Úmysly

Pondelok

06:00 †Andrej a Regina s rod | Bazilika minor
08:30 †Filip | Bazilika minor
18:00 †Ján, Štefánia, Anna a Ján | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov
18:00 | Stráne pod Tatrami

Utorok

06:00 †Anna s rod. | Bazilika minor
08:30 Za nového spišského biskupa | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor -Rádio Lumen
18:00 | Malý Slavkov
18:00 | Stráne pod Tatrami

Streda

06:00 †Richard a Ivan | Bazilika minor-Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
08:30 Za kňazov | Bazilika minor
18:00 ZBP Magdaléna, Ladislav | Bazilka minor- Mládežnícka

Štvrtok

06:00 †Tomáš a Helena | Bazilika minor-Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
08:30 Za rodiny | Bazilika minor
17:00 adorácia | Bazilika minor
18:00 Poďakovanie za 50r. života | Bazilika minor

Piatok

06:00 †Eugen, Jozef a Veronika | Bazilika minor-Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
08:30 Za mladých | Bazilika minor
16:30 †Ladislav | Bazilika minor- detská
18:00 †Martin a Anna | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov

Sobota

06:00 †Katarína a Miroslav | Bazilika minor-Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
18:00 ZBP Alžbeta a Róbert (20. r. manželstva) | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 Za Boží ľud | Bazilika minor-33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00 ZBP Michal s rod. | Bazilika minor
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná základná škola
08:00 | Malý Slavkov
09:00 | Stráne pod Tatrami
09:30 | Malý Slavkov
10:00 Za Boží ľud | Bazilika minor-KTV
15:00 pobožnosť | Bazilika minor
16:00 †Jakub a Anna | Bazilika minor
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor

Oznamy

FARSKÝ LIST

FARNOSŤ KEŽMAROK 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 6.11.2022

POVZBUDENIE K MODLITBÁM ZA ZOSNULÝCH
V tomto mesiaci november si viac spomíname na všetkých verných zosnulých.
Pamätajme, že náš zosnulý príbuzný nepotrebuje vence a
sviece, tie mu už nepomôžu. Potrebuje predovšetkým naše modlitby a Božie
milosti, ktoré vyplývajú zo svätého prijímania. V dňoch od 1. do 8. novembra
pristupujte k svätému prijímaniu, aby ste tak vyprosovali úplné odpustky pre
duše v očistci.

MODLITBY ZA ZOSNULÝCH NA CINTORÍNE
V doch od 1. do 8. novembra vždy cca 10 min. po skončení veernej sv.
omše Vás pozývame na krátku modlitbu pri kríži na starom cintoríne za
úasti kaza. Pomodlíme sa jeden desiatok ruženca. Pridajte sa k modlitbám za
našich zosnulých, zvláš za duše v oistci.

USMERNENIA K MODLITBÁM ZA ZOSNULÝCH
1. Veriaci, ktorý v de Spomienky na všetkých zosnulých (2. 11.) nábožne navštívi
kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Ote náš) a urobí vyznanie
viery (Verím v Boha), môže získa úplné odpustky, ktoré možno privlastni iba
dušiam v oistci. Okrem toho musí splni štyri podmienky: 1. Svätá spove krátko
predtým alebo potom; 2. Sväté prijímanie najlepšie v ten istý de; 3. Modlitba na
úmysel Svätého Otca (Staí Ote náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu); 4. Vylúi
akúkovek pripútanos k hriechu, aj všednému.

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspo mysou sa pomodlí za
zosnulých, môže získa úplne odpustky, ktoré možno privlastni iba dušiam v
oistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Po zvyšok mesiaca november môže získa
za tých istých podmienok iastoné odpustky pre duše v oistci.

ZAČÍNAME 2. ROČNÍK TEOLOGICKÝCH PREDNÁŠOK
Srdečne Vás pozývame na novú sériu prednášok „Ako žiť vieru v modernom svete
II“. V sobotu 12. novembra o 10:00 hod. v budove Charity (vedľa baziliky) bude
naším hosťom ThDr. František Knapík, PhD., vyučujúci v Kňazskom seminári v
Spišskom Podhradí a zároveň farár v PopradeMatejovciach. Bude hovoriť na
tému: „Pápež František na Slovensku. čo nám odkázal?“ Všetkých záujemcov
srdečne pozývame.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
Sviatosť zmierenia v tomto týždni budeme vysluhovať vždy pol hodiny pred
každou sv. omšou v bazilike od pondelka do soboty.

SPOLOČENSTVO TEOFIL
Pozývame predovšetkým našich birmovancov aj žiakov ôsmeho, deviateho
ročníka a žiakov stredných škôl na.
stretnutie spoločenstva s názvom Teofil
12. novembra po večernej sv. omši o 19:00, pred budovu charity. Tešíme sa
na vás.

30 ROKOV CIRKEVNEJ ŠKOLY V KEŽMARKU
Tento školský rok si Základná škola s
materskou školou sv. Kríža v Kežmarku
pripomína 30. výročie svojho založenia. Za ten čas prešla radost
nými aj
náročnými obdobiami. Škola poskytuje kvalitné vzdelanie a
výchovu v duchu
kresťanských zásad a
pripravuje žiakov na ďalšie štúdium. V dnešnej dobe je
zvlášť dôležité, že škola vytvára bezpečné prostredie pre žiakov, aby ich

neohrozovali drogy, vulg
arizmus a šikanovanie. Rodičom, ktorí prihlásili svoje
deti do cirkevnej materskej alebo základnej školy,
akujeme za prejavenú
dôveru. Cirkevná škola má svoje pevné miesto v
sústave škôl na území mesta
Kežmarok. Vedeniu školy vyprosujeme , aby sa naďalej usilovali zachovať kvalitu

vzdelávania a
hĺbku ľudskej a kresťanskej výchovy.

ZAPOJTE SA NAĎALEJ DO MODLITBY POSVÄTNÉHO RUŽENCA
Býva chvályhodným zvykom, že pravidelne polhodinu pred večernou sv. omšou v
bazilike sa zvykne modlievať posvätný ruženec. Chceme Vás povzbudiť, aby ste
sa pridali k tým, ktorí sa predmodlievajú jednotlivé desiatky ruženca.
Zvyčajne sedávajú v časti pod chorusom a modlia sa do mikrofónu. Prosíme Vás o
všímavosť a ochotu pomodliť sa niektorý desiatok ruženca, keď to bude
potrebné. Zároveň prosíme, aby 5 minút pred začiatkom sv. omše sa už
zachovalo posvätné ticho na vzbudenie si úmyslu a bezprostrednú prípravu.

VYSVETLENIE NÁPISOV A SYMBOLIKY NA KAPLNKE
Viacerí ste sa na nás obrátili s prosbou, čo znamenajú latinské nápisy v kaplnke
sv. Jána Nepomuckého. Vnútri nad oltárom je text z biblického žalmu č. 15:
„Domine quis habitabit in tabernaculo tuo? Qui non egit dolum in lingua sua.“
„Pane kto smie bývať v tvojom stánku ? Kto nepodvádza svojim jazykom.“ Na
fasáde nad dverami je nápis: IPSE DEVS COLITVR, SANCTIS PONVNTVR HONORIS,
SVGESTVS TANTVM, VT NOS IVVET ESSE PARES. Sám Boh je uctievaný, svätí mu
vzdávajú poctu, prosme ho teda, aby nám pomohol byť im podobnými.“ Keď
sčítame písmená uvedené kapitálkami: MDCCL VV VV VV VV VV IIIII, dostaneme
rok 1805. Pravdepodobne je to rok, keď bol tento nápis na kaplnke vytvorený.
Stavba bola postavená v roku 1803. Na streche kaplnky a okolo hlavy sv. Jána
Nepomuckého je 5 zlatých hviezd. Tento svätec bol zhodený do Vltavy, lebo
nechcel prezradiť spovedné tajomstvo. Podľa tradície na hladine, kde sa vo vode
zachytilo jeho telo, zažiarilo 5 hviezd. Zároveň z piatich písmen sa skladá latinské
slovo: TACUI Mlčal som, ktoré taktiež pripomína zachovanie spovedného tajomstva.

KNIHA O VEČNOM ŽIVOTE V NÁUKE KARDINÁLA ŠPIDLÍKA
Ponúkame Vám publikáciu “Večný život vzťahy, ktoré nekončia”. Jej autorom je
dp. Blažej Raška, kaplán vo farnosti Ľubica. Je to pohľad na náuku Cirkvi na tému
vzkriesenia a večného života, českého teológa a kardinála Tomáša Špidlíka. Knihu
si môžete zakúpiť na stolíku pri východe z baziliky. Cena je 8, EUR.

VÝNIMOČNÝ NÁSTENNÝ KALENDÁR NA ROK 2023
Ponúkame Vám nástenný kalendár na rok 2023 s nádhernými fotkami
kresťanských chrámov v Svätej zemi. Môže to byť aj veľmi vhodný darček alebo
spomienka, pre tých, ktorí navštívili Svätú zem. Cena je 4, EUR.

KRUCIÁTA OSLOBODENIA ČLOVEKA
Srdečne pozývame Všetkých záujemcov o Kruciátu oslobodenia človeka na alšie
stretnutie, ktoré sa uskutoční 9. novembra po skončení večernej sv. omše
v priestoroch charity.

RUŽENEC NIE JE LEN PRE BABKY
Na webstránke našej farnosti v
časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s
názvom: Ruženec nie je len pre
babky.
Pre niektorých je ruženec modlitbou pre starých ľudí. Nie je to pravda.
V 20tich tajomstvách sa ponárame do života Ježiša Krista. V tejto časti sa
dozviete význam jednotlivých častí ruženca.

AŽ RAZ VSTANEM ZO SNA, UZRIEM TVOJU TVÁR, PANE (Ž 17)
Pre lektorov, žalmistov, organistov ako aj pre všetkých, ktorí majú radi biblické
žalmy, náš pán farár František Trstenský ponúka podcast s názvom “LAUDATE
DOMINUM” “CHVÁĽTE PÁNA”. Vysvetľuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie
v našich kostoloch v túto nedeľu. Môžete si ho vypočuť na webstránke farnosti
v časti „Blog“.

DUCHOVNÉ SLOVKO
Najskôr pre vysvetlenie uvádzam, že v časoch Ježiša Krista prebiehala diskusia
medzi dvoma židovskými náboženskými skupinami saducejmi a farizejmi na tému
zmŕtvychvstania človeka. Saduceji, ktorí popierali vzkriesenie z mŕtvych, svoje
presvedčenie chceli dokázať extrémnym príkladom siedmich bratov, ktorí postupne
mali za manželku jednu a tú istú ženu. Ako sa často stáva, Ježiš posúva diskusiu na
hlbšiu úroveň a odhaľuje povrchnosť účastníkov rozhovoru v chápaní Božích vecí.
Vzkriesenie nie je jednoduchým zlepšením súčasného stavu. Je nemysliteľné
predstaviť si vzkriesenie podľa ľudských kategórií, pretože patrí do
nadprirodzeného sveta. Sme pozvaní veriť v Boha živých. Vzkriesenie nie je nič iné
ako víťazstvo kríža žité z lásky.

PODPORTE NÁS
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať
potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity.

Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom
pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti

s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok

Tel. č.:
052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
Email:
farakezmarok@gmail.com

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.farakezmarok.sk

 


Pozvánky