Úmysly

Pondelok

06:00 + Ján a Katarína Keltošovci | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 Zosnulí z rod. Zamiškovej a Žoldákovej | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Peter a Mária Valaštekovci | Kostol sv. Petra a Pavla
14:00 Za zdravie a BP pre Jozefa a Petra | Kaplnka v Domove pre seniorov

Utorok

06:30 Za zdravie a BP pre Danku | Kostol sv. Petra a Pavla
08:00 Za zdravie a BP pre Jána (70 r.) | Kostol sv. Petra a Pavla
09:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
11:00 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
16:00 + Matej | Nemocnica – kaplnka
09:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Streda

06:00 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
08:00 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
14:30 + Katarína Kovalčíková | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Štvrtok

06:00 + Marián a zosn. z rod. Vnenkovej | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 + Anna a Mikuláš | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Martin Olejňák | Kostol sv. Petra a Pavla

Piatok

06:00 + Štefan, Michal a Mária | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 Za uzdravenie Ľudmily | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Magdaléna Konkoľová (1. výr.) | Kostol sv. Petra a Pavla
14:30 Zosn. z rod. Pajonkovej, Sýkorovej a krstná mama s rod. | Kaplnka v Domove pre seniorov

Sobota

06:30 + Jozef | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Michal a Mária | Kostol sv. Petra a Pavla

Nedeľa

06:30 + Mária, Karol a Vavrinec | Kostol sv. Petra a Pavla
08:00 + Karol, Helena a Valéria | Kostol sv. Petra a Pavla
09:30 + Margita a Mária | Kostol sv. Petra a Pavla
11:00 Zosnulí kňazi a Bohu zasvätení | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Michal | Kostol sv. Petra a Pavla
09:00 + Štefan, Viktória a František | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 Poďakovanie Márie za 80 r. života | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 + Michal Repka (rím.-kat.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 (gr.-kat.) | Nemocnica – kaplnka

Oznamy

Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom (okrem utorka a stredy):

Kostol sv. Petra a Pavla pondelok, štvrtok a piatok: 1⁄2 hod. pred svätou omšou o 6.00 a o 18.30

pondelok, štvrtok a piatok: 15.30 – 16.45.

Návšteva chorých: piatok 4. novembra od 8.00 (v kancelárii nestránkový deň a aj v utorok), pôjdeme iba k tým, ktorí nie sú v karanténe (ak by niekto nemohol alebo si neprial, nech nám to zahlási).

Chorí, ku ktorým chodieva pán kaplán František – v stredu od 8.00 na ulici 17. novembra, 1. mája, Nám. gen. Štefánika a Nám. sv. Mikuláša a ostatní v piatok.

Úplné odpustky pre duše v očistci:

  1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých, ale aj na iný deň v mesiaci november (podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich), nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa: Otče náš a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa (teda od 12. hodiny 1. novembra do 24. hodiny 2. novembra) + 3 podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Okrem toho, ako vo všeobecnosti, treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj všednému.
  2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8.XI. + 3 podmienky ako v prvom prípade.

Modlitby otcov: v pondelok po skončení sv. omše so začiatkom o 18.30.

Pobožnosti na cintorínoch za duše v očistci v utorok na slávnosť Všetkých svätých:

      14.00 Starý cintorín; 14.00 Podsadek

      14.00 Nový cintorín – svätá liturgia s panychídou

V stredu 2. novembra vyvrcholí projekt Sviečka za nenarodené deti, ak niekto chce podporiť tento projekt môže tak urobiť. Príspevok: malá sviečka 1,-€; veľká v skle 5,-€ v sakristiách kostolov a takto pomôcť aktivitám zameraným na ochranu života, ľudskej dôstojnosti a rodiny.

Krypta pod Farským kostolom sv. Mikuláša (pod sakristiou) bude otvorená pre súkromnú modlitbu od 1. do 8. novembra v čase 8.00 – 17.00. Žiadame v krypte správať sa pietne, nezapaľovať žiadne sviečky ani niečo podobné.

Svätá omša za účasti detí: štvrtok o 17.00.

Na budúci rok bude v našej farnosti vysluhovanie sviatosti birmovania (dátum budeme vedieť až po schválení Biskupským úradom). Záujemcovia si môžu vyzdvihnúť prihlášky dnes a počas týždňa v sakristii kostola, v školách na vyučovaní náboženstva a v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín. Na birmovku môžu ísť tí, ktorí sú v 8. ročníku ZŠ a vyššie a chcú žiť kresťanským spôsobom života v budúcnosti. Môžu sa prihlásiť aj dospelí, ktorí neprijali ešte sviatosť birmovania. (Porozmýšľať nad: birmovné meno – svätec, ktorý bude patrónom birmovanca /www.zivotopisysvatych.sk/; birmovným rodičom môže byť len ten, kto prijal sviatosť birmovania, žije kresťanským životom ako slobodný alebo vo sviatostnom manželstve – nie vo voľnom alebo civilnom zväzku). Vyplnené prihlášky, podpísané rodičmi birmovanca, birmovným rodičom, birmovancom a potvrdené farským úradom v mieste krstu birmovanca a birmovného rodiča, je potrebné odovzdať počas úradných hodín na Farskom úrade do 27. novembra. (Ak bol niekto pokrstený v inej farnosti alebo jeho birmovný rodič, ktorého si zvolil, dá si prihlášku potvrdiť na farskom úrade, kde bol krst birmovanca alebo birmovného rodiča).

Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: piatok o 18.30 a po nej prosíme o stretnutie katechétov, animátorov a tých, ktorí by chceli viesť skupinku birmovancov.

Adorácia: prvopiatková, na záver svätej omše so začiatkom o 18.30.

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše so začiatkom o 18.30, prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc. Upratovanie Farského kostola: sobota o 9.00 (vysávanie podlahy, utieranie lavíc, čistenie oltárov,…), prosíme o pomoc najmä ženy, vopred vyjadrujeme vďaku za službu.

Predbežný čas konsekrácie (posviacky) Farského kostola sv. Mikuláša je 17. november o 10.00 (budeme ešte bližšie informovať).

Obrázky s modlitbou za Farské misie si môžete prevziať po skončení svätých omší pri východe z kostola. Prosíme modliť sa za Farské misie spoločne po modlitbe posvätného ruženca pred svätou omšou a tiež osobne. Ďakujeme aj Tlačiarni Pavlovský za dar pre farnosť, ktorý spočíval v nezištnom vytlačení obrázkov (2 000 kusov).

Krstná náuka: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla; predmanželská príprava: podľa rozpisu v sobotu o 10.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Milodary pre opravy Farského kostola: Agnesa a Karol 160,-€; z pohrebu Marty Borončovej 50,-€; bohuznáma 100,-€.

Milodary na misie: bohuznáme 10,-€ a 20,-€; bohuznámy 20,-€ (odoslané spolu so zbierkou) – úprimná vďaka.

Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka na misie. Vyzbieralo sa celkovo 4 464,56 €, z toho v Podsadku 372,89 €. Všetkým darcom vyslovujeme v mene misionárov vrúcne poďakovanie za štedrosť.

Na budúcu nedeľu pri svätých omšiach bude zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola). Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary.

OHLÁŠKY

Spracúvanie osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Preto v ohláškach môžeme uvádzať iba meno, priezvisko a bydlisko.

Dávid Medvecký, bývajúci v Poprade a Zuzana Muchová, bývajúca v Starej Ľubovni (1.x).

Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na Farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.