Úmysly

Pondelok

06:15 † Anna Valová | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 Za BP pre Juraja, Máriu a Michala | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 † z rodiny Pagáčovej, Macháčovej a Šamajovej | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Anna a Ján Žilkovi | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

06:15 Za BP rodine Macháčovej, vnukom a pravnukovi | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Cyril a Kristína a starí rodičia z oboch strán | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 Za BP a dar uzdravenia pre manželku: Helenu | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
09:30 rekolekčná svätá omša | DUBNICA
17:30 Za BP pre rodinu Juríkovu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 Za BP a poďakovanie za 60 rokov života Miroslava | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 za šťastný pôrod pre Máriu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 za Boží ľud | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Oľga, Milan a Milan | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 † starí rodičia: Antónia a Ferdinand | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 za duše v očistci | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ Minulý týždeň bola siedma účelová zbierka na výmenu vitrážových okenných výplní kostola. Na tento úmysel bolo obetovaných: 1.874 €. Za všetky milodary a Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať!

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 16:45, na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši a Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 16:30.

☩ Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne do 8. XI. Okrem tohto úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas a Sláva). Ďalej treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Jedna svätá spoveď stačí na všetky odpustky.

☩ Koledníci Dobrej noviny pozývajú všetky deti, ktoré by chceli koledovať, na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu: 6. XI. o 18:30 v klubovni na fare, ktoré bude naplnené nácvikom pesničiek a básničiek, spoločenskými hrami a stolným futbalom.

☩ V sobotu: 19. XI. budeme v našej diecéze sláviť 37. svetový deň mládeže. Všetkých mladých otec biskup pozýva na stretnutie do diecézneho centra (biskupský úrad) a Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Program a podrobnejšie informácie nájdete na: Facebooku, Instagrame a na: mladez.dcza.sk.

☩ Ponúkame Vám na predaj časopis: Naša Žilinská diecéza – cena za kus: 1 €.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej svätej omši: skupina č. 1. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné (dôstojný priebeh hodovej slávnosti – kostolníci, miništranti, speváci, hudobníci), hmotné, finančné (milodary na výmenu okenných výplní kostola – osobne prinesené: 2x – 50 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; výzdoba kostola; čistenie skaliek; príprava agapé po hodovej slávnosti; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Niekedy sa starší ľudia pýtajú: často sa v mysli rozprávam so svojím nebohým mužom alebo ženou. Modlím sa za neho. Dáva mi to veľa útechy. Ale počuje ma? Alebo je to len môj monológ? Naše učenie o spoločenstve svätých nás povzbudzuje k modlitbám za zomrelých. Je to naša povinnosť a prejav neustálej lásky. Iní manželia zasa rozmýšľajú, či aj vo večnosti budú spolu, či sa budú mať môcť aj naďalej radi. Ježiš, keď vstal zmŕtvych, zjavoval sa učeníkom a prejavoval im svoju lásku a starostlivosť. Môžeme teda veriť, že aj my sa budeme môcť správať podobne ako on. Milovať aj v nebi tých, ktorých sme milovali na zemi.“


Pozvánky