Úmysly

Pondelok

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

07:00 | Bošany
10:00 | Bošany

Streda

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Štvrtok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Piatok

07:00 | Bošany
16:30 | Krnča
16:30 | Práznovce
18:00 | Bošany

Sobota

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Oznamy

V nasledujúcom týždni prebieha v našej farnosti, vo farskom kostole v Bošanoch Duchovná obnova. Témou duchovnej obnovy sú jednotlivé sviatosti. Podrobný program duchovnej obnovy nájdete na nástenke, internetovej stránke našej farnosti a na biltenoch, ktoré sú k dispozícii na novinovom stolíku.


V stredu pri sv. omši o 18:00 hod. budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môže prijať katolík nad 70 rokov, alebo ktorý trpí nejakou vážnejšou chorobou. Túto sviatosť možno prijať len v stave milosti posväcujúcej, čiže po sv. spovedi. Ponúknite túto možnosť svojím blízkym a ponúknite im odvoz, aby v tento deň prišli na sv. omšu a prijali sviatosť pomazania chorých.


Budúcu nedeľu je pri svätých omšiach bude hodová ofera. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

Upratovanie:  Bošany 2


Pozvánky