Úmysly

Pondelok

06:45 | KRÁSNO
10:00 | KRÁSNO Pohrebná sv. omša

Utorok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV

Streda

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Štvrtok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO Adorácia do 18:00

Piatok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV
18:00 | KRÁSNO Mládežnícka sv. omša

Sobota

07:00 | KRÁSNO
18:00 | KRÁSNO

Nedeľa

07:45 | KRÁSNO
09:30 | KALINOV
10:45 | KRÁSNO

Oznamy

1. Pripomíname, že v dňoch od 1. do 8. novembra veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň
mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam
v očistci raz za deň. Treba splniť podmienky: modlitba Otče náš a Verím v Boha, okrem toho sv.
spoveď krátko pred tým, sv. prijímanie v ten deň a modlitba na úmysel sv. Otca. Jedna sv. spoveď
však stačí na všetky odpustky.
2. Upozorňujeme vás, že po prechode na zimný čas budú od tohto týždňa bývať večerné sv. omše od
pondelka do štvrtku už o 17. hod. Čas piatkových a sobotných svätých omší ostáva nezmenený.
3. V piatok večer vás pozývame na mládežnícku sv. omšu o 18:00 vo farskom kostole v Krásne.
4. Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Kolenčík, pochádzajúci z KNK a Michaela Kašubová,
pochádzajúca z KNK. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na
farskom úrade.
5. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
6. Modlime sa za mier a pokoj vo svete.
7.Upratovanie a čistenie kostola: Krásno: čísla domov 871 – 900
Kalinov: v piatok po sv. omši


Pozvánky