.30. Je súčasťou povinnej prípravy detí k PSP, oznam o jej slávení dávame do pozornosti rodičom v dostatočnom predstihu, aby zariadili účasť svojich detí na sv. omši.

Liturgický nácvik miništrantov spojený s kalčetovým turnajom: bude v sobotu 19. novembra v priestoroch Farského kostola a prednáškovej miestnosti Farského úradu. Prihlášky si môžu miništranti prevziať v sakristii kostola a podpísané ich naspäť priniesť najneskôr do budúcej nedele.

Adoračné dni: vo farskom kostole sú dnes a v utorok.

Ružencové bratstvo: bude mať modlitbu sv. ruženca dnes o 15.30 a fatimské večeradlo v 13. deň tohto mesiaca hodinu pred sv. omšou.

Laické spoločenstvo BSJ: bude mať duchovnú obnovu dnes po ruženci.

Poďakovanie: vyjadrujeme veriacim za prípravu Božieho chrámu pri slávení farských hodov a dlhodobú pomoc pri správe a údržbe farského kostola a farskej budovy, konkrétne:

 • Františkovi Stanovi aktuálne za opravu odkvapu na strane kostola a v minulom roku za vyrovnanie krovu a pokrytie strechy nad vstupom do kostola meďou a za výmenu nových rohoží pred vstupom do kostola;
 • Jozefovi Duháčkovi za očistenie omietky kostola, soklov, dlažby, sôch pri kostole, chodníka k sociálnemu zariadeniu za kostolom, očistenie a dezinfekciu sociálneho zariadenia, vyčistenie látky na laviciach v kostole a koberca v presbytériu, opravu dverí na dámskom WC a samo zatváracieho systému na vchodových dverách do WC;
 • Mariánovi Haladejovi a Ladislavovi Crkoňovi za očistenie omietky farskej budovy a vykonávanie dlhodobej údržbárskej práce chrámu vrátane kosenia trávnika;
 • Jánovi Kováčikovi za opravu odkvapu na garáži pri fare a rôzne údržbárske práce;
 • Martinovi Cibuľkovi, Michalovi Haliakovi a Pavlovi Slávikovi za nastavenie a reguláciu zvonov vo farskom kostole a v minulosti za sfunkčnenie zvonkohry;
 • Márii Hupkovej – pani kostolníčke a pani doktorke Oľge Bašovej za prípravu občerstvenia pre pána biskupa a asistenciu po hodovej sv. omši;
 • Členom rodiny oddaných veriacich za nový obraz Všetkých svätých pre farský kostol a dlhodobú významnú pomoc pri správe farského kostola a farskej budovy. Za všetky práce a ochotu vyslovujeme menovaným i tým, ktorí si priali zostať v anonymite úprimné Pán Boh odplať a požehnaj.

Nech vás všetkých i všetkých vašich drahých požehnáva za vašu ochotu, obetu a námahu náš Nebeský Otec.

Chorých k spovedaniu pred Vianocami: je možné prihlásiť v sakristii do 25. novembra. Uveďte prosím ich meno, priezvisko a presnú adresu. Chorých, ktorí pristupujú k sv. spovedi každý prvý piatok, neprihlasujte.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na rok 2023 v kancelárii farského úradu bude prebiehať:

 • po rannej i večernej sv. omši: v pondelok a v stredu;
 • po rannej sv. omši: v utorok a v piatok.

Zapísať je možné ľubovoľný počet úmyslov u každého záujemcu.

Sviatosť manželstva chcú prijať: Marianna Kotlárová a Miroslav Žilka. Manželskú prekážku pre uzavretie sviatostného manželstva je povinné ohlásiť vo farskom úrade. Zahrňme snúbencov do svojich modlitieb a dobro prianí.

37.svetový deň mládeže v rámci “Kráľovského dňa všetkých mladých “: bude v sobotu 19. novembra v priestoroch diecézneho centra (biskupský úrad) a Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Viac info na facebooku, instagrame a webe mladez.dcza.sk.

Zbierka na kostol: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 5, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

 


Pozvánky