Úmysly

Pondelok

18:00 + manžel, + brat, + rodičia a + svokrovci | féria

Utorok

07:30 Na úmysel ordinára | Všetkých svätých, slávnosť, prikázaný sviatok
09:30 Za veriacich | Všetkých svätých, slávnosť, prikázaný sviatok

Streda

07:00 Za + rodinu | Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
15:00 Za všetkých zosnulých | /na cintoríne/ Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
18:00 Na úmysel Sv. Otca | Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

Štvrtok

09:00 Za + bisk. a + kňaz. BB diec. | /v krypte kostola/ féria
18:00 Za člen. ruže p. Márie Daubnerovej | féria

Piatok

18:00 + rodičia | Sv. Karola Borom., bisk., sp.

Sobota

07:00 + rodičia a + súrodenci | féria
18:00 + rodičia a + st. rodičia Demkoví a Štrofekoví a za duše v očistci | féria

Nedeľa

07:30 + Róbert Neuschl a + syn Róbert |
09:30 Za veriacich |

Oznamy

 • Od 1. do 8. novembra moţnosť získať úplné odpustky pre duše v očistci
  podmienky pre ich získanie sú vo všeobecnosti známe /Direktórium str. 324/.
 • V pondelok vigílna sv. omša o 17:00 hod. k sviatku Všetkých sv. – v kostole SPM
  v ZH a bohatý program pre deti. Podrobnejšie info na plagátiku nástenky.
 • 1. 11. je prikázaný sviatok a zároveň deň prac. pokoja sv. omše: v čase ako v nedeľu.
 • 2. 11. budú 3 sv. omše: ráno /07:00/ a večer /18:00/ v kostole a o 15:00 na cintoríne.
 • 3. 11. bude sv. omša aj o 09:00 hod. v krypte kostola za + bisk. a + kňazov BB diecézy.
 • Na prvý piatok budem spovedať o 08:00 hod. klientov ZPS pri kaštieli a chorých
  v domácnostiach od 09:30 hod. do cca 11:00 hod.
 • Na prvý piatok bude vystavená Najsv. Sv. Olt. od 17:00 hod. do večernej sv. omše.
 • Projekt: Sviečka za nenar. deti /kúpa sviečky a jej zapálenie na viditeľ. mieste 2. 11./
  podpora života od počatia až po prirodz. smrť. Motto: Tichá spomienka v nežnom plameni.
 • Upratovanie kostola bude mať na starosti skupina č. 4. : p. Marta Bariaková,
  p. Peter Hanzel, p. Ľudmila Sádovská, p. Marta Slašťanová, p. Anna Nemcová.
 • Pred týždňom, 23. októbra, sme mali v našej farnosti výnimočnú slávnosť
  konsekráciu nového oltára, ktorý je umiestnený vo svätyni, ktorá bola celá obnovená
  reštaurátorskými prácami fundovaných umelcov, vrátane osadenia novej dlažby.
 • Pri tejto príležitosti z úprimného srdca ďakujem p. Dolnickému, ktorý pred
  desiatkami rokov zhotovil nový oltár a ambónu, aby slúžili veriacim na poskytnutie
  pokrmu Božieho Slova a Božieho Tela. Celé generácie ľudí túto ponuku úprimne
  využívali. Nech mu to dobrotivý Boh odmení vo večnosti, do ktorej si ho pred pár rokmi
  povolal.
 • Moja úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na tejto výnimočnej udalosti
  v našej farnosti tak po stránke liturgickej / p. kostolníčky, organista, spevokol,
  miništranti, akolyti, lektori čítaní a komentára, ďakujúci p. biskupovi,
  reštaurátorom a zhotoviteľom mobiliára svätyne, prinášajúci obetné dary,
  koncelebrujúci kňazi.../, tým, ktorí zabezpečili výzdobu kostola a všetky organizačné
  veci, obetavým veriacim, ktorí dôsledne upratali v sobotu pred slávnosťou celý
  interiér i exteriér chrámu a tým, ktorí sa v priebehu pribliţne trojročného procesu
  tohto diela, akýmkoľvek spôsobom podieľali na jeho úspešnom zavŕšení.
 • V neposlednom rade ďakujem všetkým Vám, ktorí ste v neľahkej dobe prispeli finančne,
  modlitbami a obetami na toto Bohumilé dielo. Nech Vám to dobrotivý Boh odmení
  šťastím časným i večným v jeho Dome Otca v nebi. Nikdy nebude dosť slov vďaky za
  to, ako veľmi ste prispeli ku skutočne výnimočnému, ušľachtilému dielu. Pán Boh zaplať.
 • Posledná informácia dnešných farských oznamoch: na oltári sa nachádza veľmi vzácna
  relikvia Sv. Kríža. Je to krehký predmet, preto nebude vhodné sa ho dotýkať, ale
  odporúčam ho do Vašej pozornosti a osobitnej úcte. Som nesmierne šťastný, že
  v kostole Povýšenia sv. Kríža môžeme mať práve túto relikviu skutočného znaku našej
  spásy.

Pozvánky