Úmysly

Pondelok

06:30 za zdravie Božiu pomoc, Božie vedenie, dar živej viery pre deti a vnúčatá |
17:30 za + Máriu, Jána, Juraja, Martu a Ondreja | vigília zo sviatku

Utorok

07:00 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Máriu | Všetkých svätých, prikázaný sviatok, farské hody
08:30 za + Ferdinanda na počesť 5. výročia | Všetkých svätých, prikázaný sviatok, farské hody
10:00 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Janu | Všetkých svätých, prikázaný sviatok, farské hody
18:30 za + Milana, Jozefa a rodičov | Všetkých svätých, prikázaný sviatok, farské hody

Streda

06:30 na úmysel - za našich + členov rodiny a blízkych | Všetkých verných zosnulých
17:30 za + členov laického spoločenstva BSJ | Všetkých verných zosnulých

Štvrtok

06:30 za Boží ľud |
17:30 za + Andreu, Dušana, Štefana, Kláru a Františka |

Piatok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Karola |
17:30 za Boží ľud a za + kňazov žilinskej diecézy |

Sobota

06:30 za + Jozefa, Vilmu, Jána, Františka a Júliu |
18:30 za + Vincenciu Chromekovú | vigília z nedele

Nedeľa

07:00 za + Mariána, Ivana, Máriu a Jána |
08:30 za + Augustínu, Pavla, Štefana, Dagmar, Štefana a Jarmilu |
10:00 za zdravie Božiu pomoc, Božie vedenie pre Františku a jej rodinu, za + Máriu, Pavla, Oľgu, Pavla, Miroslava, Annu-Máriu a starých rodičov |
18:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie, dobrú prácu pre Máriu, Mariannu, Andreu, Petra, Ivana, za požehnané manželtvo, za + Ladislava, Jozefa, Alojza, Annu, Alojza, Alžbetu, Mariána, Františka a Rastislava |

Oznamy

V liturgickom týždni budeme sláviť:

 • v utorok slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok vo farskom kostole hodovú slávnosť, sv. omše budú ako v nedeľu, vigílna sv. omša zo sviatku s eucharistickou adoráciou bude vo farskom kostole v pondelok o 17.30;
 • v stredu spomienku na všetkých zosnulých veriacich;
 • vo štvrtok ľubovoľnú spomienku sv. Martina de Porres, rehoľníka;
 • v piatok spomienku sv. Karola Boromejského, biskupa;
 • v sobotu ľubovoľnú spomienku Panny Márie;
 • 32. nedeľu.

Sv. omše v Streženiciach: budeme v budúcom týždni sláviť v utorok o 11.00, v stredu, vo štvrtok a v piatok o 18.30, v sobotu a v nedeľu o 8.30.

Mons. Peter Beňo: nitriansky pomocný biskup, pôsobil ako novokňaz vo farnosti Púchov v rokoch 1996 – 1997. Práve on začínal so slávením sv. omší v kultúrnom dome v Streženiciach, čím započal cestu realizácie myšlienky postavenia kostola v Streženiciach. Na výročie posviacky filiálneho kostola v Streženiciach, ktoré sme slávili v septembri, sa mu nepodarilo, vzhľadom na povinnosti, uvoľniť, vhodná príležitosť vznikla vo sviatok Všetkých svätých, ktorý slávime v utorok. Pán biskup zároveň vyjadril túžbu celebrovať sv. omšu okrem filiálneho kostola, vzhľadom na farské hody, aj vo farskom kostole v Púchove, čomu sa veľmi tešíme, pri tejto príležitosti posvätí nový obraz Všetkých svätých. Pán biskup bude spolu s ostatnými kňazmi celebrovať sv. omšu vo sviatok Všetkých svätých v utorok:

 • v Púchove o 8.30;
 • v Streženiciach o 11.00.

Úplné odpustky pre duše v očistci
1. novembra od 12.00 a 2. novembra do 24.00 v kostole:

 1. pristúpiť k sviatosti zmierenia pred, alebo po odpustkovom úkone (do 20 dní, jedna sv. spoveď je dostatočná na prinášanie odpustkov);
 2. vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i k všednému, prostredníctvom dokonalej ľútosti pred odpustkovým úkonom
 3. nábožne navštíviť ktorýkoľvek kostol alebo kaplnku;
 4. pomodliť sa Verím v Boha, Otče náš, Zdravas, Sláva a pridať modlitbu na úmysel Svätého Otca: „Pane vypočuj svojho námestníka pápeža M. (meno aktuálneho pápeža), aby dosiahol všetko o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Amen.“;
 5. prijať Eucharistiu pri každom odpustkovom úkone (do 20 dní podľa absolvovanej spovede – napríklad: nestihnem sa vyspovedať k 1. novembru, ale až 4. novembra. K prinášaniu odpustkov splním návštevu kostola, alebo cintorína od 1. – 4. novembra podľa podmienok uvedených vyššie, pomodlím sa za duše v očistci a na úmysel Sv. Otca, ale Eucharistiu prijímam až od absolvovania spovede nielen do 8. novembra, ale aj po 8. novembri, podľa počtu, koľko mi chýba od 1. novembra, v uvedenom prípade + 3
  krát. Tento spôsob je možné vykonať do 20 dní aj pred 1. novembrom s tým, že prvé tri podmienky sa musia absolvovať od 1. do 8. novembra);
 6. 1. novembra – 8. novembra na cintoríne: nábožne navštíviť cintorín (v tieto dni bez časového obmedzenia) a splniť podmienky uvedené pri prinášaní odpustkov v kostole.

Spôsob získania odpustkov v kostole budeme aplikovať pobožnosťou za zomrelých 2. novembra po všetkých sv. omšiach v Púchove aj v Streženiciach. Tento spôsob je vítaný najmä pre chorých a nevládnych, ktorí nedokážu prejsť na cintorín, ale prídu kostola. Spôsob získania odpustkov na cintoríne budeme aplikovať pobožnosťou za zomrelých 1. novembra v Púchove o 14.00 a v Streženiciach o 15.00 v rámci pietnej spomienkovej slávnosti, a v ďalšie dni individuálne, kedykoľvek počas dňa, na ktoromkoľvek cintoríne, alebo v čase podľa dohody spoločenstva veriacich, napr. po večernej sv. omši.

Pietnu spomienkovú slávnosť: organizuje mesto Púchov v spolupráci s katolíckou i evanjelickou farnosťou. Podujatie sa uskutoční 1. novembra o 14.00 na mestskom cintoríne. Spomienková slávnosť bude aj na cintoríne v Streženiciach o 15.00.

Sv. spoveď k sviatku Všetkých svätých a k 1. piatku:

 • v Streženiciach v pondelok od 16.00 do 16.45;
 • v Púchove:
   • pondelok až piatok: pol hodiny pred rannou sv. omšou;
   • pondelok: 14.30 – 17.30;
   • utorok a streda: pol hodiny pred večernou sv. omšou;
   • štvrtok a piatok: 14.30 – 17.30. Vyzývame birmovancov, aby v uvedené dni prišli na spoveď už od začiatku uvedených hodín spovedania a nie až pred koncom spovedania.

Prehľad adoračných skupín na eucharistickú adoráciu 1. novembra

10.50 – 13.00      veriaci, ktorí chcú adorovať individuálne v tichu

13.00 – 14.00      Tešitelia Božského srdca

14.00 – 14.30      deti

14.30 – 15.30      mládež

15.30 – 16.30     veriaci zo Streženíc, Nimnice a Hrabovky

16.30 – 17.15      muži

17.15 – 18.00      ženy

18.25                  záverečné Eucharistické požehnanie

Ružencové bratstvo: bude mať mariánske večeradlo v sobotu o 17.30 a modlitbu sv. ruženca na budúcu nedeľu o 15.30.

Laické spoločenstvo BSJ: bude mať duchovnú obnovu na budúcu nedeľu po ruženci v prednáškovej miestnosti farského úradu.

Adoračné dni vo farskom kostole: budú v utorok 1. novembra a na budúcu nedeľu

Čítanie Sv. Písma: bude v rámci projektu „KROK“ dnes o 16.30 v prednáškovej miestnosti.

Sviatosť krstu budeme: sláviť vo farskom kostole v sobotu o 8.00, krstná náuka prebehne v rámci krstu.

Hodová zbierka: bude pri príležitosti slávenia farských hodov po všetkých sv. omšiach zo sviatku Všetkých svätých. Výročná zbierka bude v tento deň aj v Streženiciach. Pán Boh odplať a požehnaj vašu štedrosť.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 4, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary

 

 

 

 

 


Pozvánky